http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Избрано от системата Въпроси и отговори на МТСП

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Указания относно формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

УКАЗАНИЯ

във връзка с изпълнение на Наредба №3/23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Съгласно чл. 14, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други. Съгласно чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд лицата по чл. 14, ал. 1 с изключение на тези, които за своя сметка работят сами, подават годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година. Текстът на чл.15, ал.1 изрично посочва изключението по отношение на задължените да подадат декларацията лица, а именно тези, които работят сами за своя сметка и нямат наети лица.

В тази връзка задължение за подаване на декларация за условията на труд имат юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят в съдружие с други.

Съгласно даденото в §1, т.2а от Допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труда "работещ" е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите - за времето на обучение, стаж и практика.

I. Задължението за подаване на декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ възниква за:

1. физически и юридически лица, които:

- имат наети лица по трудово правоотношение или служебно правоотношение;

- имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;

- имат приети лица за провеждане на обучение или практика;

- в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице — изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;

2. юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятието, което осигурява временна заетост;

3. лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.

II. За да възникне задължение за подаване на декларация по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за лица, които работят за своя сметка в съдружие с други, те трябва да отговорят на следните условия:

Лицата трябва да се намират във форма на съдружие с други лица. Това обстоятелство е налице при сключване на договор за сдружаване по Закона за задълженията и договорите или създаване на търговско дружество или кооперация.

Участникът в съдружието по силата на нормативен акт или устав, към който препраща правна норма, трябва да дължи съдействие за осъществяване на целите в съдружието чрез свой личен труд.

Съдруженото лице трябва да работи за своя сметка т.е. сдруженото лице да получава икономическа изгода от дейността на съдружието и да понася за своя сметка разходите и загубите от извършване на дейността.

С оглед на това задължени лица са съдружниците в дружество, образувано чрез сключване на договор по Закона за задълженията и договорите; съдружниците в дружество с ограничена отговорност, събирателно дружество, командитно дружество; неограничено отговорните съдружници в комадитно дружество и член-кооператорите. В тези случаи декларацията следва да се подава от представляващото съдружието лице.

Задължението за подаване на декларация по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд не възниква за обединения на търговци без нает персонал, в които участници са само юридически лица, както и за акционерите в акционерните дружества, в които няма нает персонал.

Задължение за подаване на декларация по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд не възниква и за сдружения без нает персонал, участниците в които не извършват стопанска дейност в рамките на сдружението и не получават икономическа изгода от дейността на сдружението.

III. За да възникне за един субект задължение за подаване на декларация по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд по реда на Наредба №3/23.02.2010 г., той трябва има наети работещи или да работи за своя сметка в съдружие с други към момента на деклариране. Пред вид това, че декларацията се подава до 30 април на годината, следваща годината на деклариране, то моментът на деклариране е последният ден на календарната годината, за която се отнася декларацията.

VI. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението е посочено като негов извършител. За титуляр на електронното изявление се счита лицето, от името на което е извършено електронното изявление. В тази връзка съгласно разпоредбите на Наредба №3/23.02.2010 г. декларацията по чл.15, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд може да бъде подадена по електронен път в системата за подаване на декларацията през Интернет от:

- лице, на което по силата на правна норма е възложено да представлява задълженото лице и то е титуляр или автор на електронен подпис;

- лице, което е автор на електронен подпис с титуляр задълженото лице;

- от изрично писмено упълномощен or задълженото лице представител, притежаващ универсален електронен подпис.

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
612 Разходи за спомагателна...

Чрез сметка 612 се отчитат извършените разходи в спомагателната дейност на предприятието. Спомагателна дейност за предприятието е тази,...


111 Общи...

Чрез сметка 111 се отчитат създадените резерви чрез заделяне на част от печалбата, предназначени за покриване на загуби или други...


709 Приходи от други...

Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от различни случайни продажби, които не са свързани с експлоатационната дейност на...


252 Провизии за вземане от...

Сметка 252 е корективна. Тя не може да има дебитно салдо. Сметка 252 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми вземания от...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0378 сек.,0.0098 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,104kb