http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. на МФ при извършване на козметични услуги
3_736/07.03.2012г.

ЗДДС, чл.118, ал.1;
ЗДДФЛ, 9, ал. 2 ;
ЗДДФЛ, § 1, т. 29 от ДР;
Наредба № Н-18/2006 г на МФ, чл. 3, ал. 1;
Наредба № Н-18/2006 г на МФ, чл. 4, т. 8;
Наредба № Н-18/2006 г на МФ, § 1, т. 7;
Наредба № Н-18/2006 г на МФ, § 59, ал. 1;


Относно: Прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. на МФ при извършване на козметични услуги

Според изложеното в запитването лицето има регистрация в регистър БУЛСТАТ като лице, упражняващо свободна професия. Посочено е още, че осъществява самостоятелно дейност като козметик.
Във връзка с гореизложеното се поставят следните въпроси:
1. Професията „козметик” попада ли в дефинициите за свободна професия, дадени в § 1, т. 7 от ДР на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ и § 1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ?
2. Има ли лицето задължението да закупи ЕКАФП, който да свърже с НАП в указания в наредбата срок?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, обн. ДВ бр.106 от 27 декември 2006г., посл. изм. ДВ бр.7 от 24 Януари 2012г.), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр.95 от 24 ноември 2006г., посл. изм. ДВ, бр.99 от 16 Декември 2011г.) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС, обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр.99 от 16.12.2011г.) изразяваме следното становище:
Съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на
дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18/2006г. на МФ.
На основание чл. 3, ал. 1 от същата наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
Изключенията от задължението за издаване на фискална касова бележка са изброени в чл. 4 и чл. 5 от Наредба № Н-18/2006 г на МФ.
Съгласно чл. 4, т. 8 от същата наредба не е задължено да регистрира чрез ФУ извършваните от него продажби в търговски обект лице, упражняващо свободна професия. В § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Наредба № Н-18/2006 г. като "лица, упражняващи свободна професия" са определени лицата, осъществяващи за своя сметка професионална дейност.
Още по-точна дефиниция за "лица, упражняващи свободна професия" се съдържа в текста на § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, според който това са: експерт счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.
Във връзка с горното следва да се има предвид, че само ако лицето отговаря кумулативно на горепосочените нормативни критерии може да се счита, че е лице, упражняващо свободна професия по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ във връзка с § 1, т. 29 от ДР на ЗДДФЛ.
При направената служебна справка се установи, че лицето нямате регистрация като едноличен търговец, поради което е изпълнено второто от посочените условия. На следващо място в запитването е посочено, че същото е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, което обстоятелство се потвърди и от извършената служебна справка в информационната система на НАП, с което е изпълнено и третото условие на посочената разпоредба.
Следователно, за да бъде лицето освободено от задължението да регистрира и отчита продажбите чрез фискално устройство за същото трябва да е изпълнено изискването за осъществяване на професионална дейност за своя сметка.
Важно е да се отбележи, че лицата, упражняващи свободна професия, нямат задължение да ползват фискално устройство, съответно да издават фискални касови бележки, но на основание чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ те следва да издават документ за придобитите от тях доходи по чл. 29 от ЗДДФЛ.
По силата на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ, данъчно задължените лица, които не са задължени да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и т. 4 /доходи от стопанска дейност, различна от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество/, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството / ЗСч/.
Реквизитите по чл. 7, ал. 1 от ЗСч са:
- наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
- дата на издаване;
- наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ на издателя и получателя;
- предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
При всяка друга форма на упражняване на дейността (козметични услуги), при която не са изпълнени едновременно изброените по-горе условия, т.е. при положение, че лицето не попада към лицата по чл. 4, т. 8 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, за същото съществува задължение за издаване на фискална касова бележка за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е извършено чрез кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод. В този случай, съгласно § 59, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, в срок до 31 март 2012 г. лицето е задължено да започне да регистрира и отчита получените приходи от услугите, които извършва чрез фискално устройство, което има възможност за осъществяване на дистанционна връзка с НАП.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
452 Разчети за данък върху...

Чрез сметка 452 предприятията отчитат сметните си отношения с държавния бюджет като платци на данъци за сметка на печалбата. Сметка 452...


791 Отписани...

Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с...


107 Сметка на...

Чрез сметка 107 се отчитат личните вноски на собственика и получените от него суми през отчетния период. Подходяща е за отчитане на...


121 Непокрита загуба от минали...

Чрез сметка 121 се отчита загубата от минали години. Сметка 121 се дебитира в началото на отчетния период с дебитното салдо на водената...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0391 сек.,0.0065 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,106kb