http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Право на приспадане на данъчен кредит за получени стоки и услуги използване за ремонт на нает актив по реда на ЗДДС.
Относно: Право на приспадане на данъчен кредит за получени стоки и услуги използване за ремонт на нает актив по реда на ЗДДС.

В запитването сте изложили следната фактическа обстановка: Дружество е регистрирано по ЗДДС. На 01.09.2009 г. е сключен тригодишен договор за наем на два търговски обекта за извършване на търговска дейност. Единият търговски обект е в новопостроена жилищна сграда с търговски партер. Пред сградата не е изграден тротоар, поради което дружеството полага баластра 40 кв.м. от обекта до лицето на главния път.
Вторият търговски обект е бил експлоатиран от друг наемател и се налага ремонтиране. За да добие обекта търговки вид се налага смяна на съществуващия ламинат и декорация по стените и тавана с гипсокартон. Необходимо е изграждане на складово помещение около 7 кв.м. за съхранение на стоката.
Съгласно договора за наем, всички разходи за ремонт са за сметка на наемателя.
Зададен е следният въпрос: Как следва да се третира изграждането на тротоар, смяната на ламинирания паркет и декорациите по стените и тавана с гипсокартон, както и изграждането на склад – като текущ ремонт или подобрение и ще има ли право на данъчен кредит дружеството за ползваните материали и услуги за посочената по-горе цел?
Поради неизяснената фактическа обстановка, изразяваме принципно становище:
Понятията "ремонт" и "подобрение" са дефинирани съответно в разпоредбите на § 1, т. 31 и т. 32 от ДР на ЗДДС, според които: "Ремонт" е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които не водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив, а "Подобрение" е дейността по извършването на последващи разходи, свързани с отделен актив, които водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на този актив. Съгласно т. 6.2 от СС 16 „Дълготрайни материални активи” последващите разходи са такива чрез които се постига увеличаване на производителността, подобряване на качеството, съкращаване на производствените разходи, промяна във функционалното предназначение на актива.
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74 от ЗДДС, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето. Според текста на чл. 70, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, ограничението на правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС не се прилага за стоките или услугите, използвани при безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив, когато активът е бил нает или предоставен за ползване на държателя/ползвателя непрекъснато за срок не по-кратък от три години.
По отношение на положената баластра пред търговския обект /от търговския обект до главния път/, попадате в хипотезата на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, тъй като извършвате безвъзмездна доставка и за получените от Вас стоки и услуги не възниква право на приспадане на данъчен кредит. Това е така, тъй като същата не е свързана с ремонт на наетия от Вас актив /търговски обект/. Следва да имате предвид, че разходите за положената баластра не са данъчно признати разходи на основание чл. 26, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, тъй като не са свързани с нает или собствен имот.
За извършения ремонт /поставяне на ламиниран паркет, изграждане на декоративни елементи по стените и тавана с гипсокартон/ на наетият от Вас актив, тъй като същият е нает за три години, ще е приложима разпоредбата на чл. 70, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, т.е. налице е право на данъчен кредит за стоките или услугите, използвани при безвъзмездното извършване на услуги за ремонт на наетия или предоставения за ползване актив при спазване на условията по чл. 71 и 72 от ЗДДС.
От гледна точка на разпоредбата на чл.51, ал. 1, т. 3 от ЗКПО начислените суми за последващи разходи, водещи до увеличаване на икономическата изгода на нает или предоставен за ползване чужд дълготраен материален актив формират данъчен дълготраен нематериален актив. Амортизирането на този актив за данъчни цели следва да се съобрази с размера на данъчната амортизационна норма, регламентирана с чл. 55, ал. 1, т. 6 от корпоративния закон.
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че дружеството ще изгражда складово помещение.
При условие, че се „изгражда” нов обект /склад/ - извън наетото помещение, а не се извършва ремонт на наетия търговски обект е приложима разпоредбата на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, тъй като извършвате безвъзмездна доставка. В този случай за получените от Вас стоки и услуги не възниква право на приспадане на данъчен кредит.
При условие, че извършвате ремонт в наетия актив, ще е приложима разпоредбата на чл. 70, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, т.е. налице е право на данъчен кредит за стоките и услугите, използвани при безвъзмездното извършване на услуги за ремонт на наетия или предоставения за ползване актив при спазване на условията по чл. 71 и чл. 72 от ЗДДС.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
424 Вземания от...

Чрез сметка 424 предприятията отчитат своите вземания за полагащите им се дивиденти от съучастия в други предприятия. Аналитичното...


453 Разчети за данък върху добавената...

Чрез сметка 453 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с държавата като платци на данъка върху добавената стойност. Към...


242 Амортизация на дълготрайни нематериални...

Чрез сметка 242 се отчитат амортизациите на дълготрайни нематериални активи. Сметка 242 се дебитира със сумата на начислените до момента...


498 Други...

Чрез сметка 498 предприятията отчитат вземанията си от трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки в...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0403 сек.,0.0092 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,100kb