http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Данъчно третиране и документиране на брак на материални запаси, поради изтичане на срока на годност/трайност
3_3144/02.07.2009 г.

ЗКПО, чл. 28, ал. 2 и ал. 3;
ЗКПО, чл. 10, ал.1 и ал. 2;
ЗСч, чл. 7, ал. 2;
ЗСч, чл. 4, ал. 1, т. 5;
ЗДДС, чл. 79, ал. 3;
ЗДДС, чл. 80, ал. 2, т. 5

Относно: данъчно третиране и документиране на брак на материални запаси, поради изтичане на срока на годност/трайност

Според изложеното в запитването дейността на търговеца е продажба на лекарства, козметика, паста за зъби, крем за бръснене и други материални запаси. След изтичане срока на годност много често се налага посочените материални запаси да бъдат бракувани.
При тази фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Какво е данъчното третиране по ЗКПО на брака на материалните запаси с изтекъл срок на годност?
2. С оглед спазването на чл. 10 от ЗКПО по какъв начин следва документално да се оформи бракуването на материалните запаси?
3. Тъй като ЕТ е регистриран по ЗДДС и е ползвал данъчен кредит при закупуване на материалните запаси, следва ли при бракуването им да се начисли ДДС и с какъв документ да се оформи брака?

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗКПО, обн. ДВ, бр.105 от 22.12.2006 г., посл. изм. ДВ, бр.35 от 12.05.2009 г.), ЗДДС (обн. ДВ бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ бр. 23 от 27 март 2009 г.) и Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006г., посл. изм. ДВ, бр. 4 от 16 януари 2009 г.) изразяваме следното становище:
По първи въпрос:
Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси. Изключение от този принцип законът допуска в случаите и при условията, изброени в ал. 3 на чл. 28, а именно:
1. непреодолима сила;
2. технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
3. изтичане срока на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
4. липси на стоки, произтичащи от търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки, в размер до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби на съответния търговски обект.
По отношение на лекарствените средства приложение намира разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина (ЗЛПХМ), която забранява търговията с лекарствени продукти с изтекъл срок на годност, като определението на понятието "срок на годност" е дадено с § 1, т. 72 от ДР на същия закон.
Когато са с изтекъл срок на годност лекарствените продукти подлежат на унищожаване или преработване по ред, установен с Наредба № 28 от 14 декември 2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата (издадена от МЗ, обн. ДВ бр.106/2000 г.). За предаването и приемането на лекарствени продукти с изтекъл срок на годност се съставя приемно-предавателен протокол (чл. 5 от Наредба № 28/2000 г.).
Изискванията за пускане и предлагане на пазара на козметични продукти са определени със Закона за здравето и конкретизирани с Наредба № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към козметичните продукти (Обн. ДВ. бр. 101/2005 г., посл. изм. ДВ. бр.35 от 12 май 2009 г.).
Наредба № 36/30.11.2005 г. урежда изискванията за производство, опаковане, етикетиране, рекламиране, пускане и предлагане на пазара на козметични продукти. Категориите козметични продукти са посочени в приложение № 1 към същата наредба. Изискванията към същите, включително условията на употреба са посочени в чл. 3 - чл. 10 на Наредбата.
Когато са спазени посочените по-горе условия, счетоводните разходи за брак на материални запаси не се регулират за данъчни цели, т.е. приложима е разпоредбата на чл.28, ал.3, т.3 от ЗКПО.
По втори въпрос:
Предприятията използват първични счетоводни документи за отразяване съдържанието на стопанските операции. Съгласно счетоводния принцип за предимство на съдържанието пред формата, регламентиран в чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за счетоводството, най-важно е стопанската операция, отразена в счетоводните документи, да е действителна. Изискванията към реквизитите на първичния счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, са визирани в чл. 7, ал. 2 от същия закон. В случая счетоводната отчетност следва да бъде организирана така, че да дава информация за срока на годност на всяка партида и/или всеки отделен вид материален запас. Съгласно чл.10, ал. и ал.2 от ЗКПО, счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч, отразяващ вярно стопанската операция. Счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ЗСч при условие, че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват. В разпоредбите на ЗКПО не се съдържа изискване за вида на първичния документ. Като пример за документ, удостоверяващ брака на стоково-материални запаси може да се посочи протоколът за брак, който следва да бъде съпътстван с други документи, удостоверяващи основанието за брак.
По трети въпрос:
Съгласно чл. 79, ал. 3 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справката-декларация за този данъчен период (чл. 79, ал. 4 от ЗДДС).
Следва да се има предвид, че законът е предвидил някои изключения от горните разпоредби.
На основание чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС не се извършват корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС в случаи на „брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт".
Предвид гореизложеното и при положение, че търговецът е бракувал стоките, поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт, за него ще е приложима разпоредбата на чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
702 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 702 се отчитат постъпленията от продажби на стоки, както и формираният финансов резултат от продажбите. Аналитичното...


603 Разходи за...

Чрез сметка 603 се отчитат начислените амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи. Сметка 603 се дебитира при...


122 Неразпределена печалба от минали...

Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години. Сметка 122 се дебитира при: 1. Заделяне на част от печалбата за...


304...

Чрез сметка 304 се отчитат готовите продукти, предназначени за продажба. Документирането на стоките в търговските обекти се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0539 сек.,0.0115 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,105kb