http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
лице в неплатен отпуск, подало заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, буква "б";
ЗЗО, чл. 40а;
ДР на ЗЗО, § 1, т.18.


Относно: лице в неплатен отпуск, подало заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/

По повод запитване от ......................................, изразяваме следното принципно становище:

Изложената в запитването фактическа обстановка е следната :
Физическо лице е подало в компетентната ТД на НАП заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/. При извършена проверка в Софтуера за управление на приходите е установено, че към момента на подаване на заявлението, лицето е в служебно правоотношение. За периода, през който ще отсъства от страната е в едногодишен неплатен отпуск по свое желание.
Въпросът, който се поставя е може ли лицето да се възползва от разпоредбата на чл. 40а от ЗЗО и да бъде освободено от заплащане на здравноосигурителни вноски.

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗЗО, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗЗО, за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице - когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя - когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой. Вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася. В случай на неплатен отпуск по желание на работника или служителя, който не е осигурен на друго основание по ЗЗО, той трябва да внесе при работодателя дължимите за негова сметка вноски.
Видно от цитираната разпоредба в хипотезата, когато лице е в неплатен отпуск по свое желание, същото дължи здравноосигурителна вноска за своя сметка. Съгласно § 1, т. 18 от ДР на ЗЗО "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си. На основание изложеното може да се направи извода, че в случаите на неплатен отпуск по желание на лицето, то има качеството на самоосигуряващо се по смисъла на ЗЗО.
В ЗЗО е определен специален ред за осигуряване на българските граждани, включително и на тези с двойно гражданство, които пребивават продължително в чужбина. Дадена е възможност на тези лица при определени условия да бъдат освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски - от датата на напускане на страната. Разпоредбата на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО е специална по отношение на българските граждани, живеещи и работещи продължително в чужбина. Съгласно същата българските граждани, включително тези с двойно гражданство, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до НАП. В случай, че лицето отговаря на условията, то може да се възползва от цитираната разпоредба.
Въз основа на изложеното считаме, че лицата в неплатен отпуск по свое желание, които пребивават продължително в чужбина и са подали заявление за напускане на страната по чл. 40а от ЗЗО, с акта на подаване на заявлението са пожелали да се възползват от специалната разпоредба за освобождаване. Както беше отбелязано по-горе, тези лица са самоосигуряващи се по смисъла на ЗЗО и в случай, че отговарят на всички останали условия, могат да се възползват от разпоредбата на чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО за освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
624 Разходи по валутни...

Чрез сметка 624 се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута. Сметка 624 се дебитира със сумата...


152 Получени дългосрочни...

Чрез сметка 152 се отчитат получените дългосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


425 Задължения за...

Чрез сметка 425 предприятията отчитат задълженията си към съдружниците за полагащите им се дивиденти. Аналитичното отчитане към...


613 Разходи за бъдещи...

Чрез сметка 613 се отчитат разходите, които са извършени през отчетния период, а се отнасят за бъдещи периоди. При отразяване на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0384 сек.,0.0084 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,093kb