http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на бракувани машини, съоръжения и конструкции

Изх. № 26-Л-55
Дата: 17.10.2011 год.
ЗДДС, чл. 79, ал. 6;
ЗДДС, чл. 80;
ЗДДС, Глава деветнадесета "а".


Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставка на бракувани машини, съоръжения и конструкции

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Л-55/08.07.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството разполага с дълготрайни материални активи (производствени инсталации), които в следствие на физическо и/или морално остаряване вече не са нужни за осъществяване на икономическата дейност и са изведени от експлоатация. Тези активи представляват интерес за други стопански субекти от гледна точка на съдържащите се в тях черни и/или цветни метали.
Въпросите Ви са:
1. Попадат ли в обхвата на Приложение № 2 към ЗДДС продажбите на бракувани, но неликвидирани (неразрушени) машини, съоръжения и конструкции, при положение, че закупуващото ги лице поема ангажимента за фактическото им разрушаване и извозване на получения скрап?
2. Задължително ли е извършването на процедура по бракуване на вече ненужните активи, за да може да бъде приложена Глава деветнадесет "а" от ЗДДС при продажбата им като скрап?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Доставките на стоки, посочени в Приложение № 2 на ЗДДС са предмет на специална регламентация в Глава деветнадесета "а" от ЗДДС като данъкът за тези доставки е изискуем от получателя на стоките, поради което се прилага т. нар. механизъм на самоначисляването или обратно начисляване и са с право на данъчен кредит. Стоките, посочени в Приложение № 2 на ЗДДС са битови, производствени, строителни и опасни отпадъци по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). По смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗУО, "отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, бракувани машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен или битов характер, с изключение на опасните отпадъци. Следователно в случай, че предмет на доставка са бракувани машини, съоръжения и конструкции от производствен или строителен характер същите са отпадъци от черни и цветни метали. В писмо с изх. № 93-04-45 от 08.03.2007 г. на Министерство на финансите, издадено на основание чл. 25, т. 15 от Устройствения правилник на Министерството на финансите относно практическото приложение на Глава деветнадесета "а" от ЗДДС е изразено становище, че при доставки на отпадъци от черни и цветни метали (отпадъци по смисъла на ЗУО) е приложима системата на "обратно начисляване" по реда на Глава деветнадесета "а" от ЗДДС. В същия смисъл е и практиката на Върховния административен съд на Република България (Решения № 10346 от 11.07.2011 г.; № 12558 от 27.10.2010 г. и № 9861 от 04.07.2011 г.). Предвид легалната дефиниция на понятието "отпадъци от черни и цветни метали" бракуваните машини, съоръжения и конструкции от производствен или строителен характер, независимо дали са в непроменено състояие или са разкомплектовани, разглобени, разрязани, разрушени или др., представляват отпадък. В тази връзка обстоятелството, че получателят по доставката поема ангажимента за фактическото им разрушаване и извозването на получения скрап няма отношение към данъчното третиране на доставката.
В запитването не е уточнено дали при придобиването на машините, съоръженията и конструкциите дружеството е упражнило право на приспадане на данъчен кредит за начисления при покупката им данък. В случай, че е упражнено право на приспадане на данъчен кредит следва да имате предвид разпоредбата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба за стоките, които са дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, дружеството дължи данък върху добавената стойност в размер, определен по съответната формула, в зависимост от това дали актива е недвижима вещ или не. Следва да имате предвид, че ограниченията на режима на корекции по чл. 79 от ЗДДС е регламентиран с чл. 80 от същия закон и при наличие на някое от обстоятелствата, посочени в тази разпоредба корекция не следва да бъде извършвана.
Изложеното по първия въпрос дава отговор и на втория поставен от Вас въпрос.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
799 Други извънредни...

Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право...


624 Разходи по валутни...

Чрез сметка 624 се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута. Сметка 624 се дебитира със сумата...


411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


621 Разходи за...

Чрез сметка 621 се отчитат начислени лихви за всички заеми, лихви по дългове, свързани с дялово участие, лихви, които кредитните...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0362 сек.,0.0089 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,096kb