http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Относно: приложение на разпоредбите на ЗДДС във връзка с тристранни операции
В хода на извършена ревизия е установено, че българско дружество, регистрирано по ЗДДС, през м. април 2007 г. закупува от друго лице, притежаващо идентификационен номер по ДДС във Франция, стока (патешки черен дроб). За тази покупка е издадена фактура от френското данъчно-задължено лице, което е и декларирало ВОД към българското дружество за съответния период. Има данни, че френското дружество е доставило стоката на българското в склад във Франция, от който склад българското дружество е продало част от закупената стока на лица -регистрирани за целите на ДДС в други държави членки - Белгия и Испания, за които е подало информация във VIES декларациите си за съответните периоди /от месец юни 2007г. до м. октомври/ като е посочило, че е посредник в тристранна операция. Представени са потвърждения от придобиващите, че са получили фактурираната от българското лице стока. От ревизираното дружество са изискани писмени обяснения, в които същото e посочило, че транспорта не e за негова сметка и собствеността е прехвърляна при условия ЕХW склада във Франция. Ревизиращият екип не е отправил молба за информация до съответната държава членка за установяване облагането на вътреобщностното придобиване в държавата-членка, където е завършил превоза на стоките.
Друга част от стоката през м. октомври 2007 г. обратно е препродадена от българското дружество на френското дружество, от което първоначално е била закупена същата, като е документирана с фактура, в която също е посочено, че доставката е извършена в качеството на посредник в тристранна операция. Декларирана е във VIES декларацията за съответния период като доставка на посредник в тристранна операция.
Аналогично е фактурирана и декларирана и друга доставка към друго френско дружество, с идентификационен номер за целите на ДДС издаден във Франция.
За продажбата, представляваща обратно изкупуване е приложен Фиш за резултат от проучване във Франция по повод отправена молба за информация от ревизиращия екип до съответната държава членка. От фиша е видно, че стоката е с български произход и че в частта на обратното изкупуване не е напускала територията на Франция.
Въпросите Ви са:

В случая налице ли са тристранни операции, съгласно чл. 15 от ЗДДС ?
При тристранни операции, посредникът задължен ли е да издаде само една фактура само към един придобиващ ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Относно фактурите с получатели - лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, различна от тази на прехвърлителя и посредника.
Съгласно чл.15 от ЗДДС тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки А, Б и В, за които са налице едновременно следните условия:
- регистрирано лице в държава членка А (прехвърлител) извършва доставка на
стока на лице, регистрирано в държава членка Б (посредник), което след това извършва
доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В (придобиващ);
- стоките се транспортират директно от А до В;
- посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
- придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.
В случаите, при които не е налице директно транспортиране на стоките, доставките не могат да се третират като тристранни операции.
Считаме, не е налице директно транспортиране, когато стоките, преди отправянето им към придобиващ в друга държава-членка са складирани в продължение на месеци на територията на държавата членка на прехвърлителя /в случая Франция/, от където са транспортирани към съответните придобиващи.
Тъй като при доставката от френското дружество, към българското дружество българското дружество е предоставило на френския си контрагент своя български регистрационен номер по ЗДДС, за същия възниква задължение да начисли ДДС за вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, основание чл. 62, ал.2 от ЗДДС, освен ако не докаже, че ВОП е обложено в държава-членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им. За такива доказателства по преписката няма данни.
За българското дружеството е възникнало задължение за регистрация за целите на ДДС във Франция, тъй като съгласно чл. 32 от Директива 2006/112/ЕС доставките му са с място на изпълнение на територията на Франция - държавата членка, където се намира стоката по време на започване на експедицията й към клиента. В този случай последващите доставки, извършени от българското дружество към контрагентите му в Испания и Белгия следва да имат режима на ВОД за българското /чл. 138, пар.1 2006/112/ЕС/, съответно ВОП за испанското и белгийското дружества.
Обратната продажба на част от стоката от българското дружество към френския доставчик също е доставка с място на изпълнение на територията на Франция.
В тази връзка следва да бъде инициирано изпращане на спонтанна информация от органа по приходите, извършващ конкретното ревизионно производство до другата заинтересована от тази информация държава членка по реда предвиден в процедурите, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на НАП. В случая следва да бъде обърнато специално внимание и на факта, че при извършването на първоначалната продажба на стоката от френското дружество към българското дружество същата е отчетена като ВОД, като впоследствие част от тази стока е обратно изкупена от същото това френско дружество, предвид което за тази част няма да е налице ВОД. Следва

също така да се обърне внимание, че следва да се проследи веригата на доставчици на стоката, тъй като има данни, че същата е с български произход, като следва да се получи обратна информация за това с оглед установяване на наличие на данни за данъчна измама.
Относно възможността посредникът да достави получената по една доставка стока на няколко придобиващи при условията на чл. 15 от ЗДДС.
Видно от разпоредбите на ЗДДС по отношение на тристранните операции няма изрично изискване - всяка покупка да е последвана само от една продажба, но подчертаваме още веднъж, че стоката следва да се транспортира директно към придобиващия по тристранната операция. В този смисъл, при по-усложнена фактическа обстановка /аналогично на процесния случай/ следва да се прави внимателен и прецизен анализ доказателствата за определяне точния характер на операцията и съответното й данъчно третиране.
От гледна точка на изискванията на ЗДДС има посочен срок за снабдяване с документи, доказващи извършването на тристранни операции -чл.9, ал.З от ППЗДДС.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
152 Получени дългосрочни...

Чрез сметка 152 се отчитат получените дългосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


499 Други...

Чрез сметка 499 предприятията отчитат задълженията си към трети лица по операции, невключени в другите сметки от групата. Аналитичното...


609 Други...

Чрез сметка 609 се отчитат всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата, като: разходи за служебни пътувания и...


111 Общи...

Чрез сметка 111 се отчитат създадените резерви чрез заделяне на част от печалбата, предназначени за покриване на загуби или други...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0700 сек.,0.0156 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,105kb