http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Зачитане на осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване
КСО - чл. 9, ал. 3, т. 2, чл. 9, ал. 5;
НЕВДОВ - чл. 1а, ал. 2;
ДОПК - чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 74, ал. 1, ал. 2 ;


ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване


В отговор на Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция "ОУИ" - гр. ........ с вх. № .......... от 26.10.2011 г., Ви уведомяваме за следното:
В запитването излагате следната фактическа обстановка:
С решение, влязло в сила на 24.08.2011 г., Районен съд - гр. ........ отменя заповедта за уволнение на Ваш служител и го възстановява на предишната длъжност. Освобождаването от работа е от 09.03.2011 г., а съобщението на съда за влязлото в сила решение е получено на 17.09.2011 г. от лицето. В законоустановения срок по чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда то не се явява да заеме предишната работа, нито предоставя информация на бившия си работодател за това, дали е осигурявано през изминалия период от уволнението му.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
* На коя дата следва да бъде освободено лицето - датата на влязлото в сила съдебно решение или денят след изтичането на срока по чл. 345, ал. 1 от КТ?
* Коя дата трябва да се зачете за "дата на възстановяване на работа" по смисъла на чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО?
* Възможно ли е да получите информация от НАП, дали лицето е било осигурявано при друг работодател и какъв е размерът на осигурителния му доход, ако има такъв?
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното обществено осигуряване, изразяваме следното становище:
Въпросът на коя дата следва да се прекрати трудовото правоотношение с лицето, е извън компетентността на Националната агенция за приходите (НАП), тъй като тази материя се регулира от трудовото, а не от осигурителното законодателство. За отговор на този въпрос може да се обърнете към Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", на която е предоставен цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности (чл. 399 от Кодекса на труда).
На основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а, ал. 1 са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването им на работа; за този период се внасят осигурителни вноски за сметка на осигурителя, а за лицата по чл. 4а, ал. 1 - от работодателя им върху последното брутно възнаграждение, ако лицето не е било осигурявано; ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноски са в размера за фонд "Пенсии" в зависимост от категорията труд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване - в професионален и в универсален пенсионен фонд (чл. 9, ал. 5 от КСО).
Съгласно чл. 1а, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДОВ) възнаграждението, върху което се внасят осигурителни вноски по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване, не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, а за лицата, за които няма определен минимален месечен осигурителен доход, осигурителните вноски се внасят върху минималната месечна работна заплата за страната за съответния период.
За периода на незаконното уволнение, който се зачита за осигурителен стаж, на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО не се внасят здравноосигурителни вноски. За това време, ако лицето не е било осигурявано здравно на друго основание, се дължат здравноосигурителни вноски за негова сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО).
По отношение на периода, за който се дължат осигурителните вноски, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), според която възстановеното от съда лице има право да заеме предишната длъжност, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини. Поради което, осигурителят дължи осигурителни вноски за целия период, ако лицето не е било осигурявано, или за част от периода, през който същото е осигурявано върху по-малък осигурителен доход - от датата на уволнението до датата на възстановяването му на предишната работа, но не по-късно от датата, на която изтича срокът за заемането й по чл. 345, ал. 1 от КТ.
С оглед на гореизложеното, в случаите на незаконно уволнение, ако лицето не се яви на работа за да заеме длъжността, на която е възстановено, осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО ще му бъде зачетен до датата, на която изтича двуседмичният срок по чл. 345, ал. 1 от КТ, освен ако този срок не бъде удължен по уважителни причини. До тази дата осигурителят трябва да внесе и горепосочените осигурителни вноски.
При възстановяване на работа на уволнен работник или служител, чието уволнение е признато за незаконно от компетентните органи, работодателят следва да представи в компетентната териториална дирекция на НАП декларациите по чл. 5, ал. 4 от КСО за целия период, през който лицето не е работило - от уволнението до възстановяването му на работа. Информацията се подава по реда на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица.
Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" се подава за всеки един месец от периода на оставане без работа или от периода на осигуряване върху по-малък осигурителен доход като в т. 12 "Вид осигурен" от декларацията се попълва код 18. В тези случаи следва да се подаде и декларация образец № 6 за дължимите осигурителни вноски.
Във връзка с третия поставен въпрос относно възможността да Ви бъдат предоставени данни за осигуряването на лицето, както и за размера на осигурителния му доход през периода на оставането му без работа Ви уведомяваме, че това представлява осигурителна информация съгласно чл. 72, ал. 1, т. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Разкриването на данъчна и осигурителна информация е регламентирано в чл. 74 на кодекса. В ал.1 са изброени институциите в Република България, на които след писмено искане може да бъде предоставяна такава информация. Извън случаите по ал. 1 данъчна и осигурителна информация може да се предоставя само с писмено съгласие на лицето (чл. 74, ал. 2, т. 1 от ДОПК).
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
502 Каса във...

Чрез сметка 502 предприятията отчитат постъпилите и изплатените в брой парични средства в чуждестранна валута и наличността в...


304...

Чрез сметка 304 се отчитат готовите продукти, предназначени за продажба. Документирането на стоките в търговските обекти се...


611 Разходи за основна...

Чрез сметка 611 се отчитат основните производствени разходи за основната дейност на предприятието, формиращи себестойността на...


601 Разходи за...

Чрез сметка 601 се отчита стойността на: - отпуснатите за нуждите на производството суровини, основни и спомагателни материали (след...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0345 сек.,0.0066 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,106kb