http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
задължителни осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборен кодекс

Изх.№ 20-00-186
Дата 19.07.2011 г.

КСО, чл. 4, ал. 1, т. 8

Относно: задължителни осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборен кодекс

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище относно задължителните осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборния кодекс /ИК/ (Обн. ДВ. бр. 9 от 28 Януари 2011 г.):
Съгласно чл. 14 от ИК за произвеждане на изборите се назначават:
1. Централна избирателна комисия (ЦИК) - за цялата страна при произвеждане на всички видове избори, включително и за гласуването извън страната при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
2. районни избирателни комисии (РИК) - за всеки многомандатен изборен район при произвеждане на избори за народни представители, както и за всеки район според районирането на територията на страната при последните избори за народни представители при произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България;
3. общински избирателни комисии (ОИК) - за всяка община при произвеждане на избори за общински съветници и кметове;
4. секционни избирателни комисии (СИК) - за всяка избирателна секция при всички видове избори, включително подвижни секционни избирателни комисии при гласуване с подвижни избирателни урни.
Членовете на избирателните комисии получават възнаграждение за работата си в съответната комисия (чл. 18, ал. 1 от ИК).
За времето, необходимо за работата им в съответната комисия, членовете на избирателните комисии се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет (чл. 18, ал. 3 от ИК).

I. Вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО)
Лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица (основание чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)).
Осигурителните вноски за тези рискове се внасят от осигурителите в размерите, определени за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Безработица".
Осигурителния доход върху който се дължат вноски за ДОО за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности е определен в чл. 6, ал. 3 от КСО.
За членовете на избирателни комисии, които получават доходи от дейности и на други основания по чл. 4 от КСО, осигурителните вноски за ДОО се внасят върху сбора от осигурителните им доходи по реда, предвиден в чл. 6, ал. 10 от кодекса, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. При получаване на възнаграждение за работата си в съответната комисия членовете на избирателни комисии, които получават доходи от дейности и на други основания по чл. 4 от КСО (трудови, служебни или без трудови правоотношения) декларират сумата, върху която са направени осигурителни вноски по всеки от договорите (основание чл. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски).
Осигурителните вноски за ДОО за членовете на ЦИК се разпределят между осигурителя и осигуреното лице по общия ред, предвиден в КСО (чл. 6, ал. 3, т. 7 - 9 и ал. 6 от кодекса), а за членове на останалите изборателни комисии (РИК, ОИК и СИК) са за сметка на републиканския бюджет във връзка със специалната разпоредба на чл. 18, ал. 3 от ИК.

II. Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд
Тъй като са осигурени при условията и по реда на част първа от КСО, членовете на избирателни комисии, родени след 31 декември 1959 г., задължително се осигуряват за ДЗПО в универсален пенсионен фонд (основание чл. 127, ал. 1 от КСО).
Осигурителните вноски за ДЗПО за членовете на избирателни комисии се внасят от осигурителите върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за ДОО (основание чл. 157, ал. 6 от КСО) в размерът, определен с чл. 157, ал. 1, т. 1, б. "в" от кодекса - 5 на сто.
Осигурителните вноски за ДЗПО за членовете на ЦИК се разпределят между осигурителя и осигуреното лице по общия ред, предвиден в КСО - 2,8 на сто за сметка на осигурителя и 2,2 на сто за сметка на осигуреното лице (чл. 157, ал. 3, т. 1 и т. 2 от КСО), а за членове на останалите изборателни комисии (РИК, ОИК и СИК) са за сметка на републиканския бюджет във връзка със специалната разпоредба на чл. 18, ал. 3 от ИК.

III. Вноски за здравно осигуряване
Кръгът на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определен в чл. 33 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Лицата, които подлежат на задължително здравно осигуряване в НЗОК са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава, българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България и др. Съгласно чл. 16, ал. 1 - ал. 3 от ИК, едно от задължителните условия за назначаване като член на избирателна комисия е притежаване на българско гражданство.
Здравноосигурителната вноска за задължително осигурените в НЗОК членове на избирателни комисии се определя върху дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване (основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО) и се внася от осигуряващите в размерът, определен със Закона за бюджета на НЗОК - 8 на сто за 2011 г.
Здравноосигурителните вноски за членовете на ЦИК се разпределят между осигуряващия и осигуреното лице по общия ред, предвиден в ЗЗО - в съотношение 60:40 (чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО), а за членове на останалите изборателни комисии (РИК, ОИК и СИК) са за сметка на републиканския бюджет във връзка със специалната разпоредба на чл. 18, ал. 3 от ИК.

IV. Подаване на данни за осигурените лица
Във връзка с приемането на Изборния кодекс и подаването на данни за членовете на избирателни комисии са направени промени в Указанията за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г.). Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г. е обнародвана в Държавен вестник, брой 55 от 19.07.2011 г.
Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" за членовете на избирателни комисии се подава от осигурителя с попълнен в т. 12 код за вид осигурен 71. В тази връзка в т. 12 "Вид осигурен" е променен текста на код 71 по следния начин - за членове на избирателни комисии по Изборния кодекс.
Възнагражденията на членовете на районните, общинските и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 18, ал. 2 от ИК). При подаване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" за членовете на ЦИК се попълва полето на т. 31 "Начислен месечен облагаем доход по чл. 24 от ЗДДФЛ". В тази връзка в т. 31, изречение последно, към лицата с вид осигурен за които се попълва тази точка е добавен код за вид осигурен 71, а към забележките към т. 31 е добавена нова т. 3 съгласно която полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 71 се попълва само за членовете на Централната избирателна комисия.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
252 Провизии за вземане от...

Сметка 252 е корективна. Тя не може да има дебитно салдо. Сметка 252 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми вземания от...


203...

Чрез сметка 203 се отчитат сградите с производствено и непроизводствено предназначение, които осигуряват условия за производството и...


793 Излишъци на...

Чрез сметка 793 се отчитат установените в предприятието излишъци на дълготрайни активи, материални запаси и парични средства. Сметка 793...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0371 сек.,0.0084 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,113kb