http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Относно: дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за липата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Относно: дължими задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за липата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:

Легалната дефиниция на осигурено лице за целите на ДОО е въведена с § 1, т. 3 от ДР на КСО. "Осигурено лице" е физическо лице. което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски.

В легалната дефиниция се съдържат задължителните условия, които трябва да са налице, за да третираме едно лице като осигурено за целите на ДОО.

Едно лице е осигурено за целите на ДОО. ако основанието за неговото осигуряване е определено с правна норма. Кръгът на лицата, които подлежат на ДОО е определен в чл. 4 и чл. 4а от КСО. Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.

Основополагащо за възникване на осигуряването е упражняването на трудова дейност. Осигуряването за лицата по чл. 4. ал. 1. т. 7 от КСО възниква от деня. в който започнат да упражняват съответната трудова дейност по кодекса и продължава до прекратяването й (основание чл. 10 от КСО).

Осигурителните вноски за ДОО се дължат върху доходите от трудова дейност. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Вследствие изменението на чл. 6. ал. 3 от КСО, в сила от 01.01.2010 г.„ освен върху получени или начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от кодекса се дължат и върху неначислени месечни възнаграждения.

Търговският закон (ТЗ) въвежда изискване отношенията между част от лицата по чл. 4. ал. 1. т. 7 от КСО и съответното дружество да се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма, например по отношение управителите на /еднолично/ дружество с ограничена отговорност, членовете па управителния съвет и членовете на съвета на директорите на акционерно дружество (чл. 141. ал. 7. чл. 241. ал. 6 и чл. 244. ал. 7 от ТЗ).

В тачи връзка следва да се има предвид, че липсата на сключен в писмена форма договор за възлагане на управлението не променя основанието на което лицата подлежат на ДОО при условие, че упражнява! трудова дейност, която по своята същност е дейност по управление и контрол на търговски дружества. В противен случай, лицата, които не са изпълнили законовото изискване за сключен в писмена форма договор за възлагане на управлението биха били неоснователно облагодетелствани от противоправного си поведение.

Разграничение между лицата, чиито отношения надлежно са уредени със сключен в писмена форма договор за възлагане на управлението и тези, за които, в нарушение на 13. не е спазена предписаната от закона форма, би довело до пренебрегване на един от основните принципи за равнопоставеност на осигурените лица (чл. 3, т. 3 от КСО) при прилагане разпоредбите на кодекса по отношение на лица, които извършват една и съща по своя характер трудова дейност (дейност по чл. 4, ал. 1. т. 7 от КСО).

Задълженията към ДОО са публичноправни, възникват по силата на закон и подлежат на събиране по силата на закон, по специална процедура, без съгласие на субектите и независимо от тяхната воля.

С оглед гореизложеното осигурителните вноски за лицата, които извършват трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения (основание чл. 6. ал. 3 от КСО). От 01.01.2010 г. когато месечните възнаграждения не са начислени, осигурителните вноски за горепосочените лица се дължат върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
112 Преоценъчни...

Чрез сметка 112 се отчитат резервите от преоценка на дълготрайните активи на предприятието. Към сметка 112 може да се открият следните...


499 Други...

Чрез сметка 499 предприятията отчитат задълженията си към трети лица по операции, невключени в другите сметки от групата. Аналитичното...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


302...

Чрез сметка 302 се отчитат: - Материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0598 сек.,0.0099 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,097kb