http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
запитване по ЗДДС
ОТНОСНО: запитване по ЗДДСВ Дирекция "ОУИ" - постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-330/26.10.2011г. чрез ЦУ на НАП - София. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството има клиент - фирма от Германия, която предоставя детайли. Същите се обработват от българското дружество и се връщат в Германия. Клиентът отправя запитване за възможността обработените детайли да не се връщат обратно в Германия, а да се изнесат директно от българската фирма за крайния клиент, който се намира в държава извън ЕС.
Поставени са следните въпроси:
1. Изпълнява ли се правилно работата на "Ишлеме" или т.нар. режим активно усъвършенстване? Материалите, които се получават не стават собственост на българското дружество и същите са задължени да ги върнат на изпращача, защото в противен случай трябва да се закупят и се дължи ДДС.
2. Как се отразява това движение на материали и стоки в Интрастат дневници и декларации?
Запитването по втори въпрос е препратено по компетентност в Дирекция "Интрастат" при ЦУ на НАП с изх.№ 07-00-330/08.11.2011г. при Дирекция "ОУИ".
Предвид недостатъчно изяснената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по първия зададен от Вас въпрос, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.13, ал.4, т.8 от ЗДДС, не е вътреобщностно придобиване, получаването на стоки, изпратени или транспортирани от територията на друга държава членка до територията на страната с цел извършване на работа по тези стоки, която се осъществява на територията на страната, при условие че след извършване на работата стоките се връщат на изпращача на територията на другата държава членка.
В ал.5 на чл.13 от ЗДДС е указано, че когато условията по ал. 4, т. 8 отпаднат, се смята, че към този момент е извършено възмездно вътреобщностно придобиване.
Мястото на изпълнение на доставката на услуга по обработката на чуждата стока попада в хипотезите на чл.21, ал.2 от ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Мястото на изпълнение на доставката е на територията на държавата - членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.
На основание чл.123, ал. 3 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице води регистър на стоките, транспортирани до него от друга държава членка от лице, регистрирано за целите на ДДС в тази държава членка, във връзка с предоставянето на услуги по оценки или работа по движими вещи.
Регистърът на стоките, трябва да осигурява информацията, посочена в чл.121, ал.8 от ППЗДДС.
В случай, че клиента от Германия има постоянен обект на територията на страната, следва да съобразите следните разпоредби на ЗДДС:
Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, когато услугите се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.
Постоянен обект по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ЗДДС е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница /фабрика/, магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение /собствено, наето или ползвано на друго основание/ или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна.
При доставка на услуги, които се предоставят на постоянен обект на получателя, намиращ се на територията на страната, мястото на изпълнение на доставката ще бъде на територията на същата и тя ще бъде облагаема. За дружеството като доставчик ще възникне задължение за начисляване на данък по реда и в сроковете, предвидени в закона.
Доколкото сте посочили в писменото запитване, е предложена друга хипотеза - Вие да изнесете стоката за крайния клиент, който е в държава извън Европейския съюз, като в този случай сте пояснили, че следва да закупите стоката и да внесете ДДС.
При тази хипотеза, за Вас ще е налице ВОП по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС. Съгласно чл.84 от закона, данъкът при вътреобщностни придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването. В този смисъл, следва да се състави протокол по чл.117 от ЗДДС и да се начисли дължимия ДДС. За Вас ще възникне и право на приспадане за данъчен кредит за така начисления данък при изпълнение на условията на чл.69, чл.71 и чл.72 от ЗДДС.
При продажбата на стоката на клиент от трета държава, за Вас би бил приложим чл.28 от ЗДДС, като е необходимо да разполагате с документите, посочени в чл.21 от ППЗДДС.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
412 Клиенти по...

Чрез сметка 412 се отчитат задълженията на предприятията към клиентите за получените от тях авансово суми срещу бъдещи продажби на...


791 Отписани...

Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с...


455 Разчети по социалното...

Чрез сметка 455 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с различни осигурителни организации във връзка с начисляване на...


101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0887 сек.,0.0255 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,096kb