http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ
ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл.18 от ЗДДФЛ


Във връзка с постъпило запитване от Вас, препратено ни по компетентност от офис ... с вх.№ ..../ 18.11.2011г. при Дирекция "ОУИ"-...., относно ползване на данъчно облекчение от лице с намалена работоспособност, Ви уведомяваме за следното:
В писмото си пишете, че през 2010 г. сте работили като засрахователен агент и сте подали годишна данъчна декларация за 2010г. Смятате, че имате право на данъчни облекчения за лице с намалена работоспособност, като прилагате еспертно решение на ТЕЛК от 13.03.2006 г. и Разпореждане от 14.10.2002 г. за отпускане на пенсия от РУСО-.......... Уточнявате, че сте получили писмо от НАП, офис ....., според което трябва да представите допълнително копие от валидно решение на ТЕЛК. От допълнително проведени разговори със служители на НАП офис .... разбирате, че приложеното експертно решение на ТЕЛК не е актуално.
Интересувате се имате ли право да ползвате облекчения по чл.18 от ЗДДФЛ при деклариране на доходи от 2010 г. на основание приложеното Решение на ТЕЛК.

След разглеждане на запитването и приложеното Решение на ТЕЛК, изразяваме следното становище:
С оглед разпоредбите на ЗДДФЛ чл.18, ал.1 е предвидено, че сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
Ползването на данъчно облекчение от лица с намалена работоспособност се осъществява при наличие на следните условия: същите да притежават влязло в сила решение на компетентен орган, с което се определя 50 и над 50 на сто намалена работоспособност.
Лицата работещи по извънтрудови правоотношения, ползват данъчното облекчение, като подават ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, към която прилагат валидно Решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК /чл.23, т.1 от ЗДДФЛ/. За да е валидно Експертното Решение то следва да обхваща годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си или да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност.
С оглед ползване на данъчно облекчение за 2010 г. разпоредбата в ЗДДФЛ, която урежда предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност да се ползват пожизнено, е пар.10а (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) от ДР на ЗДДФЛ, която гласи, че лицата определени с валидно решение на компетентен орган с вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто ползват данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон. Лицата, на които до 31 декември 2009 г. пожизнено е определена степен на трайно намалена работоспособност по реда на Закона за здравето, и лицата, които са с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност по силата на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето, се смятат с пожизнено определени вид и степен на увреждане.
С § 3 от ПЗР на Закона за здравето /ЗЗ/ са уредени т.н. заварени случаи. Това са случаите, при които определеният по стария закон срок на експертното решение не е изтекъл към 01.01.2005 г. За да се изпълни фактическият състав на разпоредбата, трябва да са налице две кумулативно изпълнени условия: лицата да имат определена степен на трайно намалена работоспособност до 31.12.2004 г. и навършване на 65-годишна възраст.
Съгласно пар.49 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДДФЛ /действащ след 01.01.2008 г./ предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК /НЕЛК/ не е изтекъл към 31 декември 2004 г. и лицето е навършило 65 годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение.
Предвид гореизложеното и с оглед периода на издаване /след 01.01.2005 г./ и действие на Решението на ТЕЛК /13.03.2006г.-01.03.2009г./, за целите на ползване на данъчното облекчение, относно факта за пожизнено определена степен на неработоспособност, Вие не попадате както в хипотезата на & 49 от ПЗР на ЗДДФЛ, така и в хипотезата на § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето.
Не отговаряте и на условията на § 10а (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) от ПЗР от ЗДДФЛ, който изисква да е определена до 31 декември 2009 г. пожизнено степен на трайно намалена работоспособност по реда на Закона за здравето или по силата на § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето. Аналогична е разпоредбата на пар. 66 от ПЗР на Закона за здравето /действащ от 01.07.2009 г./, съгласно който лицата, на които пожизнено е определена степен на трайно намалена работоспособност по досегашния ред, се смятат с пожизнено определени вид и степен на увреждане.
Съгласно чл.101, ал.4 от ЗЗ (разпоредба, която е действала до 01.07.2009 г.) степента на трайно намалена работоспособност на лица, навършили 65-годишна възраст, се определя пожизнено. Преосвидетелстване на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза. От изложеното в запитването и от приложено Решение на ТЕЛК е видно, че същото е издадено на 13.03.2006г. със срок на инвалидност до 01.03.2009г. Навършването на 65 годишна възраст е достигната на 04.01.2011 г. Предвид на това Вие нямате навършени 65 години при издаване на ТЕЛК Решението и в неговия срок не ги достигате.
Действието на сегашната норма чл. 101, ал. 5 /предишна ал.4/ от Закона за здравето, в сила от 01.07.2009 г., постановява, че "видът и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, се определят пожизнено. Същата не може да се приложи във вашия случай предвид, че към момента на влизането й в сила Вие не притежавате действащо ТЕЛК решение, а именно срокът на притежаваното от Вас решение е изтекъл.
Обстоятелството в случая, че имате отпусната пожизнена пенсия, не може да доведе до извода, че имате и пожизнено право да ползва данъчното облекчение за намалена работоспособност
С оглед гореизложеното не е налице правна възможност да ползвате данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност за 2010 г.
За да ползвате правата на данъчния закон като лице с намалена работоспособност при получаване на доход, следва да притежавате валидно експертно решение, съгласно цитираните по-горе правни норми, действащи към настоящия момент, т.е. следва да се преосвидетелствате пред компетентен орган ТЕЛК /НЕЛК/.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
445 Присъдени...

Чрез сметка 445 предприятията отчитат вземанията си от присъдени в тяхна полза съдебни искове, както и лихвите и съдебните разходи по...


501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


302...

Чрез сметка 302 се отчитат: - Материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел...


704 Приходи за бъдещи...

Чрез сметка 704 се отчитат приходите, за които още при получаването им е известно, че се отнасят за бъдещи периоди. Чрез тази сметка се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0450 сек.,0.0076 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,104kb