http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Прилагане на данъчното и осигурително законодателство при формиране на годишната данъчна основа на самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия
КСО – чл. 6, ал. 7 и ал. 8;
НООСЛБГРЧМЛ – чл. 3, ал. 4, чл. 11, ал. 1 и 2;
ЗЗО – чл. 40, ал. 1, т. 2;
ЗДДФЛ – чл. 29, чл. 30, чл. 43, ал.1 и чл. 50


ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство при формиране на годишната данъчна основа на самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия

Във връзка с постъпило от вас запитване с писмо вх. № 94-00-52 от 01.03.2012 год. при Дирекция „ОУИ”………….., Ви уведомяваме за следното:
Според изложената в писмото фактическа обстановка от 04.12.2010г и през цялата 2011г. сте в отпуск по майчинство. За извършена работа през периода от 01.12. 2010г. до 03.12.2010г. въз основа на граждански договор сте получила доход през м.януари 2011г. в размер на 258.16 лв. Пишете, че като самоосигуряващо се лице сте внесла осигурителни и здравни вноски върху максималния размер на осигурителен доход 2000 лв.
Задавате следните въпроси:
1. При формиране на годишната данъчна основа в част ІІ на Приложение №3 от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ какъв размер на осигурителни и здравни вноски следва да приспаднете?
2. Следва ли да попълните Таблица 1 и 2 към ГДД?

В отговор на първия въпрос:
Съгласно чл.43, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физически
лица /ЗДДФЛ/ лице, придобило доход от стопанска дейност по чл.29, в т.ч. от упражняване на свободна професия /ал.1,т.3 от същия/, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход.
На основание чл.30 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл.29, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се – с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, както и с внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице.
Лица, придобили доходи от упражняване на свободна професия ги декларират в Таблица 6 на Приложение № 3 към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ. Формирането на годишната данъчна основа се извършва чрез попълване на част ІІ на стр.3 от същото приложение, като на ред 1 се пренася облагаемия доход от ред 6.10 на Таблица 6.
На ред 2 от таблицата на част ІІ се вписват задължителните осигурителни вноски за сметка на самоосигуряващото се лице, внесени по реда на КСО и ЗЗО.
На ред 3 от същата таблица се отразяват внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето, ако има такива.
Разликата между ред 1 и ред 2/ и р.3 ако има/ представлява годишната данъчна основа, подлежаща на облагане с данък.
Следва да се има предвид, че годишната данъчна основа може да бъде само положителна величина, т.е. в случай че лицето е внесло осигурителни и здравни вноски върху по-голям размер на осигурителен доход от реално придобития доход през годината, данъчната основа за облагане ще бъде нула.
В отговор на втория въпрос:
На основание чл. 6, ал. 8 /изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г./ от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7 /самоосигуряващите се лица/ се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.
Съгласно чл. 3, ал. 4 /Нова - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г./ от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски /НЕВДОВ/ самоосигуряващо се лице, което с данъчна декларация за предходната година декларира доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години или има определен по-висок или по-нисък облагаем доход с влязъл в сила ревизионен акт по ДОПК, формира с коригиращата справка по чл. 6, ал. 8 от КСО нов размер на окончателния осигурителен доход за съответната минала година.
В чл. 2, ал. 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица /НООСЛБГРЧМЛ/ е указано, че самоосигуряващите се лица подават коригиращата справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход в срока за подаване на данъчната декларация за предходната година.
Когато с годишната данъчна декларация /ГДД/ по чл. 50 от ЗДДФЛ самоосигуряващото се лице декларира доход за повече от една минали години, за всяка една от тези години се попълва съответният образец на Справка за окончателния размер на осигурителния доход, като броят на коригиращите справки съвпада с броя на миналите години, за които са декларирани доходи. Коригиращата справка следва да включва, освен декларираните вече данни за осигурителния доход за предходната година или друга минала година, и новопридобития доход, получен и деклариран за годината, за която се подава декларацията, но отнасящ се за извършена трудова дейност през предходна година. Така формираният окончателен месечен осигурителен доход не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за съответната минала година. Дължимите осигурителни вноски за довнасяне за фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване /ДОО/, за допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/ в Универсален фонд и за здравно осигуряване /ЗО/ за съответните години се отразяват в част VІ на данъчната декларация.
По силата на чл. 11, ал. 1 и 2 от НООСЛБГРЧМЛ при изплащане на възнаграждение за работа без трудово правоотношение на самоосигуряващи се лица осигурителни вноски не се внасят от възложителя на работата и не се удържат от възнаграждението. Дължимите осигурителни вноски върху доходите за работа без трудово правоотношение се внасят от тези лица по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО, т.е. възнагражденията за работа без трудово правоотношение участват при формиране на окончателния размер на осигурителния им доход. В съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 1, изр. трето от НЕВДОВ като осигурителен доход тези възнаграждения следва да се отнесат за периода, за който е положен трудът. Поради това, когато самоосигуряващото се лице декларира с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ възнаграждения за работа без трудово правоотношение, които се отнасят за минали години, различни от годината, за която се подава декларацията, те трябва да определят по реда на горецитираните разпоредби нов осигурителен доход за съответната минала година като подадат коригираща справка за осигурителния доход.
Самоосигуряващите се лица, които се осигуряват и за общо заболяване и майчинство не внасят осигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете /чл. 3, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ/. За тези периоди те не определят и окончателен размер на осигурителния си доход в Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и не довнасят осигурителни вноски по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО.
За периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда самоосигуряващите се лица внасят здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Вноската е в размер на дължимата част, която е за сметка на работодателя /4.8 на сто/ и се изчислява върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО.
В конкретния случай, доколкото посочвате, че от 04.12.2010 г. сте в отпуск по майчинство, който продължава през цялата 2011 г., и при условие, че единственият получен от Вас доход през 2011 г. от положен труд без трудово правоотношение се отнася за предходната 2010 г., Вие не следва да попълвате Таблица 1 и Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г., тъй като за периода на отпуска за бременност и раждане и отглеждане на малко дете не дължите осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване по реда на чл. 6, ал. 7 и 8 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, т.е. нито авансово, нито за годишно изравняване на осигурителния доход. За посочените периоди се внасят само здравноосигурителни вноски съгласно чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО – 4.8 на сто върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Облагаемият доход от възнаграждението за работа без трудово правоотношение, получено за периода 01-03.12.2010 г., обаче следва да включите в коригираща Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2010 г. с цел формиране на нов окончателен размер на осигурителния Ви доход за тази година. Следва да имате предвид, че ежемесечното внасяне на осигурителни вноски върху месечен осигурителен доход, по-голям от минималния /в случая върху максималния размер на осигурителния доход/, не означава непременно, че този доход ще остане окончателен за самоосигуряващото се лице. В съответствие с разпоредбата на чл. 6, ал. 8 от КСО, окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ. Окончателните осигурителни вноски се внасят в размерите, определени за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване /ДЗПО/ в срока за подаване на данъчната декларация, като се изчисляват помесечно върху разликата между избрания осигурителен доход и средномесечния осигурителен доход за периода, за който е упражнявана дейността през предходната календарна година, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната календарна година /чл. 2, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ/. Когато самоосигуряващото се лице е внасяло авансово осигурителни вноски върху по-голям осигурителен доход от минималния, а средномесечният осигурителен доход, определен на база доходите, декларирани в съответните приложения на ГДД, е равен или по-малък по размер от минималния осигурителен доход, окончателният размер на осигурителния доход ще бъде равен на минималния.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
709 Приходи от други...

Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от различни случайни продажби, които не са свързани с експлоатационната дейност на...


302...

Чрез сметка 302 се отчитат: - Материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел...


496 Разчети по...

Чрез сметка 496 предприятията отчитат своите вземания и задължения във връзка с начисляването и изплащането на изискуемите и дължимите...


207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални...

Чрез сметка 207 се отчитат: фактически извършените разходи за строителство на различни обекти по стопански начин и чрез възлагане;...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0393 сек.,0.0066 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,150kb