http://www.account-bg.info/balansi/

Описание на по-често използваните счетоводни сметки

Избери категория  
Тези текстове са заимствани от Национален сметкоплан (отменен) и могат да се използват при изготвяне на индивидуалния сметкоплан на предприятията 
101 Основен капитал
102 Капитал, неизискващ регистрация
107 Сметка на собственика
111 Общи резерви
112 Преоценъчни резерви
119 Други резерви
121 Непокрита загуба от минали години
122 Неразпределена печалба от минали години
123 Печалби и загуби от текущата година
151 Получени краткосрочни заеми
152 Получени дългосрочни заеми
159 Други заеми и дългове
201 Земи, гори и трайни насаждения
202 Продуктивни и работни животни
203 Сгради
204 Машини, съоръжения и оборудване
205 Транспортни средства
206 Стопански инвентар
207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
241 Амортизация на дълготрайни материални активи
242 Амортизация на дълготрайни нематериални активи
252 Провизии за вземане от продажби
301 Доставки
302 Материали
304 Стоки
401 Доставчици
402 Доставчици по аванси
411 Клиенти
412 Клиенти по аванси
421 Персонал
422 Подотчетни лица
424 Вземания от съучастия
425 Задължения за съучастия
426 Вземания по записани дялови вноски
442 Вземания по липси и начети
443 Ценови разлики по липси и начети
444 Вземания по съдебни спорове
445 Присъдени вземания
452 Разчети за данък върху печалбата
453 Разчети за данък върху добавената стойност
454 Разчети за данъци върху доходи на физически лица
455 Разчети по социалното осигуряване
457 Разчети с митници
495 Разчети по застраховане
496 Разчети по лихви
498 Други дебитори
499 Други кредитори
501 Каса в левове
502 Каса във валута
503 Разплащателна сметка в левове
504 Разплащателна сметка във валута
507 Предоставени депозити
601 Разходи за материали
602 Разходи за външни услуги
603 Разходи за амортизация
604 Разходи за заплати
605 Разходи за социални осигуровки
609 Други разходи
611 Разходи за основна дейност
612 Разходи за спомагателна дейност
613 Разходи за бъдещи периоди
614 Разходи за организация и управление
621 Разходи за лихви
624 Разходи по валутни операции
625 Финансови разходи за бъдещи периоди
629 Други финансови разходи
691 Отписани вземания
692 Разходи за глоби и неустойки
693 Липси на активи
699 Други извънредни разходи
701 Приходи от продажби на продукция
702 Приходи от продажби на стоки
703 Приходи от продажби на услуги
704 Приходи за бъдещи периоди
705 Приходи от финансирания
709 Приходи от други продажби
721 Приходи от лихви
722 Приходи от дялово участие
724 Приходи от валутни операции
725 Финансови приходи за бъдещи периоди
729 Други финансови приходи
791 Отписани задължения
792 Приходи от глоби и неустойки
793 Излишъци на активи
799 Други извънредни приходи
 
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
201 Земи, гори и трайни...

Чрез сметка 201 се отчитат собствените земни и горски участъци, пасища, ливади, рекултивирани терени, застроени и незастроени площи и...


204 Машини, съоръжения и...

Чрез сметка 204 се отчитат енергетичните и двигателните машини и оборудване, производствените машини и оборудване, измервателните и...


724 Приходи от валутни...

Чрез сметка 724 се отчитат положителните разлики от промяна на валутните курсове при обмяна на валута и при други валутни...


609 Други...

Чрез сметка 609 се отчитат всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата, като: разходи за служебни пътувания и...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0420 сек.,0.0077 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,108kb