http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Задължително здравно осигуряване на сръбски гражданин и членове на неговото семейство, които пребивават продължително в Република България
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 3;
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6;
Конвенция по социалното осигуряване между РБългария и Федеративна народна република Югославия;
Регламент (ЕО) № 883/2004
Регламент (ЕО) № 987/2009
Регламент (ЕС) № 1231/2010


Относно: Задължително здравно осигуряване на сръбски гражданин и членове на неговото семейство, които пребивават продължително в Република България


Във връзка с Ваше писмено запитване, с вх. ................по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), изразяваме следното принципно становище:
Изложената в запитването фактическа обстановка е следната :
Г-н .............. живее и работи в Република България. Той е сръбски гражданин, на който е разрешено продължително пребиваване в страната. При извършване на проверка за допустимост и компетентност за изготвяне на отговор на запитване от лицето до дирекция ОУИ -.... е установено, че преди пристигането му в България е бил осигурен съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност в Испания. Този факт е удостоверен с формуляр Е - 104.
Въпросът, който се поставя е относно задължителното здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ и здравноосигурителния статус на ................. - син на г-н .........................., който също е с разрешение за продължително пребиваване в Република България.

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, изразяваме следното становище:
Кръгът на лицата, които са задължително осигурени в НЗОК е определен в чл. 33 от ЗЗО. Разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО поставя като условие за задължително здравно осигуряване на чуждите граждани наличието на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България. В конкретният случай членът на семейството има статут на продължително пребиваващ, поради което текстът на чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО няма да намери приложение спрямо него. Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 6 от ЗЗО лицата, извън посочените в т. 1 - 5 на същата разпоредба, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност са задължително осигурени в НЗОК.
В Допълнителните разпоредби на ЗЗО е дадена дефиниция на понятието "Правила за координация на системите за социална сигурност", съгласно която това са правилата, въведени с Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към лицата, които се движат в рамките на Общността - наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които не са задължително здравноосигурени на друго основание, с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета, и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят.
От датата на пълноправното членство на България в Европейския съюз се прилагат правилата за координация на системи за социална сигурност, които са въведени с Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408 от 14 юни 1971 г. и Регламент на Съвета (ЕИО) № 574 от 21 март 1972 г.
От 01.05.2010 г. се прилагат нови регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) - Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета).
На основание чл. 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004, същият се прилага към граждани на държава - членка, лица без гражданство и бежанци, които пребивават в държава-членка, които са или са били подчинени на законодателството на една или повече държави-членки, както и към членовете на техните семейства и към преживелите ги лица.
В случаите, когато лицето не попада в приложното поле на Регламента, спрямо него може да се разгледа възможността за приложимост на Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство.
Съгласно разпоредбата на чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1231/2010, Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 се прилагат спрямо гражданите на трети държави, ако по отношение на тези лица са изпълнени кумулативно следните условия:
1. пребивават законно (независимо от продължителността на разрешеното пребиваване) и са обхванати от системата за социална сигурност (в някои или всички от клоновете на социалната сигурност, определени от чл. 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004) в дадена държава-членка и
2. при наличие на трансгранична ситуация между държави-членки на Европейския съюз, независимо дали трансграничният елемент касае икономическа активност или не.
Предвид изложеното и с оглед на фактическа обстановка, считаме, че за г-н ...... и членовете на неговото семейство е приложим Регламент (ЕО) 883/2004 и съответно разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 6 на ЗЗО.

От 1.09.1958 г. е в сила Конвенцията по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия (Ратифицирана с Указ № 115 на Президиума на Народното събрание от 8.03.1958 г. - Обн., Изв., бр. 69 от 29.08.1958 г)
При изпълнението на Конвенцията - чл. 2, по отношение на България се прилагат следните законодателства:
- законодателството по пенсионното осигуряване;
- законодателството по социалното осигуряване;
- законодателството относно добавките за деца.
По отношение на Федеративна народна република Югославия:
- законодателството по социалното осигуряване;
- законодателството за добавките за деца;
- законодателството за материално обезпечаване на работниците при временна трудова незаетост.
В материалния обхват на Конвенцията от българска страна са включени разпоредбите за социално осигуряване. Съгласно чл. 2, ал. 2, изр. 1 Конвенцията се отнася също така и за прилагане на законодателствата, с които се изменят или се допълват законодателствата, посочени в точка 1 на същата разпоредба. Предвид това в термина "социално осигуряване" понастоящем се включва действащото българско законодателство за здравно осигуряване, тъй като при сключване на Конвенцията в България е имало здравна система, но не е имало осигуряване за здравни грижи. Предвид това терминът социално осигуряване след изменението на модела на здравеопазване в България вече включва и това по линия на задължителното здравно осигуряване, като законоустановени схеми за здравни грижи. "Орган по социално осигуряване" по смисъла на чл. 1, т. 3 от Конвенцията по отношение на обезщетенията в натура, от страна на България се явяват: Националната здравноосигурителна каса - за здравните грижи в обхвата на задължителното здравно осигуряване и Министерство на здравеопазването - за медицинската помощ в обхвата на чл. 82 от Закона за здравето.
Следва да се има предвид, че съгласно чл. 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен чл. 249 от ДЕО), регламентът има общо приложение, задължителен е в своята цялост и е пряко приложим във всички държави-членки, поради което в конкретния случай са приложими разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004, Регламент (ЕО) № 987/2009 и Регламент (ЕС) № 1231/2010.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
621 Разходи за...

Чрез сметка 621 се отчитат начислени лихви за всички заеми, лихви по дългове, свързани с дялово участие, лихви, които кредитните...


454 Разчети за данъци върху доходи на физически...

Чрез сметка 454 предприятията отчитат сметните си отношения за удържаните данъци върху дохода от персонала или други физически лица в...


207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални...

Чрез сметка 207 се отчитат: фактически извършените разходи за строителство на различни обекти по стопански начин и чрез възлагане;...


793 Излишъци на...

Чрез сметка 793 се отчитат установените в предприятието излишъци на дълготрайни активи, материални запаси и парични средства. Сметка 793...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0428 сек.,0.0092 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,111kb