http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Удържане на авансов данък при доходи от наем

ОТНОСНО: Удържане на авансов данък при доходи от наем


В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ … от 10.01.2011г. при Дирекция „ОУИ” ……….., Ви уведомяваме за следното:
В писмото си пишете,че сте управител на имот в гр…., ул.”…..” №... Сградата се отдава под наем за офиси на различни фирми. Наследници на имота са много физически лица.
Интересувате се във връзка с промените в Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ и задължението на фирмите - наематели да удържат и превеждат в бюджета авансовия данък върху доходите от наем, възможно ли е същия да се внася с един платежен документ, тъй като наемодателите, получатели на наема са много.
На основание създадената нова ал.4 на чл.44 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на
дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл.31 от с.з. се умножи по данъчната ставка 10 на сто.
В случаите на чл.44, ал.2 от ЗДДФЛ, в които получатели на доходи от наем са лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, същите подлежат на облагане с данък, когато облагаемият им доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за тяхна сметка задължителни осигурителни вноски, превиши 7920 лв. В тези случаи, съгласно новата ал.5 на чл.44 от ЗДДФЛ лицето, придобиващо дохода, удостоверява
степента на намалена работоспособност с валидно към датата/датите на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК /ДЕЛК/НЕЛК, копие от което се представя еднократно пред платеца на дохода, когато той е задължен да удържа и внася данъка.
Съгласно новата ал.11/допълнение на старата ал.10/ на чл.65 от ЗДДФЛ, данъкът по чл.44, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.
Нормата на чл.66 от ЗДДФЛ регламентира, че данъкът по чл.65 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Съгласно допълнението в ал.4 на чл.45 от ЗДДФЛ, предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от стопанска дейност и наеми, издава за изплатените доходи и удържания данък по чл.43 и чл.44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
Следователно образците на документи Сметка за изплатена сума и служебна бележка следва да се издават поотделно на всяко лице/колкото и да са те /, представляващо наемодател и получател на доход от наем. По отношение на внасянето на удържания данък в бюджета с един платежен документ може да се внесе удържан данък от повече получатели на доход.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
112 Преоценъчни...

Чрез сметка 112 се отчитат резервите от преоценка на дълготрайните активи на предприятието. Към сметка 112 може да се открият следните...


625 Финансови разходи за бъдещи...

Чрез сметка 625 се отчитат разсрочените финансови разходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


792 Приходи от глоби и...

Чрез сметка 792 се отчитат начислените суми от глоби, неустойки, вреди и други подобни. Сметка 792 се дебитира при нейното приключване...


501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0432 сек.,0.0129 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,086kb