http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Документиране на дарение на услуга
Чл.10 от ЗКПО

относно: дарение на услуга

Относно: дарение на услуга

От изложеното в писмото не произтича конкретен казус по данъчното и осигурително законодателство, а се поставят въпроси относно документирането на дарение на услуга.
Съгласно чл.4, ал.3 от ЗСч. предприятията осъществяват счетоводството на основата на документалната обоснованост на стопанските операции и факти, като спазват изискванията за съставянето на документите съгласно действащото законодателство – Закона за счетоводството, ЗКПО, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стоиност и Правилника за приложението му и т.н.
В счетоводното законодателство не е регламентирана формата на счетоводните документи, но е определена информацията, която документите трябва да съдържат.
Изискванията към счетоводните документи и формата на счетоводство са нормативно установени в Глава втора на ЗСч.
Съгласно чл.7, ал.1 от ЗСч. първичният счетоводен докумант, адресиран до други предприятия или физически лица, съдържа най-малко следната информация: наименование и №, съдържащ само арабски цифри; дата на издаване; наименование, адрес и № за идентификация по чл.84 от ДОПК на издателя и получателя; предмет и стойностно изражение на стопанската операция; име и фамилия на съставителя.
Според чл.7, ал.2 от с.з. първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация: наименование и №, съдържащ само арабски цифри; дата на издаване; предмет и стойностно изражение на стопанската операция; име фамилия и подпис на съставителя.
Предвид гореизложеното в случаите на извършване на безвъзмездна услуга е необходимо да се съставят документи, удостоверяващи факта на извършването й. Такива могат да бъдат писмен договор, протокол за приемането й, документ за банков превод, квитанция и други удостоверяващи документи.
Следва да имате предвид също така , че ако за извършената от вас безмъзмездна доставка на услуга се дължи ДДС, то тези доставки се документират с издаването на протокол по реда на чл.117 от ЗДДС.
По отношение на документалната обоснованост за целите на признаването на един счетоводен разход за данъчни цели в чл.10 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се съдържат изрични разпоредби, които се базират на изискванията на ЗСч.
По силата на чл. 10. ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. В ал. 2 от същата нормативна разпоредба се доуточнява, че счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


612 Разходи за спомагателна...

Чрез сметка 612 се отчитат извършените разходи в спомагателната дейност на предприятието. Спомагателна дейност за предприятието е тази,...


709 Приходи от други...

Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от различни случайни продажби, които не са свързани с експлоатационната дейност на...


793 Излишъци на...

Чрез сметка 793 се отчитат установените в предприятието излишъци на дълготрайни активи, материални запаси и парични средства. Сметка 793...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0442 сек.,0.0109 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,084kb