http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
При бракуване на МПС-то трябва ли да бъде извършена корекция на ползвания данъчен кредит на основание чл. 79, ал. 3 във връзка с ал. 6 от ЗДДС? При продажба на вече бракуваното МПС, начисленото ДДС следва ли да се приспадне от сумата на корекцията, извършена по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС?
3_ 4166/11.09.2009 г.

ЗДДС, чл. 79, ал. 3 и ал. 6;
ЗДДС, чл. 163а, ал.2;
ЗДДС, чл. 163в

Относно: данъчно третиране на бракуван актив и приложение на глава деветнадесета „а” от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

Според изложеното в запитването транспортно средство - влекач, с рег.№ ........., собственост на ЕТ „С” претърпява пътно-транспортно произшествие. Съставен е протокол за ПТП от 00.00.2009 г. от органите на МВР - гр., според който виновникът за инцидента е водачът на влекача. Транспортното средство е на лизинг, закупено с фактура №123456789/00.00.2008 г. от VTC, VAT № 123456789 на стойност 0000 евро = 00000 лв. Съставен е протокол на основание чл. 84 от ЗДДС с № 0000000000/00.00.2008 г., който е включен в дневника за покупки и дневника за продажби за м. … 2008 г. с начислен ДДС на стойност 0.00 лв. Лицензиран оценител оценява катастрофиралото МПС на стойност 00 000лв. МПС-то е бракувано от КАТ - гр….. Балансовата стойност на ДМА по амортизационен план към 00.00.2009 г. е в размер на 000 000.00 лв.
Предвид изложеното са поставени следните въпроси:
1. При бракуване на МПС-то трябва ли да бъде извършена корекция на ползвания данъчен кредит на основание чл. 79, ал. 3 във връзка с ал. 6 от ЗДДС?
2. При продажба на вече бракуваното МПС, начисленото ДДС следва ли да се приспадне от сумата на корекцията, извършена по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС /обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ бр. 23 от 27 март 2009 г./ и Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 4 от 16 януари 2009 г./ изразяваме следното становище:

По първия поставен въпрос:

Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период /чл. 79, ал. 4 от ЗДДС/. Независимо от разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, за стоките или услугите, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното облагане /ЗКПО/, лицето дължи данък в размер, определен по съответните формули на ал. 6 от същата правна норма.

Следва да се има предвид, че законът е предвидил някои изключения от горните разпоредби.

На основание чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС не се извършват корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС в случаи на „унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина".

Предвид описаната фактическа обстановка в случая не са налице обстоятелствата, визирани в чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС, поради това при бракуване на МПС-то следва да се извърши корекция по реда на чл. 79, ал. 3 във връзка с ал. 6 от ЗДДС в срока по ал. 4 от същата правна норма.

По втория поставен въпрос:

В случай, че ЕТ извършва продажба на бракуваното МПС, следва да се има предвид следното:

В приложение № 2 към глава деветнадесета "а" от ЗДДС са посочени стоки и услуги, за които е приложим специалният ред за тяхното облагане, както следва:
1. Битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
2. Производствени отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
3. Строителни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
4. Опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците.
5. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 - 4.

Видно е, че за класификацията на отпадъците са приложими разпоредбите на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. В допълнителните разпоредби на същия са дефинирани понятията за отпадъци, както и за битови, производствени, строителни и опасни такива.

По силата на § 2, ал. 1 от ДР на Закона за движение по пътищата снетите от отчет пътни превозни средства се считат за отпадъци по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

В т. 7 от становище изх. № 93-04-45 от 08.03.2007 г. на Министъра на финансите е посочено, че при доставки на отпадъци от черни и цветни метали (отпадъци по смисъла на ЗУО) е приложима системата на "обратно начисляване". Определението на понятието "отпадъци от черни и цветни метали" е дадено в т. 13 от ДР на ЗУО. Като такива се третират технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци.

Следва да се има предвид, че схемата за обратно начисляване представлява изключение от общото правило. Когато получателят по горепосочените доставки не е регистрирано по ЗДДС лице данъкът върху добавената стойност съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС е изискуем от доставчика - регистрирано по ЗДДС лице. Доставчикът следва да начисли данъка на основание чл. 86, ал. 1 от ЗДДС като издаде данъчен документ (фактура/известие), в който посочи данъка на отделен ред, включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка - декларацията по чл. 125 за този данъчен период и посочи документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период.

Схемата на т.нар. "обратно начисляване" на ДДС означава данъкът да се дължи от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице и то независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице (чл. 82, ал.5 от ЗДДС). Данъкът се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице.
Следователно, ако получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице, доставчикът следва да издаде фактура, която трябва да съдържа реквизитите по чл. 114, ал.1 от ЗДДС и чл. 78. ал. 1 от правилника за прилагане на закона. Съгласно чл. 163в от ЗДДС във фактурата като основание за неначисляване на данък трябва да бъде вписан следният текст: "чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС". Фактурите се отразяват в дневника за продажбите, като данъчната основа на доставка се вписва в колона № 11, а в колона № 12 не се посочва размер на данъка.

При продажбата на бракувания актив разпоредбата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС вьв връзка с ал. 3 от същата правна норма е несъотносима. Това означава, че когато получателят по доставката не е регистрирано по закона лице, ЕТ е задължен да начисли ДДС, който не следва да се приспада от начисления при корекцията данък.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
792 Приходи от глоби и...

Чрез сметка 792 се отчитат начислените суми от глоби, неустойки, вреди и други подобни. Сметка 792 се дебитира при нейното приключване...


443 Ценови разлики по липси и...

Чрез сметка 443 се отчитат разликите между отчетната стойност на липсващите активи и стойността, с която са задължени начетените лица за...


102 Капитал, неизискващ...

Чрез сметка 102 се отчита капиталът неизискващ регистрация, формиран съгласно устава на предприятието. Аналитичното отчитане към...


111 Общи...

Чрез сметка 111 се отчитат създадените резерви чрез заделяне на част от печалбата, предназначени за покриване на загуби или други...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0342 сек.,0.0068 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,110kb