http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Осигуряване на собственик и управител на търговско дружество/ЕООД/, който извършва и дейност като едноличен търговец
От изложеното в запитването става ясно, че едно лице е собственик и управител в няколко еднолични дружества с ограничена отговорност/ЕООД/ и едновременно с това е и едноличен търговец. Във връзка с изложеното задавате следните въпроси: Чрез една от фирмите ли следва да се осигурява лицето, върху минималния осигурителен доход ? Или във всички фирми, върху минималния осигурителен доход до достигане на максималния осигурителен доход ?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип е изведена в чл.10 от КСО. Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване на трудовата дейност и продължава до нейното прекратяване.
Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/ лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт.
В хипотезата в която едно лице, упражнява едновременно дейност като самоосигуряващо се лице на няколко основания, в случая като собственик на няколко ЕООД и като едноличен търговец, намира приложение разпоредбата на чл.2, ал.3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/, според която, самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето.
Въпреки, че осигуряването се извършва на едно от основанията, съгласно чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧ, започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
По отношение на лицата които са вписани като управители на търговски дружества, следва да имате предвид, че на основание чл.4, ал.1, т.7 от КСО, изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.
На основание чл.6, ал.3 от КСО, осигурителните вноски за тези лица се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
По отношение на дължимите осигурителни вноски върху „неначислени възнаграждения” указание изх.№ 24-00-10/10.03.2010 г. на Изпълнителния директор на НАП, с което се допълва указание 24-00-7/ 25.02.2010 г. пояснява, че неначислени възнаграждения на лицата, които упражняват трудова дейност по чл. 4. ал. 1, т. 7 от КСО са дължими възнаграждения, които не са начислени, с други думи не са отразени по съответния начин в счетоводството на лицето съгласно изискванията на основните принципи за текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите, заложени в чл. 4, ал. 1 от Закона за счетоводството. Същите могат да бъдат изплатени или неизплатени.
В този смисъл за собствениците/съдружниците/ които са вписани и като управители на търговски дружества, но не им е договорено или определено по съответния ред възнаграждение за управление, не възниква основание за осигуряване по чл.4, ал.1, т.7 от КСО, като изпълнители по договори за управление и контрол.
Когато тези лица упражняват дейност с личен труд в дружеството, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, съгласно чл.4, ал.3, т.2 от КСО, т.е. като самоосигуряващи се лица.
В хипотезата при която едно лице извършва дейност и подлежи на осигуряване едновременно като изпълнител по договор за управление и контрол/има изплатено, начислено или определено възнаграждение/ и като самоосигуряващо се лице, осигурителните вноски се дължат върху сбора от осигурителните доходи, но върху не повече от максималния размер на осигурителния доход, по реда на чл.6, ал.10 от КСО.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
693 Липси на...

Чрез сметка 693 се отчитат установените липси от активи, произтичащи от: 1. Промяна във физико-химичните свойства на материални запаси...


454 Разчети за данъци върху доходи на физически...

Чрез сметка 454 предприятията отчитат сметните си отношения за удържаните данъци върху дохода от персонала или други физически лица в...


444 Вземания по съдебни...

Чрез сметка 444 предприятията отчитат вземанията, отнесени за решаване от съда. Аналитичното отчитане към сметка 444 може да се...


241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0511 сек.,0.0103 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,096kb