http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Относно: дължими осигурителни вноски от изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете

3_676/01.03.2012 г.

КСО, чл. 4, ал. 1, т. 7
чл. 10


Относно: дължими осигурителни вноски от изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете

Постъпило е писмено запитване относно приложение на осигурителното законодателство.
Съгласно изложеното в същото задълженото лице е управител на „……..” ООД. От 01.10.2010 г. до 30.09.2011 г. е ползвало неплатен отпуск за отглеждане на дете. След извършена проверка от ТП на НОИ му е връчено задължително предписание за заличаване на персоналните данни, подавани с декларация образец № 1 за горепосочения период с мотива, че управителят на търговско дружество няма право на такъв отпуск. Във връзка с това се поставя въпроса как следва да бъде осигурено лицето и следва ли да се подадат нови данни с декларация образец № 1?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, ДВ бр. 110/1999 г., посл. изм. ДВ бр. 7/2012 г.) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗД, ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 100/2011 г.) изразяваме следното становище:
По отношение на управляващите собственици и съдружници в търговски дружества (ЕООД и ООД) следва да се има предвид регламента на чл. 141, ал. 7 от Търговския закон (ТЗ), който дава възможност отношенията между дружеството и управителя да се уреждат с договор за възлагане на управлението.
С договора за управление се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне конкретни стопански резултати в рамките на договорения срок.
Правото на ползване на платен или неплатен отпуск е елемент на трудовото законодателство и не случайно в чл. 167а от КТ е посочено, че след използване на платения отпуск за отглеждане на дете всеки от родителите, ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск.
Предвид изложеното родителите, които не са страна по трудово правоотношение, не могат да ползват неплатен отпуск за отглеждане на дете по реда на чл. 167а от КТ.
Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове по реда на чл.4, ал.1, т.7 от КСО. Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за тези лица, се определя съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 3 от кодекса. Осигурителният доход е полученото, включително начисленото и неизплатеното, брутно месечно възнаграждение или неначисленото месечно възнаграждение, което не може да бъде по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (групата на ръководните длъжности по Националния класификатор на професиите и длъжностите - НКПД), съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) и по-голям от максималния осигурителен доход, определен със ЗБДОО за съответната календарна година.
Здравното осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества се извършва по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО - на база дохода, върху който се внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване. Лицата, родени след 31.12.1959 г., се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд. Осигурителните вноски се внасят върху доходите, за които се дължат вноски за държавното обществено осигуряване.
Трудовата дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряване и като общ принцип е изведена в чл.10 от КСО. Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Упражняването на трудова дейност от собственика на търговско дружество включва всяко негово действие, имащо отношение към функционирането на дружеството, както и действия, свързани с дейността му, включително сключването на всякакъв вид договори, подписване на документи и полагането на всякакъв вид личен труд, имащ отношение към осъществяваната от дружеството дейност.
Когато след изтичане на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете, през който се изплаща парично обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване на основание чл. 53, ал. 1 от КСО, майката не се върне на работа, а продължи да се грижи за детето в дома си, същата не дължи осигурителни вноски за социално осигуряване при условие, че не упражнява трудова дейност. За този период, ако не е осигурена здравно на друго основание, тя следва да внася само здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.
Единствено при положение, че за периода от 01.10.2010 г. до 30.09.2011 г. не е назначен друг управител (видно от извършена справка в търговския регистър настоящият случай е такъв) и ако лицето е упражнявало трудова дейност съобразно предмета на сключения договор за управление (напр. сключване на сделки, договори, подписване на фактури и други платежни документи и др.), същото подлежи на задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО. На основание чл. 5, ал. 4 от КСО е задължено и да подаде нови данни с декларация образец № 1 и декларация образец № 6 за 2010 г. и 2011 г.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
693 Липси на...

Чрез сметка 693 се отчитат установените липси от активи, произтичащи от: 1. Промяна във физико-химичните свойства на материални запаси...


705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


119 Други...

Чрез сметка 119 се отчитат създадените резерви по решение на собствениците извън резервите, предвидени по нормативен акт. Към сметка 119...


791 Отписани...

Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0341 сек.,0.0058 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,102kb