http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Документиране и отчитане доходите на регистриран земеделски производител

1_99/27.11.2009 г.
ЗДДФЛ чл.9, ал.1 и 2; чл.50, ал.1, т.2;
Наредба № Н-18/2006 г. чл.3, ал.1; чл.4 и чл.5
ЗДДС чл.118


Относно: документиране и отчитане доходите на регистриран земеделски производител.


По повод Ваше писмено запитване с вх.№ г., Дирекция „ОУИ” гр. ………..изразява следното становище:

Видно от описаната в запитването фактическа обстановка, Вие сте физическо лице, регистриран земеделски производител, чийто доходи са от производството на непреработена животинска продукция – краве мляко. Въпросът Ви е, какви счетоводни документи трябва да издавате на клиентите си при продажбата на произведеното от Вас краве мляко от мястото където отглеждате животните?

При наличие на регистрация по Наредба №3 от 29.01.1999 г. издадена от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа /МЗГАР/, на основание чл.13, ал.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, физическите лица, регистрирани като земеделски производители, са освободени от облагане за доходите си от дейността, свързана с производство на непреработена растителна продукция по смисъла на т.21 от §1 на ДР на ЗДДФЛ, но въпреки това, в съответствие с чл.50, ал.1, т.2 от ЗДДФЛ тези доходи следва да бъдат декларирани в годишната данъчна декларация в брутен размер, като същите не участват при формирането на общата годишна данъчна основа.
Разпоредбата на чл.118 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ в сила от 01.01.2007 г., задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка /ФКБ/ от фискално устройство /ФУ/, независимо дали му е поискан друг данъчен документ, а получателя е длъжен да я съхранява до напускане на обекта. Редът и начина на издаване на фискални касови бележки се определят с Наредба № Н -18 на министъра на финансите от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.
Съгласно чл.3, ал.1 от Наредбата, всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, освен когато плащането се извършва по банков път.
По смисъла на §1, т.41 от Допълнителната разпоредба на ЗДДС "търговски обект" е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
Изключенията от задължението за регистриране на продажбите чрез ФУ са изброени в чл.4 и чл.5 от Наредба № Н-18/2006 г.
В чл.4 от същата Наредба са посочени лицата, които нямат задължение да регистрират извършените продажби в търговски обект чрез ФУ и като такива в т.2 на същия член, са посочени продажбите на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни.
По отношение отчитането на придобитите доходи е приложима разпоредбата на чл.9, ал.1 от ЗДДФЛ, съгласно която данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
По силата на чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ, данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл.10, ал.1, т.3 /доходи от стопанска дейност, различна от стопанска дейност като едноличен търговец/, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството /ЗСч/.
Реквизитите по чл.7, ал.1 от ЗСч са:
- наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
- дата на издаване;
- наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/ на издателя и получателя;
- предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
- име, фамилия и подпис на съставителя.
Видно от гореизложеното, правната уредба на ЗДДФЛ изисква физическо лице, което е регистрирано като земеделски производител и не е търговец по смисъла на Търговския закон, при продажба на собствена и непреработена селскостопанска продукция да издава документ, съдържащ реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството, а в случаите на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни - фискална касова бележка от фискално устройство.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
205 Транспортни...

Чрез сметка 205 се отчитат дълготрайни активи, които са предназначени за превозване на товари и пътници. Като отделен инвентарен обект...


501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


605 Разходи за социални...

Чрез сметка 605 се отчитат начислените суми за: задължителните месечни осигурителни вноски и други подобни законно регламентирани...


603 Разходи за...

Чрез сметка 603 се отчитат начислените амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи. Сметка 603 се дебитира при...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0550 сек.,0.0139 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,096kb