http://www.account-bg.info/balansi/

Форуми

Сайт за счетоводство, данъци и осигуряване :: Форуми :: Форум за счетоводство, данъци и осигуряване :: Данъци
 
<< Предишна тема | Следваща тема >>
Относно декларирането на доставките на горива
Започване на нова тема
Редактори:account-bg.info
Автор Отговор
Иван Минков
вт апр 30 2013, 04:12 Цитирай
Регистриран потребител #1581
Регистриран: вт фев 02 2010, 01:23
съобщения: 4082
В сайта на НАП са публикувани някои разяснения във връзка със започващото деклариране на доставките на течни горива, считано от 01.05.2013 г.
Ето и самите разяснения:

Ние сме транспортна фирма, разполагаща с ведомствена бензиностанция за собствени нужди. Преди измененията, обектите за зареждания с горива за собствени нужди бяха длъжни да инсталират електронни системи с фискална памет и нивомери до края на март 2013 г. Имаме няколко конкретни въпроса към последното изменение в Закона за данък върху добавената стойност:
 Трябва ли да прекъснем връзката на инсталираната електронна система с фискална памет /ЕСФП/ с НАП веднага и да започнем от 1.05.2013 г. да подаваме информация към НАП по новия начин?
 Трябва ли да подаваме информация само за "полученото гориво"? Ще трябва ли да подаваме информация за зарежданията на нашите автомобили?
 Има ли конкретни изисквания към оборудването на ведомствената бензиностанция?
Отговор:
Ведомствените обекти, в които има монтирани ЕСФП, подават данни за доставката с въвеждане на данните от еАДД чрез клавиатурата на ЕСФП. Не се налага да извеждате от експлоатация фискалната система. Лицата, които имат монтирани ЕСФП в тези обекти не подават данните по чл.118, ал.10 от ЗДДС през портала на НАП.
Когато във ведомствените обекти няма монтирана ЕСФП и лицето - получател по доставка на течни горива, в случаите, когато доставчикът по доставката не е краен разпространител и са изпълнени едновременно следните условия:
а) плащанията по доставките на течни горива се извършват само по банков път, включително чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез друг доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги;
б) не извършва продажби на течни горива;
са задължени да подават данни за полученото количество течни горива в Националната агенция за приходите при условията и по реда на ал. 10;
В тези случаи, лицата следва да подадат данни/ЕДП/, в качеството си на получатели по доставка.

2. Въпрос: Защо в номенклатурата за вид горива няма дизелово гориво?
Отговор: Дизеловото гориво е газьол. В номенклатурата са посочени всички разновидности на газьола.

3. Въпрос: От къде трябва да се вземе „номер на предходен ЕДД/ЕДП”?
Отговор: Номер на предходен ЕДД/ЕДП се попълва от лицето, което е подало вече един от посочените документи и има информация за номера му. Можете да го намерите в „Справки за подадени ЕДД/ЕДП“. Ако сте получател по доставка не е задължително да посочвате номера на документа за доставка /ЕДД/, но е полезно да я попълните, ако Вашият доставчик Ви я предостави. Възможно е преди подавания от Вас документ да няма ЕДД или ЕДП за това гориво – тогава оставяте това поле празно.

4. Въпрос: какво означават съкращенията „Номер на еАДД/ЕАД/ЛРН” и какво се попълва в клетката след тях?
Отговор: еАДД е електронен акцизен данъчен документ. В полето за номер на еАДД се посочва номера на УКН на доставката.
ЕАД е митническа декларация и номерът й следва да се отрази в полето, ако доставката на гориво е от внос.
ЛРН – локален референтен номер състои се от 10 цифри и се попълва в случаите, когато системата на Агенция „Митници” временно не работи и е в авариен режим.

5. Въпрос: Къде е предвидено указание за попълване на формуляра?
Отговор: Ръководство за потребителя на услугата за електронно подаване на данни за доставки на течни горива може да бъде намерено на страницата на НАП, в секция „Електронни услуги”.

6. Въпрос: Къде могат да се видят пълните текстове на следните съкращения: е-АДД, ЕАД, ЛРН, ЕДД и ЕДП?
Отговор: Съкращенията е-АДД, ЕАД и ЛРН са митнически документи и могат да се намерят в Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, ЕДД и ЕДП са описани в ЗДДС. е-АДД е електронен акцизен данъчен документ, ЕАД е митническа декларация, ЛРН е локален референтен номер, ЕДД е електронни данни от доставчик, ЕДП – електронни данни от получател

7. Въпрос: когато на бензиностанция се зареждат автомобилите и съответно издават фискален бон – фактура, това количество трябва ли също да го обявяваме?
Отговор: Не, не трябва. Бензиностанцията в качеството си на краен разпространител подава данни за доставките, клиента на бензиностанцията не е необходимо да подава данни в НАП.

8. Въпрос: Задължително ли е попълването на ЕГН /на шофьор, на предал и на приел горивото/?
Отговор: Да, задължително е попълването на ЕГН, както и на име и фамилия на водача, на физическото лице- предало и физическото лице- приело горивото.

9. Въпрос: Трябва ли крайният потребител при положение, че вече е свързан с НАП да подава и електронни данни като получател?
Отговор: Когато крайният потребител зарежда гориво от обекти с ЕСФП, дистанционно свързани с НАП, крайният потребител не е задължен да подава данни.
Когато крайният потребител получава горива в обект с ЕСФП (вкл. нивомерна система), той не подава данни по реда на чл. 118. Ал. 10 от ЗДДС.

10. Въпрос: Горивото останало в камиони към 30.04.2013 г. как ще се заведе на 01.05.2013 г. /като налично и как ще се въведе в системата/?
Отговор: Към 30.04.2013 г. следва да се извърши инвентаризация на наличните към тази дата количества горива и да се отразят в оборотна ведомост.
От 01.05.2013 г. следва да се подават ЕДД и ЕДП за настъпилите промени по еАДД/ЕАД, издадени от 1.05.2013 г.

11. Въпрос: Фирма земеделски производител (ЗП) зарежда гориво за собствени нужди от фирма, която не е „Краен разпространител” (не е бензиностанция). Земеделският производител плаща горивото по банков път и няма да го препродава. Каква декларация трябва да подава ЗП при подаване на данни в Информационна система” Контрол на горивата” - ЕДД или ЕДП? Ако зареждането с гориво става на една дата , на същата дата има издадена фактура, на каква дата трябва да стане подаване на информацията в НАП?
Отговор: Земеделския производител, в този случай следва да подаде ЕДП - електронни данни от получател., за да потвърди получаването на горивото. Подаването на данните следва да се извърши на датата на данъчното събитие, т.е. на датата на прехвърляне на собствеността.

12. Въпрос: Като фирма посредник, която търгува с горива на едро и не е краен разпространител, коя точно справка е необходимо да изпращаме в НАП-ЕДД, ЕДП или и двете?
Отговор: При получаване на горивото трябва да подадете ЕДП, а при продажба ще подадете ЕДД.

13. Въпрос: При въвеждането на ЕДД за престой изисква задължително да се попълва получил и предал горивото – обикновено в такъв случай изобщо не се случва предаване на горивото – може ли да се пишат едни и същи данни за получил и предал, например водача на превозното средство?
Отговор: Да, може.

14. Въпрос: Доставчик съм на горива като към някои фирми съм само посредник, които след това също продават горивото (не са краен потребител). Попълвайки ЕДД за продажба, кого вписвам като физически получил горивото – фирмата, на която фактурирам горивото, или крайния потребител, за когото е адресирано АДД-то?
Отговор: В ЕДД за продажба следва да попълните данни за фирмата, на която продавате горивото.

15. Въпрос: В е-АДД номерът на акцизния документ или уникалния контролен номер се попълва? Същото се отнася и за обект с ЕСФП – бензиностанция. Там в графата „Доставки с АДД” уникалния контролен номер ли се вписва?
Отговор: В е-АДД се попълва уникалния контролен номер, същото се отнася и за обект с ЕСФП-въвежда се номера на УКН на документа, с който е доставено горивото.

16. Въпрос: Като доставчик на гориво попълвам Приложение 22, като Приложение 23 е задължена да попълни фирмата, на която аз доставям?
Отговор: Приложение № 22 /ЕДД/ се подава от задълженото лице, което продава горивото, Приложение № 23 се подава от лицето, което получава горивото, в качеството си на нов собственик на горивото.

17. Въпрос: Работя с дизелово гориво Б 6 и дизелово гориво Е 5 (за кооперации). В графата „Вид гориво” кое отговаря на тези двете?
Отговор: Б 6 e дизелово гориво, смесено с биодизел 6% под код по КН „Газьол с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001%, съдържащ биодизел” - 2710 20 11. Под този код следва да се въведе и другият вид дизелово гориво, доколкото и този вид гориво съдържа биодизел.

18. Въпрос: Ние сме строителна фирма - краен потребител / не извършваме продажби /, имаме наш нафтовоз, който зарежда само наши машини и автомобили. Нафтовоза зарежда гориво директно на петролната база на фирма Х / като доставчик на горивото в нареждането за експедиция и в е-АДД е посочена фирма Х, като платец е фирма Y, но ние го купуваме с фактура от трета фирма Z, която е търговец на едро и която ни фактурира горивото. Отговаряме на изискванията, посочени в чл.118, ал.9, т.1 – т.е. трябва да подаваме данни за полученото количество гориво в НАП. Кой да посочим като наш доставчик ?
Отговор: Съгласно чл.118, ал.10 от ЗДДС, ДЗЛ - доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в НАП данни за доставката и движението на доставените/получените кол.течни горива, както и за промяната в тях. От изложената от Вас фактическа обстановка се разбира, че горивото сменя собствеността няколкократно, следователно за всяка смяна на собственост се подават данни към НАП по реда на чл.118, ал.10 от ЗДДС.


19.Въпрос: Нафтовоза зарежда нашите автомобили и машини директно на обектите където работят / магистралата, улици в града, междуградски пътища, асфалтова база /. Като местоназначение посочваме местодомуването на нафтовоза – адреса на наша ремонтно-складова база. Правилно ли е това?
Отговор: Да, правилно.

20. Въпрос: В ръководството за подаване на данни по електронен път в част 4 „Попълване на ЕДП”, са посочени два случая за подаване на ЕДП: от нов собственик и от настоящ собственик. Какво се има предвид? Ние в кой вид попадаме?
Отговор: ЕДП се подава от следните лица:
• Нов собственик на горивото, когато горивото се разтоварва на място, различно от обект с ЕСФП след продажба;
• Настоящият собственик на горивото, когато горивото се разтоварва на място, различно от обект с ЕСФП;

21. Въпрос: ЕДП се подава в рамките на деня, в който е извършена продажбата. В много случаи при зареждане се чака много и зареждането се извършва след работното време на администрацията на фирмата ни. Може ли да се подават данните на следващия ден, тъй като не можем да ангажираме човек от администрацията да чака и да подава данните след извършване на зареждането?
Отговор: ЕДП се подава в рамките на деня, в който е извършена продажбата или в деня на настъпване на промяна в обстоятелствата.

22. Въпрос: Фирма притежава собствена колонка за дизелово гориво с електронна система с фискална памет /ЕСФП/ и нивомерна система, свързани с НАП. С нея регистрираме доставките на гориво, а разхода се отчита като зареждане със служебна карта.Дружеството не извършва продажби на гориво. Нафтоколонката има нивомерна система върху която не се извършва метрологичен контрол, тъй като не се извършват търговски плащания – писмо на Български институт по метрология ГД „Мерки и измервателни уреди” изх.№ МК-168/18.03.2013 г. Необходимо ли е да прекъснем връзката с НАП и да подаваме данни с електронен подпис за доставките на гориво, при положение че, нивомерната система на ведомствената ни нафтоколонка е извън метрологичен контрол.

Отговор: Ако ЕСФП е регистрирана в НАП, подава данни по реда на чл.118, ал. 4 от ЗДДС, а при условия, че отговаря на определените в чл.118, ал.9 изисквания, подава данни по реда на чл. 118, ал. 10 на ЗДДС. Има две хипотези: Да се продължи по досегашния ред за подаване на данни чрез ЕСФП към НАП или да подава данни с квалифициран електронен подпис по реда на чл.118, ал. 10 от ЗДДС.

23. Въпрос: При получаване на гориво от ДС, където получател по е-АДД е вписано фирма "Х" ООД (ние) - с място на доставка, различна от ОТТГ / ВОЗГ. Следва ли да съставяме ЕДП (по това е-АДД) или ще съставяме направо ЕДД-та за местата на доставките? На теория е-АДД то е съставено с получател (ние) "Х" ООД и системата БАЦИС на митницата знае, че отговорността за горивото е на фирма „Х” (като получател по е-АДД). Ако следва да се състави ЕДП, то с какво МЯСТО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОРИВОТО да се отчита (мястото е данъчният склад...)? Реално това ЕДП дублира напълно е-АДД то на склада, което го прави не до там състоятелно...
Отговор: Когато сте получател, вписан в е-АДД и няма промяна в собствеността на горивото и обстоятелствата, не следва да подавате ЕДД.

Въпрос: При ЕДД за престой какво количество да се пише във вид и количество - това което е останало в камиона (ако е имало преди това разход по ЕДД та) или количеството по целия еАДД? Защо се попълва предал и приел на горивото?
Отговор: Посочва се остатъчното количество, а не количеството в е-АДД. ЕДД за престой се подава, когато горивото престоява на място за повемче от 24 часа. В този случай се посочва реалното налично количество в превозното средство. Допуска се физическото лице /приел/предал горивото/ да е едно и също лице. При престой за повече от 24 часа е възможно горивото да бъде предадено на друго лице за отговорно пазене, което предполага наличието на две различни лица /приел и предал/.

Въпрос: За горивата за отопление, за които бе споменато, че няма да се отчитат, но по ЗДДС, не са изведени от обхвата на закона... същото е и при отчитането на горивата за освободени от акциз крайни потребители (подобни на отоплението). И двата вида се превозват със специални документи по ЗАДС (ДУАС 14а и GPS системи), който се съставя и подписва от всички лица по веригата.
Отговор: Течните горива за отопление не са освободени от обхвата на ЗДДС.


Въпрос: Ако при продажбата на наш клиент в склада има получено гориво с втори по ред е-АДД и не се е свършило още горивото получено с първия- е АДД, кой документ ще посочим в клетката за "е-АДД"? т.е доставките се застъпват?
Отговор: Ако продажбата обхваща количество гориво, доставено с повече от едно е-АДД, при продажба на горивото се подават данни /ЕДД за продажба/ за всяко количество по съответното е-АДД. Пример: Получени са 20 т. гориво с два е-АДД / с всеки документ по 10 т./ При продажба на 15 т. към Ваш клиент, следва да подадете два пъти ЕДД за продажба към един и същи клиент, като в първия ЕДД за продажба ще посочите количество 10 т. и УКН на единия е-АДД, а във втория ЕДД за продажба ще посочите количество 5 т. и УКН на втория е-АДД. Ще имате остатък от 5 т. гориво от втория е-АДД.

Най-отгоре
Анонимен
ср май 01 2013, 02:01 Цитирай
Гост
относно последния отговор: При мен идва доставка придружена с 2 бр.адд, но не е уточнено, количеството по тях аз как да ги разделя?
Най-отгоре

Бърз отговор:

 

  Започване на нова тема

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
101 Основен...

Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се...


412 Клиенти по...

Чрез сметка 412 се отчитат задълженията на предприятията към клиентите за получените от тях авансово суми срещу бъдещи продажби на...


624 Разходи по валутни...

Чрез сметка 624 се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута. Сметка 624 се дебитира със сумата...


455 Разчети по социалното...

Чрез сметка 455 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с различни осигурителни организации във връзка с начисляване на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0464 сек.,0.0067 от тях за заявки.БД заявки:30. Сървър памет:4,537kb