http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на МТСП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Указания относно формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

УКАЗАНИЯ

във връзка с изпълнение на Наредба №3/23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Съгласно чл. 14, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други. Съгласно чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд лицата по чл. 14, ал. 1 с изключение на тези, които за своя сметка работят сами, подават годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година. Текстът на чл.15, ал.1 изрично посочва изключението по отношение на задължените да подадат декларацията лица, а именно тези, които работят сами за своя сметка и нямат наети лица.

В тази връзка задължение за подаване на декларация за условията на труд имат юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят в съдружие с други.

Съгласно даденото в §1, т.2а от Допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труда "работещ" е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето на обучение, стаж и практика.

I. Задължението за подаване на декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ възниква за:

1. физически и юридически лица, които:

- имат наети лица по трудово правоотношение или служебно правоотношение;

- имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;

- имат приети лица за провеждане на обучение или практика;

- в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице — изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;

2. юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятието, което осигурява временна заетост;

3. лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.

II. За да възникне задължение за подаване на декларация по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за лица, които работят за своя сметка в съдружие с други, те трябва да отговорят на следните условия:

Лицата трябва да се намират във форма на съдружие с други лица. Това обстоятелство е налице при сключване на договор за сдружаване по Закона за задълженията и договорите или създаване на търговско дружество или кооперация.

Участникът в съдружието по силата на нормативен акт или устав, към който препраща правна норма, трябва да дължи съдействие за осъществяване на целите в съдружието чрез свой личен труд.

Съдруженото лице трябва да работи за своя сметка т.е. сдруженото лице да получава икономическа изгода от дейността на съдружието и да понася за своя сметка разходите и загубите от извършване на дейността.

С оглед на това задължени лица са съдружниците в дружество, образувано чрез сключване на договор по Закона за задълженията и договорите; съдружниците в дружество с ограничена отговорност, събирателно дружество, командитно дружество; неограничено отговорните съдружници в комадитно дружество и член-кооператорите. В тези случаи декларацията следва да се подава от представляващото съдружието лице.

Задължението за подаване на декларация по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд не възниква за обединения на търговци без нает персонал, в които участници са само юридически лица, както и за акционерите в акционерните дружества, в които няма нает персонал.

Задължение за подаване на декларация по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд не възниква и за сдружения без нает персонал, участниците в които не извършват стопанска дейност в рамките на сдружението и не получават икономическа изгода от дейността на сдружението.

III. За да възникне за един субект задължение за подаване на декларация по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд по реда на Наредба №3/23.02.2010 г., той трябва има наети работещи или да работи за своя сметка в съдружие с други към момента на деклариране. Пред вид това, че декларацията се подава до 30 април на годината, следваща годината на деклариране, то моментът на деклариране е последният ден на календарната годината, за която се отнася декларацията.

VI. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението е посочено като негов извършител. За титуляр на електронното изявление се счита лицето, от името на което е извършено електронното изявление. В тази връзка съгласно разпоредбите на Наредба №3/23.02.2010 г. декларацията по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд може да бъде подадена по електронен път в системата за подаване на декларацията през Интернет от:

- лице, на което по силата на правна норма е възложено да представлява задълженото лице и то е титуляр или автор на електронен подпис;

- лице, което е автор на електронен подпис с титуляр задълженото лице;

- от изрично писмено упълномощен or задълженото лице представител, притежаващ универсален електронен подпис.

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
121 Непокрита загуба от минали...

Чрез сметка 121 се отчита загубата от минали години. Сметка 121 се дебитира в началото на отчетния период с дебитното салдо на водената...


604 Разходи за...

Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други...


702 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 702 се отчитат постъпленията от продажби на стоки, както и формираният финансов резултат от продажбите. Аналитичното...


422 Подотчетни...

Чрез сметка 422 предприятията отчитат вземанията си от персонала за предоставените му със заповед на ръководителя или на упълномощено...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0394 сек.,0.0084 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,104kb