http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Подаване данни с Декларация образец 1 „ Данни за осигуреното лице „ за лице по договор за управление и контрол, което по трудов договор е осигурено на максималния осигурителен доход
1_15/13.03.2009г.

Чл.6, ал.10 от КСО
чл.3, ал.6 Наредба Н-8

Във връзка с писмено запитване заведено с вх.№……….. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – ………., относно подаване данни с Декларация образец 1 „ Данни за осигуреното лице „ за лице по договор за управление и контрол, което по трудов договор е осигурено на максималния осигурителен доход, изразяваме следното становище:

В запитването описвате следната фактическа обстановка:

Управителят на дружеството е изпълнител по договор за управление и контрол. При друг работодател се осигурява по трудов договор на максималния осигурителен доход.Подадени са данни за лицето по договор за управление и контрол като в поле 12 ”Вид осигурен” е посочен код 21. Въпроса който отправяте е да се потвърди че с код 21 се подават данни за изпълнители по договор за управление и контрол за който осигурителните вноски при друг работодател са внесени върху максималния месечен размер на осигурителния доход.

В запитването Ви не е посочено за коя година се отнася описаната фактическата обстановка, поради което изразявамe своето принципно становище, свързано с действащото за 2009г. осигурително законодателство.

За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4 от КСО, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход при спазване последователността на доходите, определена в чл. 6, ал. 10 от КСО.

Когато по едно от правоотношенията е достигнат максималния размер на месечния осигурителен доход, за който е възникнало задължение за внасяне на осигурителни вноски, върху останалите доходи, получени на друго основание, не се дължат осигурителни вноски.

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, с декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” (приложение № 1 към Наредбата) се подават данни за дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.

На основание чл.3, ал.6 от наредбата, в сила от 01.01.2009г., за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 от КСО, се подава декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход. Дните в осигуряване се попълват в т.16.4 – дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж. Не се попълва осигурителен доход и проценти осигурителни вноски.

В Указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” за т. 12 „Вид осигурен” са предвидени кодове.

С код 21 се подават данни – за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 от КСО.

Според цитираната разпоредба за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория времето, през което са работили по трудов договор при пълно работно време и:

- по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време не по-малко от 3 часа;

- са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;

- са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност

Хипотезата, в която едно лице работи едновременно по трудово правоотношение при пълно работно време и по договор за управление и контрол, не е предвидена в чл. 9, ал. 8 от КСО.

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” с код 21 се подава само в хипотезите на чл. 9, ал. 8 от КСО за лицата, осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение при основния работодател.

Във Вашия случай, за лицето по договор за управление и контрол, което по трудовия договор е осигурено върху максималния месечен осигурителен доход, не се внасят вноски, но следва да се подадат данни с декларация обр. № 1”Данни за осигуреното лице”. Данните се подават с попълнен код 10 в т.12”Вид осигурен”. Дните в осигуряване се попълват в т.16.4” дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”, осигурителен доход и проценти осигурителни вноски не се попълват.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
624 Разходи по валутни...

Чрез сметка 624 се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута. Сметка 624 се дебитира със сумата...


302...

Чрез сметка 302 се отчитат: - Материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел...


702 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 702 се отчитат постъпленията от продажби на стоки, както и формираният финансов резултат от продажбите. Аналитичното...


241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0379 сек.,0.0085 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,097kb