http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Осигуряване на самоосигуряващи се лица при подадена молба за отпускане на пенсия за инвалидност
В запитването са поставени въпроси свързани с осигуряване на самоосигуряващи се лица подали молба за отпускане на пенсия за инвалидност, както и възможността за възстановяване на внесените осигурителни вноски за минало време ?
При така изложената фактическа обстановка и на основание действащата нормативна уредба свързана със социалното осигуряване, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/ лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство(чл. 4, ал. 4 от КСО).
На основание чл.4, ал.6 от КСО, лицата по чл.4, ал.3, т.1-4 от Кодекса, които имат отпусната пенсия, се осигуряват за държавното обществено осигуряване по свое желание.
По отношение на пенсиите за инвалидност КСО не поставя като условие осигуряването да бъде прекратено, както изискват разпоредбите на чл.94, ал.1 от КСО при пенсиите за осигурителен стаж и възраст.
В чл.10, ал.1 и 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /НПОС/ е регламентирано, че пенсиите и добавките към тях се отпускат с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ, което се произнася в шестмесечен срок от подаване на заявлението, и че при отпускане на пенсии за инвалидност този шестмесечен срок започва да тече от датата на постановяване решението на медицинската комисия към териториалните поделения на НОИ.
От изложено до тук може да се заключи, че от датата на възникване на основанието за получаване на пенсия за инвалидност, в случая-датата на инвалидизиране, до датата на отпускане на пенсия с разпореждане от органите на НОИ, тече период от време, през който на лицето е призната определена степен на загубена работоспособност, но все още правото му на пенсия не е обективирано в надлежден документ по законоустановения ред. През това време лицето не може да знае дали има право на пенсия или не, поради това няма възможност и да се ползва от разпоредбите на чл.4, ал.6 от КСО. Едва след признаване на това право и узнаването му, то би могло да избере дали да се осигурява за държавно обществено осигуряване или не. До този момент обаче, следва да продължи да се осигурява, тъй като подлежи на задължително осигуряване по реда на чл.4, ал.3 от КСО поради това, че няма качество на пенсионер.
За времето след получаване на разпореждането, ако лицето не е изразило изрично воля относно това, че не желае да се осигурява, както писмено, така и чрез конклудентни действия /например подава справки-декларации, внася осигурителни вноски/, това ще означава, че желае да се осигурява и внесените вноски ще се явят правомерно и законосъобразно внесени и няма да подлежат на възстановяване с обратна дата за изминал период от време.
С оглед гореизложеното, както и решения на ВАС по този повод /Решение № 777 от 21.01.2008 г. и Решение № 4356 от 25.04.2006 г./, считаме, че липсва нормативно основание задължителните осигурителни вноски, направени от самоосигуряващи се лица, подлежащи на осигуряване по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 от КСО да бъдат възстановени, въпреки, че в разпореждането за отпускане на пенсия за инвалидност е посочена предходна дата. В този случай времето, за което са внесени осигурителните вноски се зачита за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането и дава основание за преизчисляване на пенсията, съгласно чл.21, ал.1 от НПОС. Внесените вноски, съответстващи на зачетения осигурителен стаж, положен след пенсионирането, не подлежат на възстановяване.
Относно правото на избор по чл.4, ал.6 от КСО от самоосигуряващи се лица, на които е отпусната пенсия, считаме, че същото не представлява промяна вида на осигуряване по смисъла на чл.1, ал.3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица/Загл. изм. ДВ бр.2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г./ и следователно, няма пречка да бъде упражнено през течение на годината в законоустановените срокове с подаване на декларация по чл.1, ал.2 от същата наредба, след получаване на разпореждането за отпускане на пенсията.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


422 Подотчетни...

Чрез сметка 422 предприятията отчитат вземанията си от персонала за предоставените му със заповед на ръководителя или на упълномощено...


412 Клиенти по...

Чрез сметка 412 се отчитат задълженията на предприятията към клиентите за получените от тях авансово суми срещу бъдещи продажби на...


692 Разходи за глоби и...

Чрез сметка 692 се отчитат всички видове глоби, неустойки и щети, начислени на доставчици, клиенти, транспортни и други предприятия за...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0512 сек.,0.0098 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,094kb