http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
приложение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/
2_968/23.06.2011
ЗДДФЛ, чл.4, чл.37, ал.1, т.4Отправили сте писмено запитване с вх.№..........2011 г. до Дирекция "ОУИ"-.... свързано приложението на Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, в което сте описали следната фактическа обстановка:

Брат Ви ........................./справка за трите имена от система ЕСГРАОН/ е гражданин на Германия и гражданин на Р България. Жизнените му интереси- работа, дом и семейство са в Германия, предвид което считате, че за получаваните доходи от наем от имоти, находящи се в Р България, подлежащи на облагане съгласно ЗДДФЛ, същият е чуждестранно лице по смисъла на същия закон.
Поставяте въпроса: Кои лични данни следва да се вписват във всички издавани от наемателите документи / платежни нареждания, сметка за изплатени суми от наем, служебни бележки/ и декларациите по чл.55 от ЗДДФЛ?


Съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
1. което има постоянен адрес в България. Това е постоянният адрес на лицето по смисъла на Закона за гражданската регистрация /чл.93 от ЗГР/, който е вписан в българските документи за самоличност. Съгласно §1 т.3 от Закона за българските документи за самоличност "постоянен адрес" е адресът в населеното място на територията на Р България, където гражданинът е вписан в регистъра на населението;

или
2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. чийто център на жизнени интереси се намира в България.
За целите на ал. 1, т. 4 центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.
Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната /чл. 4, ал. 5 от ЗДДФЛ/.
Нормата на чл. 5 от ЗДДФЛ регламентира, че лицата, които не са местни физически лица се третират като чуждестранни физически лица.
Дефинирането на едно физическо лице като местно или като чуждестранно има първостепенно значение за определяне на данъчните му задължения.
Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, а чуждестранните физически лица - само за придобити доходи от източници в Република България (чл. 6 и 7 от ЗДДФЛ).
Съгласно чл. 75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.


В запитването посочвате, че брат Ви се явява чуждестранно лице по смисъла на ЗДДФЛ, предвид което изразяваме принципно становище по отношение на данъчното облагане на тези лица и идентификацията им в случаите, в които са с двойно гражданство за получаваните доходи от наем от източник в България.

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество от източник в Р България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица.
В съответствие с чл.46, ал.1 и чл.65, ал.1 от ЗДДФЛ окончателният данък е в размер 10 на сто и се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода. Когато доходите са в полза на физическо лице, което е местно в държава, с която Република България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, окончателният данък се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода /чл.65, ал.9 от ЗДДФЛ/.
Съгласно чл.66 от ЗДДФЛ данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, удържали окончателен данък за начислени доходи в полза на чуждестранни физически лица, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец чл.55, ал.1 от /ЗДДФЛ/. Образецът на декларацията е утвърден със Заповед № ЗМФ - 1820 от 27.12.2006 г. на министъра на финансите и е обнародван в бр.2 на "Държавен вестник" от 09.01.2007 г. Съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от ЗДДФЛ декларацията се подава в сроковете за внасяне на данъка в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация или където подлежи на регистрация платецът на доходите.
Удостоверението по чл.58, ал.1 от ЗДДФЛ, за внесен по реда на този закон данък от чуждестранно физическо лице се издава по искане на лицето. Искането се подава в ТД на НАП, където е подадена или подлежи на подаване данъчната декларация по чл.55 от ЗДДФЛ.

Разпоредбата на чл. 37а. /Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г./, ал. 1 регламентира, че чуждестранно физическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава- страна по Споразумението за европейско икономическо пространство, има право да избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37. Когато чуждестранното лице избере да преизчисли окончателния данък за доходите по чл. 37, преизчисленият данък е равен на данъка върху общата годишна данъчна основа, който би бил дължим за тези доходи, в случай че те са придобити от местно физическо лице /чл. 37, ал. 2 от ЗДДФЛ/.
Когато размерът на внесения окончателен данък за доходите по чл. 37 превишава размера на преизчисления данък по ал. 2 за същите доходи, разликата подлежи на възстановяване до размера на окончателния данък по чл. 37, който чуждестранното лице не може да приспадне от дължимия данък върху тези доходи в държавата, където лицето е местно за данъчни цели /чл. 37, ал. 3 от ЗДДФЛ/.
Съгласно чл. 37, ал. 4 от ЗДДФЛ, изборът за преизчисляване на окончателния данък по чл. 37 се упражнява чрез подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50. В данъчната декларация се включват и всички други доходи, подлежащи на деклариране от чуждестранното физическо лице.
Възстановяването на данък по ал. 3 се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Горепосочените правила не се прилагат в случаите, когато чуждестранното лице е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, която не е държава - членка на Европейския съюз, с която Република България:
1. няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, или
2. има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в която не е предвидено:
a) обмен на информация, или
б) сътрудничество при събирането на данъци.

По отношение на идентификационния номер:

В част V, на декларацията по чл.55 от ЗДДФЛ, одобрена от Министъра на финансите, подаващият декларацията платец на дохода е длъжен да посочи освен трите имена на получателя на дохода и неговия ЕГН/ЛНЧ или служебен номер от регистъра на НАП.
В чл.12 ал.2 от Закона за българските лични документи е регламентирано, че българските граждани, притежаващи и документи за самоличност, издадени от органите на друга държава, в отношенията си с българските държавни институции са задължени да удостоверяват самоличността си с български документи за самоличност. Съгласно чл.26, ал.1 вр.чл.16, ал.1 от Закона за българските документи за самоличност единния граждански номер/ЕГН/ е част от данните съдържащи се в личната карта.
Единният граждански номер (ЕГН) е административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица съгласно чл.3, ал.2, като в техния обхват са всички български граждани. Това е уникален номер, чрез който физическите лица се определят еднозначно/ чл.11 от Закона за гражданската регистрация/.
Видно и от разпоредбите на Глава единадесета "Регистрация" на ДОПК по отношение на лицата за които НАП създава и поддържа регистър и бази данни, физическите лица се идентифицират с ЕГН или личен номер на чужденец. Единствено в случаите, в които лицето не притежава ЕГН или личен номер на чужденец, същото получава служебен номер от НАП за идентификация.
Българските граждани притежават ЕГН и същият следва да бъде вписан в декларацията по чл.55 от ЗДДФЛ, както и в платежното нареждане, чрез което данъкът при източника се внася в републиканския бюджет независимо, че лицето има качеството чуждестранно лице по смисъла на посочения закон.
По отношение на цитираните в запитването Ви сметка за изплатени суми и служебни бележки, същите се издават в случаите, в които предприятие или самоосигуряващо се лице са платци на доходи от наем, с цел удостоверяване на изплатен облагаем доход на местно физическо лице и удържан данък.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
424 Вземания от...

Чрез сметка 424 предприятията отчитат своите вземания за полагащите им се дивиденти от съучастия в други предприятия. Аналитичното...


793 Излишъци на...

Чрез сметка 793 се отчитат установените в предприятието излишъци на дълготрайни активи, материални запаси и парични средства. Сметка 793...


691 Отписани...

Чрез сметка 691 се отчитат отписаните вземания на предприятието след изтичане на давностния срок и отхвърлените искове от съда, както и...


495 Разчети по...

Чрез сметка 495 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения със застрахователни предприятия във връзка с различни...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0373 сек.,0.0061 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,122kb