http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Дружеството Ви е закупило автомобили, които са с 4+1 места и в талона им е отразено, че са товарни автомобили. /приложено копие на свидетелство за регистрация/. Автомобилите ще използвате както за извършване на транспортни услуги, така също и за административно управленски нужди. Във връзка с горната информация сте поставили следните въпроси: - Има ли право дружеството да ползва данъчен кредит по повод покупката на автомобилите, както и данъчен кредит за разходите, свързани с тяхната експлоатация; - Какво е данъчното третиране на разходите за експлоатация на автомобилите от гледна точка на разпоредбите на ЗКПО.
2_1626/25.06.2009г.

ЗДДС чл.70, ал.1
ЗДДС чл.70, ал.2
ЗКПО чл.204, т.3
ЗКПО чл.11

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”-…………, заведено с вх.№ ………….. сте изложили следната фактическа обстановка:

Дружеството Ви е закупило автомобили, които са с 4+1 места и в талона им е отразено, че са товарни автомобили. /приложено копие на свидетелство за регистрация/. Автомобилите ще използвате както за извършване на транспортни услуги, така също и за административно управленски нужди. Във връзка с горната информация сте поставили следните въпроси:

- Има ли право дружеството да ползва данъчен кредит по повод покупката на автомобилите, както и данъчен кредит за разходите, свързани с тяхната експлоатация;

- Какво е данъчното третиране на разходите за експлоатация на автомобилите от гледна точка на разпоредбите на ЗКПО.

Изхождайки от изложената фактическа обстановка в запитването Ви и от действащата към момента нормативна уредба, изказваме следното принципно становище:

Съгласно чл.68, ал.1 от ЗДДС, данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрирано лице има право да приспадне от данъчните си задължения по този закон за:

1. получени от него стоки или услуги по облагаема доставка;
2.извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка;
3. осъществен от него внос;
4. изискуемия от него данък като платец по глава осма от ЗДДС.

Изключенията от горната норма, свързани с правото на приспадане на данъчен кредит, се съдържат в разпоредбата на чл.70, ал.1 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или чл.74 от ЗДДС за:

-т.4. - е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил;
-т.5. - стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т. 4, както и за получените транспортни услуги или таксиметровите превози с превозни средства по т. 4.

Съгласно разпоредбата на чл.70, ал.2 от ЗДДС, регламентите на ал. 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато:

1. превозните средства по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба;
2. превозните средства по ал. 1, т. 4 са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности);
3. стоките или услугите са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности), включително след преработка;
4. стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т. 1.

В § 1., т.18. от ДР на ЗДДС е дадено определение на понятието "лек автомобил": автомобил, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5. Не е лек автомобил лекотоварен автомобил, който е предназначен за превоз на товари, или лек автомобил, който има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност от регистрираното лице.

В запитването липсва информация относно вида дейност, която възнамерявате да осъществявате с автомобилите, както и дали имат трайно вградено допълнително техническо оборудване. Изхождайки от информацията в запитването и от горните норми, ще имате право на приспадане на данъчен кредит за покупката на автомобилите, както и за последващите разходи, направени във връзка с тяхната поддръжка, ремонт и експлоатация, само в случай че извършвате дейностите, посочени в чл.70, ал.2, т.1 – т.4 от ЗДДС или ако автомобилите не са лек автомобил по см. на §1, т.18 от ДР на закона и сте изпълнили общите изисквания на ЗДДС за упражняване на това право.

Разпоредбата на чл.204, т.3 от ЗКПО изисква с данък върху разходите да бъдат облагани разходите, свързани с експлоатацията на превозни средства, когато с тях се извършва управленска дейност. Т.е. ЗКПО изисква облагане на разходите за експлоатация, независимо от вида на превозните средства - леки, товарни или друг вид превозни средства, в случаите, в които тези разходи са свързани с управленската дейност на предприятието. Определение за „превозни средства” се съдържа в § 1, т.40 от ДР на ЗКПО.

Законът дава дефиниция и на понятието „разходи по поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства” в §1, т.39 от ДР към него.

За данъчни цели се признават и не подлежат на облагане с данък върху разходите, тези разходи, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозни средства, които:

- са свързани с дейността на предприятието и не обслужват управленската му дейност;
- са документално обосновани, съгласно изискванията на чл.10 от ЗКПО.

Считано от 01.01.2008 г, разходи по чл.204, т.3 от ЗКПО, обложени с данък върху разходите, се признават за данъчни цели и когато не е издаден пътен лист.

Съгласно чл.11 от ЗКПО, разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в този закон не е предвидено друго.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
701 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 701 се отчитат постъпленията от продажби на продукция, създадена от предприятието, както и формираният резултат от...


444 Вземания по съдебни...

Чрез сметка 444 предприятията отчитат вземанията, отнесени за решаване от съда. Аналитичното отчитане към сметка 444 може да се...


604 Разходи за...

Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други...


455 Разчети по социалното...

Чрез сметка 455 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с различни осигурителни организации във връзка с начисляване на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0375 сек.,0.0086 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,111kb