http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
подаване на Декларация обр. 1 "Данни за осигуреното лице", приложение № 1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от само осигуряващите се лица за периодите на неплатен отпуск
Изх. 24-34-169
Дата: 06.10.2011 год.КСО, чл. 4, ал. 1, т. 8;
КСО, чл. 9, ал. 2, т. 3;
ЗЗО, чл. 33;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, буква "б";
ДР на ЗЗО, § 1, т. 15;
Наредба Н-8 от 28.11.2005 год.

Относно: подаване на Декларация обр. 1 "Данни за осигуреното лице", приложение № 1 към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от само осигуряващите се лица за периодите на неплатен отпуск


Във връзка с Ваши писма с вх. № 24-34-169 от 07.09.2011г., получено и заведено в ЦУ на НАП и писмо с вх. 33-00-326/07.09.2011г., получено чрез Националния осигурителен институт и заведено в ЦУ на НАП, въз основа на изложената фактическа обстановка и с оглед относимите нормативни разпоредби, изразяваме следното становище:

Съгласно изложеното в писмата Ви, г-н ............ е в трудово правоотношение с Министерство на земеделието и храните. За периода от 26.11.2007 г. - 25.11.2011 г. е в неплатен отпуск, тъй като e избран за общински съветник, а в последствие за председател на Общинския съвет на община ........... , и получава възнаграждение в това си качество.
По отношение на поставените въпроси приложими са нормите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
На основание чл. 24 от ЗМСМА - председателят на общинския съвет се избира от състава на общинския съвет. Съгласно чл. 26, ал. 3, т. 1 от същия закон - председателят на общинския съвет има право на обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на КСО и на здравно осигуряване при условията и по реда на ЗЗО. С разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО в кръга на задължително осигурените лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са включени лицата, упражняващите трудова дейност и получаващи доходи на изборна длъжност, с изключение на лицата по т. 1, 5 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията. Задължителните осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване на тези категории лица и в частност лицата, упражняващи дейност и получаващи доходи от изборна длъжност се дължат в размерите по чл. 6, ал. 3 от КСО.
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е определен в чл. 33 от ЗЗО. Доходите, сроковете и начинът за внасянето на здравноосигурителни вноски са определени в чл. 40 от същия закон.
Задължителното здравно осигуряване за лицата, получаващи доходи на изборни длъжности, се извършва на основание и в съответствие с чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, тъй като съгласно цитираната разпоредба, същата е приложима за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО.
Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1, б. "б" от ЗЗО, за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. С разпоредбата изрично е регламентирано, че по реда на чл. 40, ал. 1, б. "б" от ЗЗО се осигуряват само лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание по закона.
С оглед изложеното, в конкретния случай лицето подлежи на здравно осигуряване на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, тъй като е в кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Здравноосигурителните вноски следва да се плащат от общината, и тя е осигуряващ по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗЗО.
За периода на неплатен отпуск, при условие, че за същия период г-н .......... подлежи на здравно осигуряване на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, Министерство на земеделието и храните няма нормативно определено задължение да внася здравноосигурителни вноски.
По отношение попълване на Декларация обр. 1 (приложение № 1) към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.:
В ЗМСМА няма разпоредби, свързани с осигурителния стаж на общинските съветници, за времето на неплатен отпуск. С разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ЗМСМА се регламентира само трудовия стаж, като е посочено, че за времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж. Също така времето, през което общински съветник е заемал длъжността председател на общинския съвет, се признава за трудов стаж. Следователно по отношение на осигурителния стаж за времето на неплатен отпуск се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване. Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3 от кодекса времето на неплатен отпуск до 30 календарни дни през една календарна година се зачита за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски.
Предвид изложеното за периодите на неплатен отпуск, които се зачитат за осигурителен стаж по смисъла на чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО се подава Декларация обр. 1 (приложение № 1) към Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
В декларацията се попълват освен идентифициращите лицето данни точки 12; 12.1; 12.3; 16; 16.4. В полето на т. 12 се попълва код вид за осигурен 01, в полетата на т. 16.4 дните без осигурителни вноски зачетени за осигурителен стаж. Данни за осигурителен доход и за здравно осигуряване не се попълват. За месеците, през които няма дни в осигуряване, съответно не се зачита осигурителен стаж, няма здравно осигуряване и/или облагаем доход декларация не се подава. Подадените декларации обр. 1 за тези месеци следва да бъдат заличени.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
507 Предоставени...

Чрез сметка 507 се отчитат депозираните в банките средства на предприятията, както и депозираните средства в други предприятия за...


241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


426 Вземания по записани дялови...

Чрез сметка 426 предприятията отчитат сметните си отношения със съдружниците за записаните от тях, но невнесени дялови...


445 Присъдени...

Чрез сметка 445 предприятията отчитат вземанията си от присъдени в тяхна полза съдебни искове, както и лихвите и съдебните разходи по...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0374 сек.,0.0095 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,109kb