http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Отдаване под наем на недвижим имот-търговски обект
ОТНОСНО: отдаване под наем на недвижим имот-търговски обект

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”-…………….. с вх. № 20-19-129/ 04.09.2009г. е изложена следната фактическа обстановка:
Лицето има регистрация като едноличен търговец. Фирмата извършва търговия и има регистрация по ДДС на основание чл.100 от ЗДДС. Физическото лице притежава сграда, която е с предназначение „търговски обект”. Предстои отдаването и под наем на друг търговец.
Поставени са въпроси дали полученият наем се счита за облагаем оборот и начислява ли се ДДС като физическо лице или като едноличен търговец.
Предвид фактическата обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Когато физическо лице подлежи на вписване в специалния регистър по реда на ЗДДС, независимо в какво юридическо качество то осъществява независима икономическа дейност - търговец, селскостопански производител, свободна професия, частен съдебен изпълнител и т.н., за целите на облагането с ДДС данъчно задължено лице е физическото лице и съответно физическото лице е правният субект, който подлежи на регистрация по ЗДДС. В този смисъл е и разпоредбата на §1, ал. 2 от ДР на ППЗДДС, според която физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
Отдаването под наем на имот представлява независима икономическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2 от ЗДДС и съгласно чл.3, ал.1 от закона, физическите лица, които отдават имот под наем са данъчно задължени лица.
Съгласно чл.45, ал.4 от ЗДДС отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец, е освободена доставка.
Видно от изложеното, в настоящия случай обекта се отдава под наем на търговец и в този смисъл се излиза от хипотезата на чл.45, ал.4 от ЗДДС.
Извън случаите на чл.45, ал.4 на ЗДДС, както и в настоящия случай, доставката на услуга по отдаване под наем на недвижим имот е облагаема доставка.
Физическото лице, което има регистрация като ЕТ, следва да начислява ДДС върху наемната цена.
По аргумент на чл.96, ал.2 от ЗДДС, облагаемият оборот от отдаване под наем представлява неразделна част от облагаемия оборот от другите дейности, извършвани в качеството му на данъчно задължено лице.
Необходимо е да се изясни дали коментирания недвижим имот е придобит в режим на СИО. Същата съгласно разпоредбите на Семейния кодекс е бездялова – вещта принадлежи общо на двамата съпрузи при равни дялове, като съпрузите имат равни права на владение, ползване, разпореждане и управление върху общите вещи и права върху вещи /чл.19 и чл.22 от Семейкия кодекс/. На това основание, дохода от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, когато то е съпружеска имуществена общност, следва да се раздели поравно между двамата съпрузи, освен ако със съдебен акт не е предвидено друго.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
499 Други...

Чрез сметка 499 предприятията отчитат задълженията си към трети лица по операции, невключени в другите сметки от групата. Аналитичното...


426 Вземания по записани дялови...

Чрез сметка 426 предприятията отчитат сметните си отношения със съдружниците за записаните от тях, но невнесени дялови...


603 Разходи за...

Чрез сметка 603 се отчитат начислените амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи. Сметка 603 се дебитира при...


612 Разходи за спомагателна...

Чрез сметка 612 се отчитат извършените разходи в спомагателната дейност на предприятието. Спомагателна дейност за предприятието е тази,...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0368 сек.,0.0077 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,085kb