http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Здравно осигуряване на лице, регистрирано като безработно в Агенцията по заетостта без право на парично обезщетение за безработица

ЗЗО – чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 34, ал. 1, т. 1, чл. 40, ал. 1, т. 8, ал. 3, т. 5 и 9, ал. 5 и ал. 6;
Наредба № Н-8/29.12.2005 г. – чл. 2, ал. 3, чл. 3, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 5

ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице, регистрирано като безработно в Агенцията по заетостта без право на парично обезщетение за безработица

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция «ОУИ» - ……., Ви уведомяваме за следното:
В писмото си посочвате, че работите като „детегледачка” по програма „В подкрепа на майчинството” към МТСП. Договорът Ви изтича с навършване на тригодишна възраст на децата (близнаци), за които се грижите. В тази връзка се интересувате, ако сте регистрирана като безработна, но без право на обезщетение, ще трябва ли да плащате здравна осигуровка и в какъв размер. Необходимо ли е да попълвате декларация в Националната агенция за приходите, за да запазите здравноосигурителните си права?
Предвид изложеното, изразяваме следното становище по поставените въпроси:
Здравното осигуряване в Република България се основава на принципите на задължително участие при набирането на вноските и солидарност на осигурените при ползването на набраните средства.
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Българските граждани, които имат и чуждо гражданство, са задължени да се осигуряват в НЗОК, ако живеят постоянно в страната (чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗЗО). Задължението за осигуряване за българските граждани възниква от влизането на закона в сила (чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗЗО).
Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице се определя всяка година със Закона за бюджета на НЗОК като за периода до 31.12.2008 г. размерът й е 6 на сто, а от 01.01.2009г. – 8 на сто. Доходите, върху които се дължат здравноосигурителните вноски, сроковете и редът за внасянето им по групи лица, подлежащи на задължително здравно осигуряване, са уредени в чл. 40 от ЗЗО.
Според чл. 40, ал. 1, т. 8 от ЗЗО здравноосигурителната вноска за лицата, получаващи обезщетение за безработица се определя върху размера на изплатеното обезщетение. Вноските са за сметка на републиканския бюджет и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
Лицата, регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта, които нямат право на обезщетение за безработица, са извън обхвата на цитираната разпоредба и техните здравноосигурителни вноски не се поемат от републиканския бюджет.
В чл. 40, ал. 3, т. 1-10 от ЗЗО са изброени други категории лица, които нямат доходи и чиито здравноосигурителни вноски се заплащат от Републиканския бюджет. Сред тях са посочени гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, ако не са осигурени на друго основание, както и настанените в специализирани институции за социални услуги и приетите за обслужване в социални учебно-професионални центрове и центрове за временно настаняване, центрове за настаняване от семеен тип, преходни жилища, защитени жилища, наблюдавани жилища и кризисни центровее (т. 5); родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ (т. 9) и др.
Съгласно чл. 40, ал. 5 (изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация;
2. подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1."
Размерът на дължимата здравноосигурителна вноска се съобщава на лицата по ал. 5, т. 1 чрез средствата за масово осведомяване или от длъжностно лице при подаване на декларацията. Когато не е подадена декларация или вноските не са внесени в срок, може да бъде издаден акт за установяване на задължението от органите по приходите без извършване на ревизия. Актът може да се обжалва по реда на чл. 107, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (чл. 40, ал. 6 от ЗЗО).
Декларацията по т. 2 на ал. 5 се подава по ред, определен с Наредба № Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Съгласно чл. 2, ал. 3 (нова - ДВ, бр. 1 от 2010 г.) от същата наредба самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание, в която вписват:
1. имената по документ за самоличност, единния граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);
2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до края на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (чл. 3, ал. 4 от наредбата). Срокът за подаване на декларацията за лицата, чието задължене за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО е възникнало преди 01.01.2010 г. и които продължават да се осигуряват на това основание след тази дата, е до 01.03.2010 г. (§ 69 от ПЗР на ЗИДЗЗО).
Декларацията се подава на хартиен носител (чл. 6, ал. 1, т. 5 от наредбата) – лично или от упълномощено лице (без да е необходимо нотариално заверено пълномощно). Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
252 Провизии за вземане от...

Сметка 252 е корективна. Тя не може да има дебитно салдо. Сметка 252 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми вземания от...


443 Ценови разлики по липси и...

Чрез сметка 443 се отчитат разликите между отчетната стойност на липсващите активи и стойността, с която са задължени начетените лица за...


602 Разходи за външни...

Чрез сметка 602 се отчитат разходите на предприятието за ползвани услуги, извършени от трети лица, в т. ч. разходи за реклама, съобщения и...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0565 сек.,0.0074 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:3,725kb