http://www.account-bg.info/balansi/

Въпроси и отговори - архив - това е архив на въпроси задавани в сайта през 2008 и 2009 г.

Въпроси и отговори - архив
Избери категория  
Това е архив на по-отдавна задавани въпроси. 
Въпроси 
Регистриран съм в Бюрото по труда, всеки месец се подписвам като безработен, от началото на годината не получавам помощи, защото от време на време не съм постоянно на адреса си. Имат ли право да ме лишат от помощите, които ми се полагат като безработен?
Регистрирано е ООД през 1996 г. със 600 съдружника,което тогава трябваше да участва в Масовата приватизация.Поради организационни причини Дружеството не участва.До настоящия момент сме подавали "празен"ГФО,тъй като не е извършвана дейност.По какъв начин ще се заличи ООД към 31.12.2010 г. от АВ? Кой ще бъде назначен за ликвидатор?Възможно ли е и друг вариант,освен "служебното заличаване"?
Регистрирах ЕООД ноември 2008 година. За 2008 нямам дейност. Подадох в НАП и статистиката ГФО и декларациите. Сте трябва ли да побликувам ГФО и да подавам някакви документи в Търговския регистър или Агенцията по вписванията?
С какви документи трябва да се закупи лекотоварен автомобил от гражданин, за да може да се заприходи след това като ДА в ЕООД?
След като подам дан. декларация за 2009г. със загуба и декларация за спиране на осигуряването като осиг. се лице и фирмата бъде пререгистрирана, но няма да работи в бъдеще трябва ли да има закриване и мога ли да я закрия с тази загуба , какво ще стане откъде ще се препокрие загубата като фирмата няма да работи повече?А ако трябва дъ бъде закрита ще има ли дан.ревизия? Посъветвайте ме какво да посъветвам собственика, тъй като той открива ЕООД и ЕТ ще спира да работи.
След получаване на обезщетение 9 месеца от борсата, лице започва работа на срчен трудов довор със срок на изпитване, 5 дни след назначаването лицето представя болничен за 30 дни. Преди борсата лицето е с 10 г. трудов стаж -3 категория. Има ли право на болничен и каква ще е базата за изчисляване на този болничен? / Последните 6месеца на осигуряване ще са ли база?/ Другият въпрос ми е : Ще има ли право лицето ако бъде освободено в следващата година да се регистрира на борсата и да получава обезщетение и за какъв срок?
След регистрация на ООД в търговския регистър трябва ли дружеството да се регистрира в регистър Булстат, НАП и НОИ?
След регистрацията на ЕООД в Търговския регистър какви други процедури следват? Например регистрация в Инспекцията по труда и друго какво трябва да се направи?
Следва ли ЕТ и ООД да обявяват ГФО в Търговския регистър, ако отговаря на критериите §1, точка 15 от ЗСч. Тоест те са "Предприятия прилагащи облекчена форма на финансова отчетност"
Собвеник на ЕТ-петент. Пенсионер от 6 години - по възраст. От 2007 г. подава декларация за замразяване на фирмата. За 2008 г. няма да подава декларация по чл.50 - поради това че няма никакъв доход. Въпросът ми е : От м.01.2009 г. лицето има сключен тр.договор с работодател. Този доход от тр.договор като работник, нали е отделен в смисъл няма нищо общо с неговата фирма - която е замразена. Как се съвместяват фирмата му и тр.договор - има ли нещо общо и как ще се декларират доходите за 2009 г.
Собственик има ЕТ и ЕООД. Осигурява се в ЕООД като самоосигуряващо се лице. Ако започне да се осигурява по ДУК в ЕООД трябва ли да се самоосигурява в ЕТ?
Собственик на ЕООД и същевременно управител прекратява самоосигуряването си и иска да мине на ДУК, но при сключването на самия ДУК се оказва,че трябва да го сключи със самия себе си. Какво трябва да се направи в този случай?
Собственик на ЕТ купува стока от Гърция, като пътува със собствен превоз. Може ли това да се счита че е командировка и ако да, какви документи са необходими. Колата не е на фирмата а на лицето.
Собственик на ЕТ решава да регистрира ЕООД и новото дружества да изкупи или придобие ЕТ. ЕТ не е пререгистрирано в АВ. Какви действия трябва да се предприемат-счетоводни и регистрационни? Задължително ли ЕООД трябва да изкупи ЕТ или има и друг начин? Трябва ли да се назначава прокурист на ЕТ?
Собственик на ЕТ, самоосигуряващо се лице ще подава бележка за детски.Какъв доход се подава?Дохода върху който се осигурява или печалба?
Собственик съм на ЕООД от м.08 .2008г. През цялата 2008г. съм работила и на трудов договор към друга фирма. Подадох декларация по чл.92 от ЗКПО .Трябваше ли да отбележа дохода си от трудовия договор и дали трябваше да подам декларация по чл.50.
Собственичка съм на ЕТ,регистрирано през м.08.2008г.За миналата година-2008 фирмата ми е на загуба,до този момент също.За да получавам детски,трябва да представя служебна бележка пред Агенцията за социално подпомагане за получените доходи.И след като не съм получавала доходи защото съм на загуба не зная какво да пиша.Доходи от други източници нямам.Осигурявам се върху мин.осиг.доход.Вие какъв съвет бихте ми дали?
Стана ясно,че работодател земеделски производител раздал рента в натура е длъжен да подаде декларация по чл.73 от ЗДДФЛ за всички лица получили рента, но питането ми е лицата следва ли да подадат декларация по чл.50 от ЗДДФЛ?
Съгл.пар.9а от ПЗР на Закона за счетоводството, пререгистрираните търговци през 2008 г. /по пар.4,ал., от ПЗР на Закона за търговския регистър/, заявяват и представят за обявяване в търговския регистър актовете по чл.40,ал.1 - 3 от Закона за счетоводството, отнасящи се за 2007 г. /Годишните финансови отчети/.Същите пререгистрирани търговци / неодитирани през предходните години/,длъжни ли са да представят за обявяване в Търговския регистър и Годишните финансови отчети за периода от 2004г до 2006 г., съгл. пар.2,ал.1 от Наредба №1/14.02.2007 г. за водене и съхраняване и достъп до Търговския регистър?
Съгласно разясненията и указанията на МОН изх. № 0201-71/19.02.2009 и на МФ изх. № 91-00-198/24.02.2009 относно прилагане системата на делегираните бюджети през 2009 г. и във връзка с § 69 ал.1 т.3 от ПЗР на ЗДБРБ, директорите на училищата се разпореждат със средствана на училището, като одобряването на плащанията да става от лице, което е в правоотношение с директора на училището (финансов контрольор). Може ли лице, което има сключен трудов договор с първостепенен разпоредител (община) с бюджетни кредити да осъществява предварителен финансов контрол на училище, с което има сключен допълнителен трудов договор за това с директора на училището, съгл. чл. 110 и 111 от КТ.
Съдружник в ООД вкарва парични средства в дружеството поради липса на такива.Може ли той като физическо лице да направи договор с ООД за заем с начисляване на лихва и каква да бъде лихвата за да се признае за разход на ООД?
Съкратена учителка съм. Предлгат ми да водя частна занималня в училището,като за целта трябва да се регистрирам като самоосигуряваща се. Може ли да се регистрирам като свободна професия - възпитател или нещо подобно.
Със съпругата ми притежаваме къща, която ще дадем на строителна фирма за да настани работниците си.въпросът ми е: Как да организирам отдаването, че да мога да им издавам фактури на фирмата, това е тяхното условие ,ако трябва ще се осигурявам , но по какъв начин ще става ?
Съществува ли нормативен акт и ако да кой е той, който забранява изпълнението на функциите гл. счетоводител и касиер от едно лице?
Трябва ли да се иска разрешение за бракуване на счетоводен архив от Държавен или Териториален архив. Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) След изтичането на срока за съхранението им носителите (хартиени или технически) на счетоводна информация, които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.
Отиди на страница  1 2 3 ... 8 [9] 10 11  
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
621 Разходи за...

Чрез сметка 621 се отчитат начислени лихви за всички заеми, лихви по дългове, свързани с дялово участие, лихви, които кредитните...


453 Разчети за данък върху добавената...

Чрез сметка 453 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с държавата като платци на данъка върху добавената стойност. Към...


793 Излишъци на...

Чрез сметка 793 се отчитат установените в предприятието излишъци на дълготрайни активи, материални запаси и парични средства. Сметка 793...


791 Отписани...

Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0446 сек.,0.0118 от тях за заявки.БД заявки:23. Сървър памет:2,091kb