http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на НАП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
В случай, че предоставяте на персонала безплатна храна ще възникне ли за дружеството задължение да начислява и внася данък върху разходите по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/
2_2270/17.09.2009г.

ЗКПО, чл. 11, 204, т. 2

Отправено е писмено запитване, в което е описана следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас дружество осъществява производствена дейност в сграда, намираща се в индустриалната зона на гр. ….. В предвид голямата отдалеченост на фирмата от места за хранене, големия брой персонал и недостатъчно обедно почивно време имате желание да предоставите безплатна храна на персонала на основание чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба № 11 от 21.12.2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Поставяте въпроса: При тези факти, в случай, че предоставяте на персонала безплатна храна ще възникне ли за дружеството задължение да начислява и внася данък върху разходите по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

В отговор на поставеният въпрос, съобразно относимата нормативна уредба изразявам следното становище:

Съгласно чл. 11 от ЗКПО „Разходите, определени като задължителни с нормативен акт се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите”

В чл. 285 от Кодекса на труда е предвидено задължение на работодателя за осигури безплатна храна и /или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда. На основание чл. 285, ал. 2 от КТ е издадена цитираната от Вас наредба.

В чл. 6 от Наредбата е определено, че разходите за осигуряване на безплатна храна и /или добавки към нея са за сметка на издръжката на предприятието. Съгласно чл. 7 от Наредбата на основата на оценката на риска работодателят след предварителни консултации с представителите на работниците и служителите и комитета/групата по условия на труд и писмено съгласуване със службата по трудова медицина с писмена заповед определя работниците и служителите, които имат право на безплатна храна и /или добавки към нея. В заповедта се определя видът и стойността на храната и/или добавките към нея.

С оглед на изложеното, разходите за безплатна храна, извършвани от дружеството Ви по силата на чл. 285 от КТ, по реда и условията, определени в Наредба № 11 /2005г. ще бъдат данъчно признати, при наличие на документална обоснованост по смисъла на чл. 10 от ЗКПО. Същите съгласно чл. 11 от ЗКПО не подлежат на облагане с данък върху разходите.

Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Наредба № 11/2005г.”За определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея”
Указания по прилагане на наредбата дават министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването. Това са компетентните органи, които могат да преценят обхвата на правната норма на чл. 2, ал. 2, т. 4 от наредбата, а именно предоставяне на безплатна храна и/или добавки към нея при работа при специфична организация на труда и по-специално, в случаите на работа в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за хранене.

Ако се установи, че разходите за безплатна храна не попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба № 11/2005г. и същите се определят като разходи, извършени на основание чл. 294 от Кодекса на труда, данъчното третиране е следното:

На основание чл. 204, т. 2 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат социалните разходи, предоставени в натура на работниците и служителите и лицата наети по договор за управление и контрол при условие, че същите са документално обосновани.

Понятието социални разходи, предоставени в натура е дефинирано в § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО и означава „Отчетените като разходи, социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина определени в чл. 293 от същия кодекс или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки следва да са достъпни за всички работници и служители и наети по договор за управление и контрол.”

Ако разходите за безплатна храна попадат в обхвата на социалните разходи по см. на ЗКПО, същите подлежат на облагане с данък върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО.

Уведомяваме Ви, че компетентните органи - МТСП и МЗ са издали писмо изх. № ПК25-3 от 31.08.2006г. относно прилагане на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и /или добавки към нея, копие от което Ви изпращаме.

Приложение : Писмо изх. № ПК 25-3/31.08.2006г. на МТСП.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


401...

Чрез сметка 401 се отчитат задълженията по обикновени доставки на активи или услуги. Аналитичното отчитане към сметка 401 може да се...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


252 Провизии за вземане от...

Сметка 252 е корективна. Тя не може да има дебитно салдо. Сметка 252 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми вземания от...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0541 сек.,0.0112 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,097kb