http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ на жилищни по предназначението си имоти, използвани като офиси - чл. 21, ал. 1 ЗМДТ, чл. 40 ЗУТ
ЗМДТ, чл. 21, ал. 1;
ЗУТ, чл. 40

Относно: деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти
по ЗМДТ на жилищни по предназначението си имоти,
използвани като офиси - чл. 21, ал. 1 ЗМДТ, чл. 40 ЗУТ


В отговор на поставения въпрос относно деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти на жилищни по предназначението си имоти, принадлежащи на предприятия, използвани за административни нужди /офиси/, Ви уведомяваме:
Действащата нормативна уредба не съдържа определения на "жилищни" и "нежилищни имоти".
Легални определения на "жилище" и "жилищна сграда" са дадени в Закона за устройство на територията /обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г./ и издадената на основание на чл. 13, ал. 1 от с.з. Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
По силата на § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ "жилищна сграда" е сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища.
"Жилище" според определението на т. 30, § 5 от ДР на ЗУТ е "съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди".
Основните характеристики, определящи един имот като "жилище" са регламентирани в чл. 40, ал. 1 ЗУТ. Изискванията за всяко жилище са: да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него.
Що се отнася до ЗМДТ, основно правило при оценяване и облагане на недвижими имоти по ЗМДТ е, че то се извършва съгласно предназначението на имотите според одобрения инвестиционен проект и другите строителни книжа, но когато действителното им използване не съответства на предназначението им по архитектурна документация, от значение е фактическото използване. Този принцип на оценяване е залегнал в нормите за данъчна оценка по Приложение № 1 /отм./ и Приложение № 2 към ЗМДТ, но изрично е изразен в чл. 2, ал. 3 от нормите за данъчна оценка по Приложение № 1 /отм./ , съгласно който базисната данъчна стойност за второстепенните стопански сгради .... и други нежилищни сгради за лични нужди, когато се използват според предназначението им, върху терени за жилищно строителство, представлява 60 на сто, а за гаражи - 80 на сто от базисната данъчна стойност за съответната конструкция, а когато не се използват според предназначението им, те се оценяват като съответния вид нежилищни сгради в зависимост от начина на използването им
Видно от цитираните определения и принципи на оценяване недвижими имоти, които принадлежат на предприятия и се използват за трайно задоволяване на жилищни нужди на физически лица, следва да се декларират и облагат по ЗМДТ като жилищни имоти.
Видно от цитираните определения и принципи на оценяване жилищни по своето предназначение имоти /къщи или етажи от къщи, апартаменти/, използвани от предприятия за нежилищни нужди, като офиси, дори и да отговарят на минималните изисквания за "жилище", формулирани от чл. 40, ал. 1 ЗУТ, не могат да се отнесат към жилищните имоти по смисъла на ЗМДТ, тъй като не се използват за жилищни нужди. Такива недвижими имоти следва да се декларират и облагат като нежилищни /административни/ имоти.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
112 Преоценъчни...

Чрез сметка 112 се отчитат резервите от преоценка на дълготрайните активи на предприятието. Към сметка 112 може да се открият следните...


612 Разходи за спомагателна...

Чрез сметка 612 се отчитат извършените разходи в спомагателната дейност на предприятието. Спомагателна дейност за предприятието е тази,...


445 Присъдени...

Чрез сметка 445 предприятията отчитат вземанията си от присъдени в тяхна полза съдебни искове, както и лихвите и съдебните разходи по...


503 Разплащателна сметка в...

Чрез сметка 503 предприятията отчитат паричните средства, намиращи се на съхранение в банки, с които те извършват разплащания с други...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0361 сек.,0.0099 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,090kb