http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти по ЗМДТ на жилищни по предназначението си имоти, използвани като офиси - чл. 21, ал. 1 ЗМДТ, чл. 40 ЗУТ
ЗМДТ, чл. 21, ал. 1;
ЗУТ, чл. 40

Относно: деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти
по ЗМДТ на жилищни по предназначението си имоти,
използвани като офиси - чл. 21, ал. 1 ЗМДТ, чл. 40 ЗУТ


В отговор на поставения въпрос относно деклариране и облагане с данък върху недвижимите имоти на жилищни по предназначението си имоти, принадлежащи на предприятия, използвани за административни нужди /офиси/, Ви уведомяваме:
Действащата нормативна уредба не съдържа определения на "жилищни" и "нежилищни имоти".
Легални определения на "жилище" и "жилищна сграда" са дадени в Закона за устройство на територията /обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г./ и издадената на основание на чл. 13, ал. 1 от с.з. Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
По силата на § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ "жилищна сграда" е сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища.
"Жилище" според определението на т. 30, § 5 от ДР на ЗУТ е "съвкупност от помещения, покрити и/или открити пространства, обединени функционално и пространствено в едно цяло за задоволяване на жилищни нужди".
Основните характеристики, определящи един имот като "жилище" са регламентирани в чл. 40, ал. 1 ЗУТ. Изискванията за всяко жилище са: да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде в жилището или извън него.
Що се отнася до ЗМДТ, основно правило при оценяване и облагане на недвижими имоти по ЗМДТ е, че то се извършва съгласно предназначението на имотите според одобрения инвестиционен проект и другите строителни книжа, но когато действителното им използване не съответства на предназначението им по архитектурна документация, от значение е фактическото използване. Този принцип на оценяване е залегнал в нормите за данъчна оценка по Приложение № 1 /отм./ и Приложение № 2 към ЗМДТ, но изрично е изразен в чл. 2, ал. 3 от нормите за данъчна оценка по Приложение № 1 /отм./ , съгласно който базисната данъчна стойност за второстепенните стопански сгради .... и други нежилищни сгради за лични нужди, когато се използват според предназначението им, върху терени за жилищно строителство, представлява 60 на сто, а за гаражи - 80 на сто от базисната данъчна стойност за съответната конструкция, а когато не се използват според предназначението им, те се оценяват като съответния вид нежилищни сгради в зависимост от начина на използването им
Видно от цитираните определения и принципи на оценяване недвижими имоти, които принадлежат на предприятия и се използват за трайно задоволяване на жилищни нужди на физически лица, следва да се декларират и облагат по ЗМДТ като жилищни имоти.
Видно от цитираните определения и принципи на оценяване жилищни по своето предназначение имоти /къщи или етажи от къщи, апартаменти/, използвани от предприятия за нежилищни нужди, като офиси, дори и да отговарят на минималните изисквания за "жилище", формулирани от чл. 40, ал. 1 ЗУТ, не могат да се отнесат към жилищните имоти по смисъла на ЗМДТ, тъй като не се използват за жилищни нужди. Такива недвижими имоти следва да се декларират и облагат като нежилищни /административни/ имоти.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
703 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 703 се отчитат постъпленията от различни видове услуги, като: транспортни, спедиторски, туристически, проектно-проучвателни,...


453 Разчети за данък върху добавената...

Чрез сметка 453 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с държавата като платци на данъка върху добавената стойност. Към...


793 Излишъци на...

Чрез сметка 793 се отчитат установените в предприятието излишъци на дълготрайни активи, материални запаси и парични средства. Сметка 793...


498 Други...

Чрез сметка 498 предприятията отчитат вземанията си от трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки в...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0500 сек.,0.0112 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,090kb