http://www.account-bg.info/balansi/

Форуми

Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване :: Форуми :: Форум за счетоводство, данъци и осигуряване :: Счетоводство
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
Авансови плащания - документ?
Започване на нова тема
Редактори:account-bg.info
Автор Отговор
Михаела
чт май 27 2010, 10:30 Цитирай
Гост
Здравейте!
Получаваме авансови плащания от фирма от ЕС. За първото издадохме проформа-фактура с текст - вида на стоката и добавка авансово плащане. Също посочихме количеството и ед.цена. Това ли е правилния документ в случай? Необходимо ли е да издаваме фактура или проформите са достатъчни? Лек ден и благодаря!
Най-отгоре
Анонимен
чт май 27 2010, 10:55 Цитирай
Гост
Фактура ще издадете при изпращане на стоката.
Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 03:38 Цитирай
Гост
Задължени ли сме съгл.ЗДДС при получаване на авансови плащания от фирма в ЕС да издаваме фактури за всяко авансово плащане? Издали сме проформа-фактура и след няколко месеца се извършва действителното предаване на стоката. В кой момент трябва да издадем фактура?
Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 04:02 Цитирай
Гост
В момента на изпращане на стоката трябва да издадете фактура. За авансите - няма нужда

Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 04:11 Цитирай
Гост

Тези разпоредби ме притесниха. Според тях сме задължени и за всеки аванс да издаваме фактура. Или аз се бъркам?


Чл. 113. (1) Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.

(4) Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

(5) Независимо от ал. 4 при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1.


Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 04:45 Цитирай
Гост
Освен, че трябва да издадете фактура, ако до края на месеца следващ месеца на получаване на аванса трябва и да начислите ДДС с протокол по чл. 117 ако не сте доставили стоката - прочетете главата за документиране на вътреобщностните доставки в правилника за прилагане на ЗДДС.
След като изпратите стоката и получите потвърждение анулирате протокола - пак там е описано как точно става.
Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 08:16 Цитирай
Гост
Точно такъв е случая. Стоката я доставяме след месеци. А за миналата година как да поправя нещата? Има ли начин да се излезе от ситуацията законно и обосновано?
Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 08:41 Цитирай
Гост
Анонимен написа ...

Точно такъв е случая. Стоката я доставяме след месеци. А за миналата година как да поправя нещата? Има ли начин да се излезе от ситуацията законно и обосновано?


Като че ли единственият начин е чл. 126 ал. 3 т. 1 от ЗДДС - да включите неотразените протоколи в дневника и съотвено още същия месец да ги анулирате, защото вече имате основание за това (предполага се че ВОД вече е завършил и притежавате необходимите документи).

Обаче това и на мен не ми изглежда много издържано, но като че ли е единственият възможен вариант.

Струва ми се, че трябва да се вземе управленско решение - или чл. 126 ал. 3 т. 1 и след време глоби и лихви за несвоевременно начислен ДДС или да не правите нищо и ако ви хванат пак глоби и лихви.

Аз лично не бих направил нищо в този случай, но това не значи че това е правилно.
Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 08:48 Цитирай
Гост
За тази година ще го направим вече както трябва. Но за миналата...всъщност имаме само авансови плащания без да е изпратена стока. През тази година, в началото реално извършихме доставка за първи път. Съответно пуснахме фактура без да начисляваме ДДС.
Най-отгоре
Анонимен
сб май 29 2010, 07:09 Цитирай
Гост
Искам да попитам какъв е реда и документите в такива случаи на получени авансови плащания. Издаваме фактура без ДДС до 15-то число на месеца, следващ месеца в който е получен аванса. Като във фактурата отбелязваме Неначисяване на ДДС /по чл.53 както е за ВОД/или друга опция? Начисляваме ДДС с протокол по чл.117, описваме ф-та и протокола в дневника за продажби за месеца. Внасяме ДДС до края на месеца или срока е различен? Като осъществим ВОД анулираме протокола и го въвеждаме в дневника по какъв начин - с минус? Как си възстановяваме ДДС? И след като е необлагаема доставката защо се облагат авансовите плащания?
Най-отгоре
Анонимен
сб май 29 2010, 08:18 Цитирай
Гост
Според мен няма нужда от издаване на фактура за авансовото плащане. Фактура трябва да се издаде за цялата сделка след доставянето на стоката.
Ако стоката не се достави в определения от закона срок, върху аванса следва да се начисли ДДС, защото липсват доказателства за необлагаемост на сделката.
Начисляването става с протокол, който се включва в дневник продажби в периода, в който е издаден и се заплаща ДДС.
След извършване на ВОД (доставка на стоката и комплектоването на необходимите документи, доказващи ВОД) се издава фактура за ВОД и се анулира протоколът. Анулирането на протоколът се отразява в дневник продажби със същия номер, с който е е отразен първоначално и със стойности със знак минус (всъщност в този момент се възстановява платеното ДДС за аванса.
Най-отгоре
Анонимен
сб май 29 2010, 09:24 Цитирай
Гост
Благодаря Ви много! За миналата година имаме получени два аванса през м.09. и един през м.10. и за тях вече няма как да поправим нещата. През м.01.10г. е извършен ВОД и то за част от авансите, не е покрита цялата сума на авансите. През м.03. и 04. имаме по една постъпила авансова сума и сега поне за тази от м.04.ще издадем протокол в м.05. и ще го включим в дневника като внесем и ДДС. За аванса от м.03. вече е късно да издаваме протокол, нали така?
Най-отгоре
Анонимен
сб май 29 2010, 10:40 Цитирай
Гост
Късно е но все пак можете да издадете протокол. Ще го включите с един месец закъснение в дневника, но това не е толкова фатално. Слд време ще ви начислят малко лихви, но не е толкова страшно.
Според мен в този месец е добре да си направете протоколи за всички неусвоени към момента аванси и ги включете в дневника.
Най-отгоре
Указание на НАП
пн май 31 2010, 08:11 Цитирай
Гост
относно: документално оформяне и деклариране на получени аванси по ВОД
Уважаема госпожа,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-209/02.04.2007 г.. Национална агенция за приходите Ви уведомява следното:
Съгласно посоченото в запитването, фирмата има за предмет на дейност производство и търговия на мебели от масивна дървесина и плоскости, предназначени предимно за износ, както и на аксесоари и подаръци за дома, хотела и градината, които са предназначени за вътрешния пазар. Поставени са следните въпроси:
През 2006 г. „====с" ЕООД - регистрирано по ЗДДС лице. е получила аванс за бъдещ износ на мебели към Великобритания, като през същата година е извършен износ за част от платения аванс. През 2007 година предстои извършване на последващи доставки към Великобритания. Въпросът е как следва да документират доставките, за които е платено авансово през 2006 година, като фактурите за авансовите плащания са отразени в Дневниците за продажби и СД през 2006 година.
2.Как се документира авансово плащане през 2007 год. във връзка с ВОД, като във връзка с това плащане ще се осъществят няколко доставки.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище: По първи въпрос:
По така визираната фактическа обстановка е налице вътреобщностна доставка на стоки към лице, регистрирано по ДДС в друга държава - членка-Великобритания. като е платено авансово за тази доставка преди 01.01.2007 г. За авансово преведената сума е издадена фактура от българския доставчик на стоките, който е отразил същата в Дневника за продажби и СД за данъчен период - месец октомври 2006 година.
Съгласно чл.54, ал.1,т. 1 от отменения Закон за данъка върху добавената стойност, износът на стоки е облагаема доставка със ставка на данъка нула на сто.
По смисъла на Параграф 20, ал.1 на ПЗР на ППЗДДС, когато е получено авансово плащане до 31.12.2006 г. включително, за доставка на стока или услуга, за която с новия закон е променено данъчното третиране по отношение на размера на ставката, мястото на изпълнение на доставката, приравняване на доставката на облагаема по реда на чл.69, ал.2 от същия, и данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.
Следователно, в случая на доставка, данъчното събитие за която настъпва след влизането в сила на новия Закон за данъка върху добавената стойност, и за която е платено авансово преди края на 2006 година, считаме, че към момента на прехвърлянето на собствеността върху стоката или нейното фактическо предоставяне в хипотезата на чл.6, ал.2 от материалния закон, регистрираното по същия закон лице - доставчик, следва да

издаде фактура в която да посочи целия размер на данъчната основа за съответната доставка, като сумата, преведена авансово следва да се приспадне от дължимата такава за съответната доставка. По втори въпрос:
По смисъла на чл. 113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка па стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от същия закон. Фактурата следва да се издаде задължително не по - късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане не по - късно от пет дни от датата на получаване на плащането. Съгласно разпоредбите на чл.113, ал.5 от закона, при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по - късно от 15 - то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл.51, ал.1 от Закона.
Предвид гореизложеното, в случая на авансово плащане по вътреобщностна доставка, получено след влизането в сила на новия ЗДДС, за доставчика не е налице задължение към датата на получаване на плащането да издаде данъчен документ -фактура, съгласно чл.113, ал.5 от закона. Когато настъпи датата на данъчното събитие за съответната вътреобщностна доставка, доставчикът следва да издаде данъчен документ. в който да посочи цялата данъчна основа на доставката. В този случай, от общата дължима сума от получателя по доставката ще се приспадне вече платеният аванс.
В случаите, в които получателят по доставката изисква издаването на данъчен документ за авансово преведената сума във връзка с бъдещи вътреобщностни доставки по чл.7, ал.1 от ЗДДС и лицето - доставчик издаде данъчен документ, считаме, че е налице облагаема доставка със ставка на данъка - нула на ето, поради което в издадената за авансовото плащане фактура ще е посочен размер на данъка - нула на сто. Предвид чл.25. ал.6 от ЗДДС, данъкът не е изискуем на датата на авансовото плащане във връзка с вътреобщностна доставка, то издадената фактура за полученото авансово плащане не следва да се отразява в Дневника за продажби и СД по ЗДДС за съответния данъчен период през който е издадена във връзка с разпоредбите на чл.124, ал.З от същия закон. Данъкът по това авансово плащане не е изискуем на датата на която е получено от доставчика, съгласно чл.51, ал.З от ЗДДС.
Данъкът при вътреобщностна доставка става изискуем на петнадесетия ден на
месеца, следващ месеца през който е възникнало данъчното събитие за съответната
доставка, освен ако фактурата с издадена преди тази дата. В случая, когато е издадена
фактура по повод на полученото авансово плащане, данъкът не е изискуем на датата на
издаване на данъчния документ - фактурата за полученото авансово плащане. В
последствие, на датата на данъчното събитие за вътреобщностната доставка в хипотезата
на чл.51, ал! от ЗДДС, в издадената за това фактура, ще следва да се посочи данъчната
основа на вътреобщностната доставка, като се приспадне платения за това а^анс. В
съответния данъчен период през който данъкът за ВОД ще стане изискуем, в Дневника за
продажби и СД ще се посочат и двете фактури - тази, издадена за авансовото плащане, и
тази. която е издадена по повод на настъпилото данъчно събитие.

Най-отгоре

Бърз отговор:

 

  Започване на нова тема

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
502 Каса във...

Чрез сметка 502 предприятията отчитат постъпилите и изплатените в брой парични средства в чуждестранна валута и наличността в...


611 Разходи за основна...

Чрез сметка 611 се отчитат основните производствени разходи за основната дейност на предприятието, формиращи себестойността на...


252 Провизии за вземане от...

Сметка 252 е корективна. Тя не може да има дебитно салдо. Сметка 252 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми вземания от...


704 Приходи за бъдещи...

Чрез сметка 704 се отчитат приходите, за които още при получаването им е известно, че се отнасят за бъдещи периоди. Чрез тази сметка се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0579 сек.,0.0084 от тях за заявки.БД заявки:27. Сървър памет:4,546kb