http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Относно задълженията по ЗДДС във връзка с оказани преводачески услуги на търговци от ЕС, считано от 01.01.2010 г

ИТ-00-24/10.02.2010
ЗДДС – чл. 97а, ал. 2

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – …. изразяваме следното становище:
Съгласно описаната фактическа обстановка Вие сте регистриран в регистър БУЛСТАТ като лице упражняващо свободна професия и предоставяте преводачески услуги. Нямате регистрация по ЗДДС.
Въпросите, които поставяте са относно задълженията Ви по ЗДДС във връзка с оказани преводачески услуги на търговци от ЕС, считано от 01.01.2010 г.
Видно от чл.3, ал.1 и 2 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Независима икономическа дейност е и дейността на лицата, упражняващи свободна професия.
Съгласно чл.97а, ал.2 от ЗДДС/ нов, ДВ, бр.95/2009 г., в сила от 01,01,2010 г./на регистрация по ЗДДС подлежи всяко ДЗЛ по чл.3, ал.1, 5 и 6 от закона, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Видно от разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставката на преводаческа услуга е мястото, където е установен получателят, ако същият е данъчно задължено лице.
Съгласно чл.101, ал.8 от ЗДДС регистрацията по чл.97а от закона се извършва от органа по приходите в тридневен срок от подаване на заявлението за регистрация. Заявлението за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансовото плащане или данъчното събитиe). Задължението за регистрация е императивно, независимо от това, че в случая извършваните доставки са с място на изпълнение на територията на друга държава членка и това, че ДДС не се дължи в България. Началният момент от който започва да тече срокът за подаване на заявление за регистрация е обвързан с изискуемостта на данъка, който би бил изискуем, ако доставката е с място на изпълнение на територията на страната.
Съгласно параграф 52, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗДДС /обн.ДВ, бр.95/2009 г., в сила от 01.01.2010 г./ лицата по чл.97а, ал.2 от ЗДДС получили авансово плащане до 31.12.09 г. включително за доставка на услуга с място на изпълнение на територията на друга държава членка, данъчното събитие за която възниква след тази дата, следва да се регистрират по реда на чл.97а, ал.2 от ЗДДС в седемдневен срок от влизане в сила на закона. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.
Следва да имате предвид, че лицата, регистрирани на основание чл.97а, ал.2 от ЗДДС нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури, както и нямат право на данъчен кредит.
Регистрираните по ЗДДС лица задължително водят отчетните регистри по ЗДДС – дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети. Дневникът за продажбите се изготвя по образец – приложение № 10 от ППЗДДС, независимо от вида и формата на водене на счетоводството. Регистрираните лица на основание чл.97а от ЗДДС могат да не изготвят дневник за покупките - чл.113, ал.3 от ППЗДДС /доп. ДВ, бр.101/2006 г., изм. ДВ, бр.6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г./ В тези случаи подаваният от лицето магнитен носител на дневника за покупките трябва да съдържа един-единствен запис със стойности „нула” за числовите полета и „интервал” за символните полета. За всеки данъчен период като регистрирано по ЗДДС лице следва да се подава справка декларация по чл.125 от ЗДДС, съставена въз основа на отчетните регистри .
Задължението за регистрация на основание чл.97а, ал. 2 от ЗДДС, както и водене на отчетните регистри по чл.124 и 125 от ЗДДС като регистрирано по ЗДДС лице се отнася за всички данъчно задължени лица без значение под каква юридическа форма е субектът - в качеството на лице упражняващо свободна професия или дружество, регистрирано по Търговския закон.
Данъчнозадължено лице, регистрирано на основание чл.97а, ал.2 от ЗДДС се смята за регистрирано и по чл.97а, ал.1 от ЗДДС. Лице, което е регистрирано на основание чл.97а от ЗДДС и за което възникне основание за задължителна регистрация по чл.96, 97, 98, и 99 от ЗДДС или за регистрация по избор по чл.100, ал.1, 2 и 3 от ЗДДС, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
111 Общи...

Чрез сметка 111 се отчитат създадените резерви чрез заделяне на част от печалбата, предназначени за покриване на загуби или други...


692 Разходи за глоби и...

Чрез сметка 692 се отчитат всички видове глоби, неустойки и щети, начислени на доставчици, клиенти, транспортни и други предприятия за...


609 Други...

Чрез сметка 609 се отчитат всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата, като: разходи за служебни пътувания и...


443 Ценови разлики по липси и...

Чрез сметка 443 се отчитат разликите между отчетната стойност на липсващите активи и стойността, с която са задължени начетените лица за...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0336 сек.,0.0054 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:3,711kb