http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Осигуряване на лице, което упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице на две различни основания – като регистриран земеделски производител и като едноличен търговец
КСО – чл. 4, ал. 3, т. 2 и 4, чл. 6, ал. 1, т. 3, ал. 3, т. 8, ал. 7, т. 1- 3 и ал. 8 и чл. 10;
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2;
НООСЛБГРЧ – чл. 2, ал. 2 и 3

ОТНОСНО: Осигуряване на лице, което упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице на две различни основания – като регистриран земеделски производител и като едноличен търговец

В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” …., Ви уведомяваме за следното:
Според изложената фактическа обстановка в запитването, Вие упражнявате трудова дейност на две различни основания - като регистриран земеделски производител и като едноличен търговец (ЕТ). При внасяне на осигурителните вноски прилагате преференциалния режим за осигуряване на земеделските производители.
Поставяте следните въпроси:
1. Имате ли право да изберете по-благоприятния осигурителен режим или следва да внасяте осигурителни вноски по реда, определен за ЕТ?
2. Ако трябва да се осигурявате като ЕТ, от коя година, върху какъв осигурителен доход и в какви рамери е следвало да внасяте осигурителни вноски?
Предвид изложената фактическа обстановка и така зададените въпроси, изразявам следното становище по запитването:
На основание чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
2. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
4. регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.
Осигурителните вноски за посочените лица са изцяло за тяхна сметка и се внасят авансово върху месечен осигурителен доход, определен в чл. 6, ал. 7 от КСО:
1. за едноличните търговци - върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година;
2. за регистрираните земеделски производители - върху месечен осигурителен доход между петдесет на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година;
3. за регистрираните земеделски производители, които упражняват само земеделска дейност - върху месечен осигурителен доход между 25 на сто от минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година.
Самоосигуряващите се лица, в т.ч. ЕТ и земеделските производители, определят окончателен размер на месечния осигурителен доход по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО - въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност (чл. 6, ал. 9 от КСО).
Съгласно чл. 2, ал. 3 (нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2008 г.) от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (НООСЛБГРЧ) самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. При промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се подава декларация по утвърдения образец.
Предвид цитираната разпоредба, след като упражнявате трудова дейност като самоосигуряващо се лице на две различни основания - като земеделски производител и като ЕТ, Вие следва да внасяте авансовите осигурителни вноски на едно от основанията по Ваш избор. В тази връзка, следва да имате предвид, че съгласно действащата до 31.12.2006 г. разпоредба на чл. 2, ал. 2 от НООСЛБГРЧ (в редакцията преди изменението с ДВ, бр. 15 от 2007 г.), земеделската дейност не е предвидена като възможност за избор на дейност, чрез която да се провежда държавното обществено осигуряване. Поради което, ако сте упражнявали трудова дейност като ЕТ за времето преди 1 януари 2007 г., Вашият месечен осигурителен доход за това време не може да бъде по-малък от минималния и по-голям от максималния месечен размер на дохода, определен със ЗБДОО за съответната година на основание чл. 6, ал. 7, т. 1 от КСО.
С чл. 8 от ЗБДОО за 2009 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход за 2009 г:
- минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 260 лв.;
- минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 130 лв.;
- минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност - 65 лв.
Размерът на осигурителната вноска за ДОО за 2009 г. за самоосигуряващите се лица, родени преди 1 януари 1960 г. и избрали да се осигуряват само инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, е 18 на сто, а за осигурените и за общо заболяване и майчинство вноската е в размер на 21,5 на сто (чл. 6, ал. 1, т. 3 и ал. 3, т. 8, буква «а» от КСО).
Здравното осигуряване на едноличните търговци и на регистрираните земеделски производители се осъществява по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от КСО. Здравноосигурителната вноска за 2009 г. е определена в размер на 8 на сто и се внася върху осигурителните доходи на тези лица, определени съобразно разпоредбите на КСО (чл. 2 от ЗБНЗОК за 2009 г.).
От Вашето запитване не става ясно кои са периодите на трудовата Ви дейност като земеделски производител и като ЕТ, за кои фондове на ДОО сте избрали да внасяте осигурителни вноски – само за фонд «Пенсии» или и за «Общо заболяване и майчинство», както и дали през годините сте променяли вида на осигуряването. Поради което, обръщаме Ви внимание, че осигурителни вноски на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 и 4 от КСО дължите за цялото време, през което сте упражнявали трудова дейност в качеството Ви на самоосигуряващо се лице – като регистриран земеделски производител и/или като ЕТ (чл. 1, ал. 1 от НООСЛБГРЧ във връзка с чл. 10 от КСО). Относно осигурителния доход и размерите на осигурителните вноски за периодите преди 01.01.2009 г.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


301...

Чрез сметка 301 се отчита доставката на материали и стоки по цена на придобиване. По дебита на сметка 301 се отразява покупката на...


121 Непокрита загуба от минали...

Чрез сметка 121 се отчита загубата от минали години. Сметка 121 се дебитира в началото на отчетния период с дебитното салдо на водената...


101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0384 сек.,0.0088 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,107kb