http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Социално и здравно осигуряване на съдружници в търговско дружество /ООД/

КСО – чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 7, ал. 3, т. 2, ал. 4 и ал. 6, чл. 6, ал. 7, ал. 8 и ал. 10;
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 4;
НООСЛБГРЧМЛ – чл. 1, ал. 1, ал. 2 и ал. 6, чл. 2, ал. 3 и чл. 11


ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на съдружници в търговско дружество /ООД/

Депозирали сте в ТД на НАП - …….., офис……, писмено запитване ….
От изложената фактическа обстановка в запитването е видно, че дружеството Ви /ООД/ е с двама съдружници. Единият от съдружниците е назначен по трудов договор за полагания от него труд в търговското дружество. Същият се осигурява и като самоосигуряващо се лице за дейността му като ЕТ. Вторият съдружник е пенсионер и за него се внасят само здравноосигурителни вноски, тъй като не полага личен труд в дружеството.
Поставяте въпросите:
1. Следва ли първият съдружник да се осигурява по някакъв друг начин чрез дружеството?
2. Трябва ли вторият съдружник да се осигурява здравно само поради това, че е съдружник, и ако не трябва, какво е необходимо да направите за да преустановите внасянето на здравноосигурителни вноски?
3. Ако този съдружник започне да полага личен труд в дружеството – под каква форма може да се осъществи това:
 чрез заплащане със сметка за изплатени суми /ако работи надомно/;
 чрез трудов договор /ако работи в офиса на дружеството/;
 при сключване на договор за управление, може ли да се предвиди клауза за почасова работа;
 или какъв друг вид договор може да бъде сключен и какви осигуровки ще се дължат за съответния вид труд?
При така изложената фактическа обстановка и поставени въпроси, отговаряме следното:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ лицата, които упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство /чл. 4, ал. 4 от КСО/. Когато са пенсионери, осигуряването на лицата по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО е по тяхно желание /чл. 4, ал. 6 от КСО/.
Осигурителните вноски за тези лица са за тяхна сметка и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година /чл. 6, ал. 7 от КСО/. Окончателният размер на осигурителния доход се определя по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО - за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, като този доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.
Съгласно чл. 11 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/ при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от КСО осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението. Осигурителни вноски върху доходите от работа без трудово правоотношение се внасят от лицата по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО – при деклариране на доходите с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Задължението за осигуряване на посочените лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване /чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ/. Започването, прекъсването, възобновяването и прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установява с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, подадена до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите /ТД на НАП/ и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството /чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ/.
Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. Промяната на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се декларира по реда на чл. 1, ал. 2 от цитираната наредба /чл. 2, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ/.
Лицата, които имат отпусната пенсия, упражняват правото си по чл. 4, ал. 6 от КСО да не се осигуряват по предвидения в наредбата ред /чл.1, ал. 6 от НООСЛБГРЧМЛ/. Това не се отнася за здравното осигуряване на пенсионерите, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от КСО, включително като собственици или съдружници в търговски дружества, което се провежда по реда на чл. 40, ал. 1 , т. 2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Поради липсата на изричен текст в ЗЗО, аналогичен на чл. 4, ал. 6 от КСО, здравноосигурителни вноски се дължат от тези лица и когато имат отпусната пенсия.
Когато съдружникът, който е и пенсионер от държавното обществено осигуряване, не полага личен труд в дружеството, той не подлежи на задължително здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО. Здравноосигурителните вноски за пенсионерите от държавното обществено осигуряване са за сметка на републиканския бюджет /чл. 40, ал. 1, т. 4 от ЗЗО/. Обстоятелството, че съдружникът не упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице се установява с декларацията по чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГЛЧМЛ.
По отношение на управляващите собственици и съдружници в търговски дружества /ЕООД и ООД/ следва да се има предвид регламента на чл. 141, ал. 7 от Търговския закон /ТЗ/, според който отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик. В съответствие с цитираната правна норма в чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО е предвиден отделен ред за осигуряването на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества.
Осигуряването по този ред е за четирите фонда на държавното обществено осигуряване: фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” и фонд „Безработица”. Осигурителните вноски се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ЗБДОО/ за съответната година и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход /чл. 6, ал. 3 от КСО - изм. ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г./.
Поради включването от 01.01.2010 г. на неначислените възнаграждения в обхвата на осигурителния доход на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО и даденото в тази връзка определение за „неначислени възнаграждения” в указание на изпълнителния директор на агенцията за допълнение на указание изх. № 24-00-7/25.02.2010 г. /указанията са публикувани в сайта на НАП/, е необходимо да се отбележи, че не е непременно задължително възнаграждението да се дължи по силата на договор на основание чл. 141, ал. 7 от ТЗ. В зависимост от вида на търговското дружество възнаграждението може да е посочено в дружествения договор, съответно учредителния акт, да е определено с решение на съответния орган на дружеството или по друг начин.
Относно възможността с управителя да бъде сключен договор за управление и контрол за почасова работа, следва да имате предвид, че продължителността на работното време е част от съдържанието на трудовия договор и се определя съобразно разпоредбите на Кодекса на труда /КТ/. Уговарянето на непълно работно време е правна възможност, предвидена в чл. 138, ал. 1 от КТ. Правата и задълженията на страните по договорите за управление и контрол се уреждат съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите, поради което наличието на подобна клауза в договор за управление и контрол е без правни последици по отношение на прилагания осигурителен режим спрямо лицето, изпълнител по договора. Следователно, когато отношенията между страните, свързани с управлението на едно търговско дружество не са уредени по Кодекса на труда, а е сключен договор за възлагане на управлението, както изисква разпоредбата на чл. 141, ал. 7 от ТЗ, осигурителните вноски трябва да се изчисляват и внасят върху доход, не по-малък от определения минимален осигурителен „праг” съгласно Приложение № 1 към ЗБДОО за съответната година, независимо че реално полагания труд от управителя.
Когато собственикът или съдружникът няма определено възнаграждение за положен труд в качеството му на управител въз основа на изрично сключен договор за възлагане на управлението на дружеството или на друго правно основание, осигуряването му следва да се извършва по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, т.е. по установения за самоосигуряващите се лица ред.
Няма пречка съдружниците в търговско дружество /но не и едноличният собственик/ да изпълняват определени длъжности по трудови правоотношения в дружеството като осигуряването в тези случаи се извършва по реда, определен за работниците и служителите: на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 или чл. 4, ал. 2 от КСО. Осигурителният доход на съответното лице за календарния месец ще се формира като сбор от осигурителния доход по трудовия договор и избрания осигурителен доход от самоосигуряващото се лице и/или осигурителния доход по договора за управление, но общо не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. При ограничаване на доходите до максималния месечен размер на осигурителния доход е необходимо да се спазва определената в чл. 6, ал. 10 от КСО последователност при внасяне на осигурителните вноски. Съгласно цитираната разпоредба за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 /в т.ч. от трудови правоотношения и правоотношения по управление и контрол/;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
Съдружниците, които работят само по трудови правоотношения в дружеството и не полагат личен труд в това им качество, подлежат на задължително осигуряване само на това основание – по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 или на чл. 4, ал. 2 от КСО според условията на трудовия договор.
Предвид гореизложеното, дружеството, което представлявате, в качеството му на осигурител и/или двамата с Вашия съдружник, като самоосигуряващи се лица, следва да внасяте осигурителни вноски по описания по-горе ред в зависимост от извършваната трудова дейност, заплащането за положения от вас труд и начина, по който са уредени отношенията ви с дружеството.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


612 Разходи за спомагателна...

Чрез сметка 612 се отчитат извършените разходи в спомагателната дейност на предприятието. Спомагателна дейност за предприятието е тази,...


701 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 701 се отчитат постъпленията от продажби на продукция, създадена от предприятието, както и формираният резултат от...


242 Амортизация на дълготрайни нематериални...

Чрез сметка 242 се отчитат амортизациите на дълготрайни нематериални активи. Сметка 242 се дебитира със сумата на начислените до момента...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0488 сек.,0.0104 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,147kb