http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Задължение за внасяне на осигурителни вноски по договор за управление и контрол при временно прекъсване дейността на търговското дружество
КСО – чл. 4, ал. 1, т. 7, чл. 10 и чл. 127, ал. 1;
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 1;
НООСЛБГРЧ – чл. 1, ал. 2 и чл. 2, ал. 3

ОТНОСНО: Задължение за внасяне на осигурителни вноски по договор за управление и контрол при временно прекъсване дейността на търговското дружествоВ отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” ……..., Ви уведомяваме за следното:
Според изложеното в запитването, дейността на търговско дружество с ограничена отговорност (ООД) ще бъде преустановена временно. Управителят на дружеството има сключен договор за управление. Поставен е следният въпрос:
Какви действия следва да се предприемат от страна на дружеството по отношение на осигурителните вноски на управителя и необходимо ли е в тази връзка да се подават специални документи в НАП?
Предвид изложеното, изразявам следното становище по запитването:
На основание чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и продължава до прекратяването й.
Лицата, които упражняват трудова дейност като изпълнители по договори за управление и контрол, подлежат на задължително осигуряване за фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство”, фонд „Трудова злополука и професионална болест” и фонд „Безработица” на държавното обществено осигуряване съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. Доходът, върху който се дължат осигурителните вноски за тези лица, е полученото, или начисленото, но неизплатено възнаграждение по договора, но не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и не по-голям от максималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната календарна година (чл. 6, ал. 3 от КСО).
Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, родени след 31.12.1959 г., се осигуряват задължително и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (чл. 127, ал. 1 от КСО). Здравното осигуряване на тези лица се извършва по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) – на база дохода, върху който се внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.
От цитираните разпоредби следва, че задължението за осигуряване на управителя на търговско дружество може да отпадне единствено в хипотезата, при която управителят не упражнява трудова дейност. В тази връзка е необходимо да се прави разграничение между личната трудова дейност на управителя от стопанската дейност на дружеството. За трудова дейност се приема всяко действие на управителя по повод функционирането на дружеството след вписването му в съдебния регистър, дори тогава когато същото не извършва стопанска дейност. Управителната и представителната власт на управителя произтича от вписването му в търговския регистър, а не от договора за управление и контрол. Решението на Общото събрание за избор на управител е обстоятелство, подлежащо на вписване в търговския регистър (чл. 140, ал. 1 от ТЗ) и едва след вписването овластяването на управителя или неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица, в случая на приходната администрация (чл. 141, ал. 6 от ТЗ). С договора за възлагане на управлението се уреждат вътрешните отношения в дружеството – определят се правата и задълженията на управителя спрямо дружеството и обратно (чл. 141, ал. 7 от ТЗ). Тъй като договорът за управление няма изрична уредба извън регламента в ТЗ, за него се прилагат общите разпоредби на гражданското право (чл. 280-292 от ЗЗД). Свободното определяне съдържанието на договора за възлагане на управлението не следва да противоречи на норми от ТЗ, както и на дружествения договор. Ограничения в представителната власт на управителя извън хипотезата на чл. 141, ал. 2 от ТЗ нямат действие по отношение на трети лица, както в договора за възлагане на управлението, така и в дружествения договор.
Следователно, при сключен договор за възлагане на управлението на едно търговско дружество, социалното и здравното осигуряване на управителя следва да се извършва по описания по-горе ред за целия период на действие на договора – от вписването в търговския регистър до неговото прекратяване. По отношение обстоятелствата, свързани с трудовата дейност на изпълнителите по договори за управление и контрол, следва да се има предвид, че в тези случаи не се представят документи в Националната агенция за приходите (НАП). Ако управителят е собственик или съдружник в търговското дружество, той е задължен да подава декларации в компетнетната териториална дирекция на НАП съгласно чл. 1, ал. 2 и чл. 2, ал. 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина – в 7-дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която има регистрация като самоосигуряващо се лице, и при промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
151 Получени краткосрочни...

Чрез сметка 151 се отчитат получените краткосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


412 Клиенти по...

Чрез сметка 412 се отчитат задълженията на предприятията към клиентите за получените от тях авансово суми срещу бъдещи продажби на...


241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0639 сек.,0.0175 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,099kb