http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Осигуряване на земеделски производител, който има отпусната пенсия
КСО - чл. 4, ал. 3, т. 4, чл. 4, ал. 6;
ЗЗО - чл. 40, ал. 1, т. 2;
НООСЛБГРЧМЛ - чл. 1, ал. 1;
Наредба № 3 /1999
ДОПК - чл. 128, чл. 129;

ОТНОСНО: Осигуряване на земеделски производител, който има отпусната пенсияВъв връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.......... с вх. № .............../10.11.2011 г., Ви уведомяваме за следното:
Съгласно изложената фактическа обстановка в постъпилото запитване, Вие се осигурявате като регистриран земеделски производител. На това основание сте внесли дължимите здравноосигурителни вноски за първото тримесечие на 2011 г. На 15.04.2011 г. сте получили решение на ТЕЛК, с което Ви е призната 75 % намалена работоспособност. Тъй като Ви е отпусната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, считано от 21.02.2011 г., сте прекратили регистрацията си на земеделски производител с молба вх. № ФР-358 от 02.05.2011 г. Посочвате, че разпореждането за отпускане на пенсията сте получили през месец май 2011 г.
С цел възстановяване на прекъснати здравноосигурителни права по съвет на служител в ТД на НАП сте внесли здравноосигурителни вноски за следващото тримесечие на 2011 г. -април, май и юни, въпреки че сте представили разпореждането на НОИ за отпуснатата Ви пенсия.
В тази връзка се интересувате за следното:
* Правилно ли е било да внасяте здравноосигурителни вноски за периода, през който сте била осигурена като пенсионер, и след прекратяване на регистрацията Ви като земеделски производител?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното обществено осигуряване, изразяваме следното становище по поставените въпроси:
На основание чл. 4, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. "Регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители" са физическите лица, които произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, и са регистрирани по установения ред (§ 1, ал. 1, т. 5 от ДР на КСО). По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
Редът за регистрация на земеделските производители е регламентиран в Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" ("ОДЗ") по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския производител (чл. 3, ал. 4 от Наредба № 3/1999 г.). Регистрираните земеделски производители или упълномощени от тях лица представят ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 28 февруари на следващата стопанска година (чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3/1999 г., изм. ДВ, бр. 79 от 2011 г.). Бенефициентите, които изпълняват проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., могат да подават информацията по ал. 3 до края на съответната стопанска година (чл. 5, ал. 4 - нова, изм. ДВ, бр. 79 от 2011 г от Наредба № 3/1999 г.). При неспазване на задължението по ал. 3 земеделският производител губи правата си по чл. 6 до заверка на регистрационната му карта за следващата година (чл. 3, ал. 5 - предишна ал. 4, изм. ДВ, бр. 79 от 2011 г. от Наредба № 3/1999 г.).
Съгласно § 13 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №3/1999 г., обн. ДВ, бр. 79 от 2011 г., през стопанската 2011 - 2012 г. регистрираните земеделски производители подават актуална информация по чл. 5, ал. 3 в срок до 25 март 2012 г.
При прекратяване на дейността си земеделският производител е длъжен в едномесечен срок да подаде заявление до директора на областната дирекция "Земеделие" за отписване от регистъра и да върне регистрационната си карта и анкетните карти с анкетните формуляри или официалната разпечатка. Заявлението за отписване се подава в областна дирекция "Земеделие" или чрез общинската служба по земеделие. При отписване от регистъра по предходната алинея земеделският производител може да се регистрира отново през следващата календарна година (чл. 11, ал. 6-7 от Наредба № 3/1999 г.).
Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ, загл. изм. - ДВ, бр. 1, 2010 г.) задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица, включително регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се установяват с декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).
От изложеното следва, че земеделският производител е задължен да се осигурява по реда на чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО за времето, през което упражнява трудова дейност в това качество в рамките на периода, за който притежава валидно удостоверение за регистрация. От Вашето запитване не става ясно до коя дата притежавате качеството на "регистриран земеделски производител", тъй като на посочената в писмото Ви дата - 02.05.2011 г., видно от приложенията към него, не сте прекратили регистрацията си като земеделски производител, а сте подали документи в ТП на НОИ - гр. Стара Загора. Поради това на поставения от Вас въпрос, отговаряме само принципно.
На основание чл. 4, ал. 6 от КСО лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6 от КСО, на които е отпусната пенсия, в т.ч. регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, се осигуряват по свое желание. Правото за осигуряване по избор за лицата, обхванати от разпоредбата на чл. 4, ал. 6 от КСО, възниква от датата на придобиване качеството "пенсионер", т.е. от датата на отпускане на пенсията, но от това право те могат да се възползват едва след като то бъде обективирано в надлежен документ по законоустановения ред - разпореждане на съответното длъжностно лице в НОИ.
За времето след получаване на разпореждането, ако лицето не е изразило изрично, че не желае да се осигурява, както писмено, така и чрез конклудентни действия (например подава декларации, внася осигурителни вноски), това ще означава, че желае да се осигурява.
В тези случаи времето, за което са внесени осигурителни вноски, се зачита за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането и дава основание за преизчисляване на пенсията, съгласно чл. 21, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Внесените осигурителни вноски за периода от датата на отпускането на пенсията до датата на получаване на разпореждането не подлежат на възстановяване, поради това, че са внасяни правомерно и на законово основание.
Здравното осигуряване на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители се провежда по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Този ред е уеднаквен с осигурителния режим, регламентиран в КСО, с изключение на случаите, при които лицата получават пенсия. В ЗЗО липсва текст, аналогичен на чл. 4, ал. 6 от КСО, относно здравното осигуряване на пенсионерите, които упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се лица в т.ч. регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. Поради това, здравноосигурителни вноски се дължат от тези лица и когато получават пенсия.
Във Вашия случай, след деклариране по установения ред, че прекъсвате дейността си като земеделски производител, за Вас отпада задължението да се осигурявате, както социално, така и здравно на основание чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО. Следва да имате предвид, че упражняването на трудова дейност от самоосигуряващото се лице се установява с декларацията по чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГЛЧМЛ и се доказва в хода на ревизионно производство.
Доколкото в писмото си посочвате, че сте внасяли здравноосигурителни вноски след датата на прекратяване на регистрацията Ви като земеделски производител (по реда на чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО), то сумите, отнасящи се за периода след тази дата са недължимо внесени на това основание и могат да Ви бъдат възстановени или прихванати срещу други изискуеми публични вземания, събирани от НАП, по реда на чл. 128-129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Прихващането или възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго. След постъпване на искането за прихващане или възстановяване може да се възложи извършването на ревизия или проверка (чл. 129, ал. 1 и 2 от ДОПК).
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
204 Машини, съоръжения и...

Чрез сметка 204 се отчитат енергетичните и двигателните машини и оборудване, производствените машини и оборудване, измервателните и...


457 Разчети с...

Чрез сметка 457 предприятията отчитат сметните си отношения с митниците във връзка с начисляване и изплащане на митни...


709 Приходи от други...

Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от различни случайни продажби, които не са свързани с експлоатационната дейност на...


202 Продуктивни и работни...

Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0354 сек.,0.0064 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,121kb