http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Получена финансова услуга, по която доставчик е чуждестранно лице
Относно: получена финансова услуга, по която доставчик е чуждестранно лице

I. По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-114/07.05.2009 г., сте изложили следната фактическа обстановка:
Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, получава финансов заем от юридическо лице в Европейския съюз срещу което дължи лихва. Когато лихвата за даден период стане изискуема кредиторът издава фактура.

ІІ. Поставените въпроси по същество са свързани със следното:
1. Получаването на кредит попада ли в хипотезата на чл. 21, ал. 3, т. 2, буква „д” (в частта за финансови услуги) от ЗДДС?
2. Следва ли да се състави протокол по чл. 117, ал. 1, т. 1 в този случай, при все, че предоставянето на кредит е освободена доставка и не би следвало да се начислява ДДС върху лихвата? Как се отразява протоколът в СД по ЗДДС, ако такъв следва да се съставя?

ІІІ. Нормативна уредба:
• Чл. 21, ал.3 от ЗДДС;
• Чл. 25, ал.5 от ЗДДС;
• Чл. 46 от ЗДДС;
• Чл. 82, ал.2, т.2;ІV. Становище на ЦУ на НАП:
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на услуга по смисъла на чл.9, когато са изпълнени следните условия:
- услугата е извършена от данъчно задължено лице по този закон и
- услугата е с място на изпълнение на територията на страната,
както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Съгласно чл.82, ал.1 от ЗДДС данъкът е изискуем от регистрирано по ЗДДС лице - доставчик по облагаема доставка, с изключение на случаите по ал.4 и 5. В запитването е посочено, че кредиторът (доставчика) е юридическо лице установено в друга държава членка, но не е посочено същото има ли регистрация по ЗДДС и дали е установено на територията на страната ни.
Предвид ал.2 на чл.82 от ЗДДС, когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката, в определени случаи, изрично посочени в ЗДДС. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект - мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят е данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът;
2. доставяните услуги са услугите изчерпателно изброени в т. 2 на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС.
Мястото на изпълнение на доставките на финансови услуги с доставчик данъчно задължено лице, установено в друга държава членка, по които Вие сте получател, ще се определи по правилата на горепосочената разпоредба, тъй като тези доставки са сред изчерпателно изброените в чл. 21, ал. 3, т. 2, буква ”д”. Следователно мястото на изпълнение по тези доставки ще е на територията на Република България, като на основание чл. 82, ал. 2, т. 2 от ЗДДС данъкът ще бъде изискуем от Вас като получател .
Видно от разпоредбата на чл. 46 от ЗДДС доставките на финансови услуги са освободени доставки. На основание чл. 25, ал. 5 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие данъкът става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, а за освободените доставки възниква основание за освобождаване от начисляване на данък.
Независимо от обстоятелството, че за получената услуга не се дължи данък върху добавената стойност, същата следва да бъде документирана от страна на получателя чрез издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС, който да намери отражение, както следва:
- в дневника за продажби – колона 24 „Данъчна основа на освободени доставки и освободените ВОП”, съответно клетка 19 от справка-декларацията;
- в дневника за покупки – колона 9 „ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък”, съответно клетка 30 от справка-декларацията.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
602 Разходи за външни...

Чрез сметка 602 се отчитат разходите на предприятието за ползвани услуги, извършени от трети лица, в т. ч. разходи за реклама, съобщения и...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


605 Разходи за социални...

Чрез сметка 605 се отчитат начислените суми за: задължителните месечни осигурителни вноски и други подобни законно регламентирани...


725 Финансови приходи за бъдещи...

Чрез сметка 725 се отчитат разсрочените финансови приходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0369 сек.,0.0071 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,093kb