http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Подаване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като собственик на ЕООД и едноличен търговец
2_1949/ 06.08.2009 г.
КСО – чл.4, ал.3, т.2;
чл.6, ал.8


ОТНОСНО: подаване на справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като собственик на ЕООД и едноличен търговец

Лице има регистрирани две фирми ЕООД и ЕТ и е избрало да внася осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице в ЕООД. Поставен е въпроса: следва ли към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ да подава и Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2008 г., след като се самоосигурява към ЕООД ?

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство(чл. 4, ал. 4 от КСО).

Задължението за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина /НООСЛБГРЧ/). Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудовата дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите /НАП/, подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство (чл.1, ал. 2 от НООСЛБГРЧ).

Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си осигурителни вноски на едно от основанията по избор на лицето. При промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се подава декларация по утвърдения образец /чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧ/.

Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово, върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

Освен „текущи” вноски, тези лица определят и окончателен размер на осигурителния доход въз основа на доходите декларирани в годишната данъчна декларация. Осигурителните вноски се внасят в размерите, определени за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година /чл.6, ал.8 от КСО/.

Съгласно легалната дефиниция на чл.5, ал.2 от КСО самоосигуряващите се лица са физическите лица длъжни да внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка.

Когато самоосигуряващите се лица се осигуряват като собственици на ЕООД, това не променя факта, че те са физически лица. Затова когато подават годишна данъчна декларация за получени доходи, следва да попълват и справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Такива са и указанията, дадени и в т.1 от Таблица № 1 и № 2 от Справката, „тази таблица се попълва от лицата, получаващи доходи от дейност като : упражняващи свободна професия; занаятчийска дейност; еднолични търговци; физически лица, образували ЕООД; съдружници в търговски дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, получили доходи от продажбата на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност, както и работещи без трудови правоотношения (граждански договори) извън тази дейност. Тази таблица се попълва и в случаите, в които гореизброените лица упражняват дейности, подлежащи на облагане с окончателен годишен /патентен/ данък”.

Чрез Справката към годишната данъчна декларация се осъществява механизма за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. В конкретния случай, в колона 4 от Таблица 1 и 2 от Справката, следва да се посочи избрания осигурителен доход, върху който са внасяни авансово осигурителни вноски, като собственик на ЕООД, а в съответните колони от 5.1 до 5.5 се посочват получените облагаеми доходи, за всяка дейност поотделно.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
609 Други...

Чрез сметка 609 се отчитат всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата, като: разходи за служебни пътувания и...


452 Разчети за данък върху...

Чрез сметка 452 предприятията отчитат сметните си отношения с държавния бюджет като платци на данъци за сметка на печалбата. Сметка 452...


621 Разходи за...

Чрез сметка 621 се отчитат начислени лихви за всички заеми, лихви по дългове, свързани с дялово участие, лихви, които кредитните...


445 Присъдени...

Чрез сметка 445 предприятията отчитат вземанията си от присъдени в тяхна полза съдебни искове, както и лихвите и съдебните разходи по...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0588 сек.,0.0115 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,097kb