http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
удостоверяване на регистрация за данъчни цели на чуждестранни лица по отношение прилагането на чл. 200а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗКПО
Изх. № 24-34-8
Дата: 05.10.2011 год.

ЗКПО, чл. 200а;
ДОПК, чл. 5;
ДОПК, чл. 12;
ДОПК, чл. 37, ал. 2;
ДОПК, чл. 55, ал. 2.


Относно: удостоверяване на регистрация за данъчни цели на чуждестранни лица по отношение прилагането на чл. 200а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗКПО

Във Ваше писмо, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-8/10.01.2011 г., поставяте въпроси, свързани с прилагането на чл. 200а, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗКПО и по-конкретно:
1. По какъв начин и пред кого ще се удостоверяват обстоятелствата, посочени в чл. 200а, ал. 1 и ал. 4, т. 2 от ЗКПО?
2. Какви документи ще се признават за прилагането на по-ниската данъчна ставка, на какъв език следва да бъдат издадени, необходим ли е легализиран превод, трябва ли да бъдат в оригинал или е достатъчно да бъдат заверени копия, в какъв срок следва да бъдат предоставени - преди плащането на дохода или в определен срок след изплащането му?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:
В чл. 200а от ЗКПО е постановено, че данъчната ставка на данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения е 5 на сто, когато едновременно са изпълнени определени условия, посочени в 1 от същата разпоредба, както следва: притежател на дохода е чуждестранно юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз, или място на стопанска дейност в държава - членка на Европейския съюз, на чуждестранно юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз; местното юридическо лице - платец на дохода, или лицето, чието място на стопанска дейност в Република България е платец на дохода, е свързано лице с чуждестранното юридическо лице - притежател на дохода, или с лицето, чието място на стопанска дейност е притежател на дохода.
В чл. 200а, ал. 4 от ЗКПО са пояснени изискванията по ал. 1 като са посочени условията, при изпълнението на които едно чуждестранно юридическо лице се смята за чуждестранно юридическо лице от държава-членка на Европейския съюз, условията за свързаност между платеца и получателя на дохода, както и кога се счита, че чуждестранното юридическо лице е притежател на дохода.
По отношение на статута на чуждестранното юридическо лице - получател на дохода в разпоредбата на чл. 200а, ал. 4, т. 1 е посочено, че чуждестранно юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз, е всяко чуждестранно юридическо лице, за което едновременно са изпълнени следните условия:
а) правната форма на чуждестранното юридическо лице е в съответствие с приложение № 5;
б) чуждестранното юридическо лице е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, съгласно съответното данъчно законодателство и по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с трета държава не се смята за местно лице за данъчни цели в друга държава извън Европейския съюз;
в) чуждестранното юридическо лице се облага с някой от данъците по приложение № 6, без право на освобождаване от облагане, или с идентичен или подобен данък, който се налага като допълнение към или вместо тези данъци;
Видно от така формулираните условия и по-конкретно тези по б. "б" и "в", чуждестранното юридическо лице следва да се снабди с документ, издаден от данъчната администрация на съответната държава-членка. Този документ следва да бъде представен на платеца на дохода в качеството му на задължено лице съгласно чл. 14, т. 2 от ДОПК в срока за внасяне на данъка при източника съгласно чл. 202, ал. 2 от ЗКПО.
На основание чл. 37, ал. 2 във връзка с чл. 12 и чл. 5 от ДОПК органът по приходите има право да изисква от задълженото лице всички данни, сведения, документи, книжа, носители на информация и други доказателства, отнасящи се до неговите права и задължения, до фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в съответното производство. Това означава, че задълженото лице - платец на дохода е длъжно да представи при поискване на органа по приходите документи, удостоверяващи основанието за прилагане на по-ниската данъчна ставка по чл. 200а от ЗКПО, валидни към датата на която е възникнало задължението за удържане на данъка при източника. В този смисъл и доколкото в ЗКПО не са налице специални изисквания, за доказване на условието по чл. 200а, ал. 4, т. 2 от ЗКПО за свързаност между платеца и получателя на дохода, е необходимо да бъдат представени документи, включително извлечения от публични регистри, които могат да се приемат за годни доказателства в тази посока.
По силата на чл. 55, ал. 1 от ДОПК при поискване от орган по приходите субектът е длъжен да представи съставен на чужд език документ, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач. В случаите, когато документът не е представен с точен превод в определения срок, органът по приходите може да извърши превод за сметка на субекта (чл. 55, ал. 2 от ДОПК).
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
445 Присъдени...

Чрез сметка 445 предприятията отчитат вземанията си от присъдени в тяхна полза съдебни искове, както и лихвите и съдебните разходи по...


241 Амортизация на дълготрайни материални...

Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи. Сметка 241 се дебитира при отписване от...


701 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 701 се отчитат постъпленията от продажби на продукция, създадена от предприятието, както и формираният резултат от...


496 Разчети по...

Чрез сметка 496 предприятията отчитат своите вземания и задължения във връзка с начисляването и изплащането на изискуемите и дължимите...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0771 сек.,0.0148 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,097kb