http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Данъчно третиране на възнагражденията на съдружник за положен труд в дружеството и дължимите осигурителни вноски
В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ … от 24.02.2012г. при Дирекция „ОУИ” ………….., Ви уведомяваме за следното:
Според изложената фактическа обстановка в качеството Ви на едноличен собственик на капитала упражнявате дейност в дружеството, осигурявате се като самоосигуряващо се лице върху минималния осигурителен праг 420 лв. и получавате доход за положения личен труд в същото дружество 420 лв.
Задавате въпросите:
1. Дохода от положения личен труд счита ли се за доход по § 1, т.26, буква „и” от ДР на ЗДДФЛ?
2. Трябва ли удържаният 10 % данък да се включи в месечната декларация обр.6
3. Удържаният месечен данък в размер на 10% как следва да бъде внесен – по ЕГН на физическото лице, получател на дохода или чрез ЕИК на фирмата?

По отношение на данъчното третиране на възнагражденията за полагане на личен труд в дружеството и в отговор на първи и трети въпрос:
Съгласно чл.113 от Търговския закон /ТЗ/ дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Когато капиталът принадлежи на едно лице, фирмата съдържа означението "еднолично ООД" – чл.116, ал.2 от закона.
В тази връзка физическите лица, които са еднолични собственици на капитала следва да се третират като съдружници за целите на приложение на §1, т.26, б.”и” от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/.
По смисъла на §1, т.26, буква „и”от ДР на ЗДДФЛ трудови са правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5% от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член кооператори или акционери.
Следователно за целите на данъчното облагане доходът от полагания личен труд се третира като доход от трудово правоотношение, независимо от вида на сключения договор – трудов по Кодекса на труда или облигационен/граждански/ по Закона за задълженията и договорите. Логиката на цитираната разпоредба се съдържа в обстоятелството, че съдружниците - физически лица работят в полза на дружеството и разходите по полагане на личния труд се поемат от предприятието.
В този смисъл са и правните норми на ЗДДФЛ, регламентиращи определянето на годишната и месечната данъчна основа на тези лица. Съгласно чл.25,ал.2 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа на самоосигуряващите се лица,придобили доходи от трудови правоотношения по §1,т.26,буква „и” от допълнителните разпоредби, се намалява и с осигурителните вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. Допълнението в чл.42,ал.2 от ЗДДФЛ дефинира, че месечната данъчна основа на самоосигуряващите се лица за доходи от трудови правоотношения по §1,т.26,буква”и” от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл.24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО.
Съгласно чл.65, ал.11 от ЗДДФЛ данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа по реда на чл.42, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан.
Текстът на чл.66, ал.1 от ЗДДФЛ регламентира, че данъкът по чл.65 се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. В платежния документ за вноската на данъка се вписват идентифициращите данни на платеца на дохода – ЕИК /Булстат/, наименование и адрес.
На основание чл.49,ал.8 от ЗДДФЛ така придобитите доходи не се включват при годишното преизчисляване на доходите от трудови правоотношения, извършвано от работодателя.
В тази връзка е и изменението на чл.50,ал.3 и чл.52,нова ал.2 от ЗДДФЛ, с които разпоредби лицата,придобили доходи от трудови правоотношения по §1,т.26,буква”и”от допълнителните разпоредби задължително подават годишна данъчна декларация за тези доходи.

По отношение на социално осигурителните вноски и в отговор на втория въпрос:
От 1 януари 2010 г. лицата, които получават доходи от трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26, буква „и” от ДР на ЗДДФЛ задължително подават информация за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ по реда, определен с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
В тази връзка, в т. 12 от Указанията за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице", в сила от 01.01.2010 г. е създаден нов код за “Вид осигурен”:
90 - за лицата получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от ДР на ЗДДФЛ, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване /осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др./, но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ; за лицата, полагащи труда си на територията на Република България, за които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл. 42 от ЗДДФЛ.
За тези лица в декларация образец № 1 се попълват само данните за данъка в полетата на точки 31, 31а, 32 и 33;
В хипотезата, при която съдружникът /собственикът/ получава доход за полагане на личен труд от дружеството, в което се осигурява като самоосигуряващо се лице, за “Вид осигурен” в т. 12 на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” следва да се попълва код 12 – за самоосигуряващи се. В този случай, освен данните, свързани с държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително осигуряване и здравното осигуряване, се попълват и полетата на точки 31, 31а, 32 и 33. В поле 31 се вписва начисленият месечен облагаем доход, а в поле 31а - начисленият месечен данък /размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ /.
Съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8/29.12.2012 г. декларация образец № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ;
Предвид цитираната разпоредба и изложеното по първи въпрос относно задължението на дружеството за удържане и внасяне на данъка като платец на дохода по § 1, т. 26, буква „и” от ДР на ЗДДФЛ, при изплащане на възнаграждение на съдружник /собственик/ за положен личен труд в дружеството за авансово удържания данък по чл. 42 от ЗДДФЛ същото следва да подаде декларация образец № 6 - не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който е дължим данъкът.
Сумата на дължимия данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за тези лица се вписва в полетата на точки 16 и 17 от декларация образец № 6. Дължимият данък по чл. 42 от ЗДДФЛ се попълва по реда, приложим за данъка върху доходи от трудови правоотношения.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


625 Финансови разходи за бъдещи...

Чрез сметка 625 се отчитат разсрочените финансови разходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди. Аналитичното...


112 Преоценъчни...

Чрез сметка 112 се отчитат резервите от преоценка на дълготрайните активи на предприятието. Към сметка 112 може да се открият следните...


722 Приходи от дялово...

Чрез сметка 722 се отчитат получените дивиденти от притежавани финансови дълготрайни активи. Аналитичното отчитане към сметка 722 може...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0463 сек.,0.0111 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,110kb