http://www.account-bg.info/balansi/

Форуми

Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване :: Форуми :: Форум за счетоводство, данъци и осигуряване :: Счетоводство
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
Авансови плащания - документ?
Започване на нова тема
Редактори:account-bg.info
Автор Отговор
Михаела
чт май 27 2010, 10:30 Цитирай
Гост
Здравейте!
Получаваме авансови плащания от фирма от ЕС. За първото издадохме проформа-фактура с текст - вида на стоката и добавка авансово плащане. Също посочихме количеството и ед.цена. Това ли е правилния документ в случай? Необходимо ли е да издаваме фактура или проформите са достатъчни? Лек ден и благодаря!
Най-отгоре
Анонимен
чт май 27 2010, 10:55 Цитирай
Гост
Фактура ще издадете при изпращане на стоката.
Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 03:38 Цитирай
Гост
Задължени ли сме съгл.ЗДДС при получаване на авансови плащания от фирма в ЕС да издаваме фактури за всяко авансово плащане? Издали сме проформа-фактура и след няколко месеца се извършва действителното предаване на стоката. В кой момент трябва да издадем фактура?
Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 04:02 Цитирай
Гост
В момента на изпращане на стоката трябва да издадете фактура. За авансите - няма нужда

Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 04:11 Цитирай
Гост

Тези разпоредби ме притесниха. Според тях сме задължени и за всеки аванс да издаваме фактура. Или аз се бъркам?


Чл. 113. (1) Всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117.

(4) Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

(5) Независимо от ал. 4 при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 51, ал. 1.


Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 04:45 Цитирай
Гост
Освен, че трябва да издадете фактура, ако до края на месеца следващ месеца на получаване на аванса трябва и да начислите ДДС с протокол по чл. 117 ако не сте доставили стоката - прочетете главата за документиране на вътреобщностните доставки в правилника за прилагане на ЗДДС.
След като изпратите стоката и получите потвърждение анулирате протокола - пак там е описано как точно става.
Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 08:16 Цитирай
Гост
Точно такъв е случая. Стоката я доставяме след месеци. А за миналата година как да поправя нещата? Има ли начин да се излезе от ситуацията законно и обосновано?
Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 08:41 Цитирай
Гост
Анонимен написа ...

Точно такъв е случая. Стоката я доставяме след месеци. А за миналата година как да поправя нещата? Има ли начин да се излезе от ситуацията законно и обосновано?


Като че ли единственият начин е чл. 126 ал. 3 т. 1 от ЗДДС - да включите неотразените протоколи в дневника и съотвено още същия месец да ги анулирате, защото вече имате основание за това (предполага се че ВОД вече е завършил и притежавате необходимите документи).

Обаче това и на мен не ми изглежда много издържано, но като че ли е единственият възможен вариант.

Струва ми се, че трябва да се вземе управленско решение - или чл. 126 ал. 3 т. 1 и след време глоби и лихви за несвоевременно начислен ДДС или да не правите нищо и ако ви хванат пак глоби и лихви.

Аз лично не бих направил нищо в този случай, но това не значи че това е правилно.
Най-отгоре
Анонимен
пт май 28 2010, 08:48 Цитирай
Гост
За тази година ще го направим вече както трябва. Но за миналата...всъщност имаме само авансови плащания без да е изпратена стока. През тази година, в началото реално извършихме доставка за първи път. Съответно пуснахме фактура без да начисляваме ДДС.
Най-отгоре
Анонимен
сб май 29 2010, 07:09 Цитирай
Гост
Искам да попитам какъв е реда и документите в такива случаи на получени авансови плащания. Издаваме фактура без ДДС до 15-то число на месеца, следващ месеца в който е получен аванса. Като във фактурата отбелязваме Неначисяване на ДДС /по чл.53 както е за ВОД/или друга опция? Начисляваме ДДС с протокол по чл.117, описваме ф-та и протокола в дневника за продажби за месеца. Внасяме ДДС до края на месеца или срока е различен? Като осъществим ВОД анулираме протокола и го въвеждаме в дневника по какъв начин - с минус? Как си възстановяваме ДДС? И след като е необлагаема доставката защо се облагат авансовите плащания?
Най-отгоре
Анонимен
сб май 29 2010, 08:18 Цитирай
Гост
Според мен няма нужда от издаване на фактура за авансовото плащане. Фактура трябва да се издаде за цялата сделка след доставянето на стоката.
Ако стоката не се достави в определения от закона срок, върху аванса следва да се начисли ДДС, защото липсват доказателства за необлагаемост на сделката.
Начисляването става с протокол, който се включва в дневник продажби в периода, в който е издаден и се заплаща ДДС.
След извършване на ВОД (доставка на стоката и комплектоването на необходимите документи, доказващи ВОД) се издава фактура за ВОД и се анулира протоколът. Анулирането на протоколът се отразява в дневник продажби със същия номер, с който е е отразен първоначално и със стойности със знак минус (всъщност в този момент се възстановява платеното ДДС за аванса.
Най-отгоре
Анонимен
сб май 29 2010, 09:24 Цитирай
Гост
Благодаря Ви много! За миналата година имаме получени два аванса през м.09. и един през м.10. и за тях вече няма как да поправим нещата. През м.01.10г. е извършен ВОД и то за част от авансите, не е покрита цялата сума на авансите. През м.03. и 04. имаме по една постъпила авансова сума и сега поне за тази от м.04.ще издадем протокол в м.05. и ще го включим в дневника като внесем и ДДС. За аванса от м.03. вече е късно да издаваме протокол, нали така?
Най-отгоре
Анонимен
сб май 29 2010, 10:40 Цитирай
Гост
Късно е но все пак можете да издадете протокол. Ще го включите с един месец закъснение в дневника, но това не е толкова фатално. Слд време ще ви начислят малко лихви, но не е толкова страшно.
Според мен в този месец е добре да си направете протоколи за всички неусвоени към момента аванси и ги включете в дневника.
Най-отгоре
Указание на НАП
пн май 31 2010, 08:11 Цитирай
Гост
относно: документално оформяне и деклариране на получени аванси по ВОД
Уважаема госпожа,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-209/02.04.2007 г.. Национална агенция за приходите Ви уведомява следното:
Съгласно посоченото в запитването, фирмата има за предмет на дейност производство и търговия на мебели от масивна дървесина и плоскости, предназначени предимно за износ, както и на аксесоари и подаръци за дома, хотела и градината, които са предназначени за вътрешния пазар. Поставени са следните въпроси:
През 2006 г. „====с" ЕООД - регистрирано по ЗДДС лице. е получила аванс за бъдещ износ на мебели към Великобритания, като през същата година е извършен износ за част от платения аванс. През 2007 година предстои извършване на последващи доставки към Великобритания. Въпросът е как следва да документират доставките, за които е платено авансово през 2006 година, като фактурите за авансовите плащания са отразени в Дневниците за продажби и СД през 2006 година.
2.Как се документира авансово плащане през 2007 год. във връзка с ВОД, като във връзка с това плащане ще се осъществят няколко доставки.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище: По първи въпрос:
По така визираната фактическа обстановка е налице вътреобщностна доставка на стоки към лице, регистрирано по ДДС в друга държава - членка-Великобритания. като е платено авансово за тази доставка преди 01.01.2007 г. За авансово преведената сума е издадена фактура от българския доставчик на стоките, който е отразил същата в Дневника за продажби и СД за данъчен период - месец октомври 2006 година.
Съгласно чл.54, ал.1,т. 1 от отменения Закон за данъка върху добавената стойност, износът на стоки е облагаема доставка със ставка на данъка нула на сто.
По смисъла на Параграф 20, ал.1 на ПЗР на ППЗДДС, когато е получено авансово плащане до 31.12.2006 г. включително, за доставка на стока или услуга, за която с новия закон е променено данъчното третиране по отношение на размера на ставката, мястото на изпълнение на доставката, приравняване на доставката на облагаема по реда на чл.69, ал.2 от същия, и данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.
Следователно, в случая на доставка, данъчното събитие за която настъпва след влизането в сила на новия Закон за данъка върху добавената стойност, и за която е платено авансово преди края на 2006 година, считаме, че към момента на прехвърлянето на собствеността върху стоката или нейното фактическо предоставяне в хипотезата на чл.6, ал.2 от материалния закон, регистрираното по същия закон лице - доставчик, следва да

издаде фактура в която да посочи целия размер на данъчната основа за съответната доставка, като сумата, преведена авансово следва да се приспадне от дължимата такава за съответната доставка. По втори въпрос:
По смисъла на чл. 113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка па стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от същия закон. Фактурата следва да се издаде задължително не по - късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане не по - късно от пет дни от датата на получаване на плащането. Съгласно разпоредбите на чл.113, ал.5 от закона, при вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по - късно от 15 - то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие по чл.51, ал.1 от Закона.
Предвид гореизложеното, в случая на авансово плащане по вътреобщностна доставка, получено след влизането в сила на новия ЗДДС, за доставчика не е налице задължение към датата на получаване на плащането да издаде данъчен документ -фактура, съгласно чл.113, ал.5 от закона. Когато настъпи датата на данъчното събитие за съответната вътреобщностна доставка, доставчикът следва да издаде данъчен документ. в който да посочи цялата данъчна основа на доставката. В този случай, от общата дължима сума от получателя по доставката ще се приспадне вече платеният аванс.
В случаите, в които получателят по доставката изисква издаването на данъчен документ за авансово преведената сума във връзка с бъдещи вътреобщностни доставки по чл.7, ал.1 от ЗДДС и лицето - доставчик издаде данъчен документ, считаме, че е налице облагаема доставка със ставка на данъка - нула на ето, поради което в издадената за авансовото плащане фактура ще е посочен размер на данъка - нула на сто. Предвид чл.25. ал.6 от ЗДДС, данъкът не е изискуем на датата на авансовото плащане във връзка с вътреобщностна доставка, то издадената фактура за полученото авансово плащане не следва да се отразява в Дневника за продажби и СД по ЗДДС за съответния данъчен период през който е издадена във връзка с разпоредбите на чл.124, ал.З от същия закон. Данъкът по това авансово плащане не е изискуем на датата на която е получено от доставчика, съгласно чл.51, ал.З от ЗДДС.
Данъкът при вътреобщностна доставка става изискуем на петнадесетия ден на
месеца, следващ месеца през който е възникнало данъчното събитие за съответната
доставка, освен ако фактурата с издадена преди тази дата. В случая, когато е издадена
фактура по повод на полученото авансово плащане, данъкът не е изискуем на датата на
издаване на данъчния документ - фактурата за полученото авансово плащане. В
последствие, на датата на данъчното събитие за вътреобщностната доставка в хипотезата
на чл.51, ал! от ЗДДС, в издадената за това фактура, ще следва да се посочи данъчната
основа на вътреобщностната доставка, като се приспадне платения за това а^анс. В
съответния данъчен период през който данъкът за ВОД ще стане изискуем, в Дневника за
продажби и СД ще се посочат и двете фактури - тази, издадена за авансовото плащане, и
тази. която е издадена по повод на настъпилото данъчно събитие.

Най-отгоре

Бърз отговор:

 

  Започване на нова тема

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
605 Разходи за социални...

Чрез сметка 605 се отчитат начислените суми за: задължителните месечни осигурителни вноски и други подобни законно регламентирани...


692 Разходи за глоби и...

Чрез сметка 692 се отчитат всички видове глоби, неустойки и щети, начислени на доставчици, клиенти, транспортни и други предприятия за...


201 Земи, гори и трайни...

Чрез сметка 201 се отчитат собствените земни и горски участъци, пасища, ливади, рекултивирани терени, застроени и незастроени площи и...


498 Други...

Чрез сметка 498 предприятията отчитат вземанията си от трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки в...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0567 сек.,0.0065 от тях за заявки.БД заявки:27. Сървър памет:4,546kb