http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КНИЖКИ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КНИЖКИ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

(Указание на НОИ)

На основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, териториалните поделения на НОИ издават осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица. Осигурителните книжки се издават след като лицата са декларирали започването на трудовата си дейност в съответната им териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Книжките са документът с който самоосигуряващите се доказват осигурителен стаж и доход при пенсионирането си.

Самоосигуряващи се лица са:

1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители, лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането, тези които плащат патентен данък и не са еднолични търговци, дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, лицата регистрирани като упражняващи занаятчийска дейност;

2. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;

3. регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители;

Издаване на осигурителни книжки

Осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица се издават от съответното териториално поделение на НОИ по постоянен адрес или адрес на регистрация на дружеството, чрез което провеждат осигуряването си. Самоосигуряващите се сами трябва да се обърнат към териториалното поделение на НОИ за издаване на осигурителна книжка, като за целта е необходимо да представят:

1. документ за самоличност

2. искане за издаване на осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице и на съпруга/съпруг на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба - образец ОК-1. Искането е по образец и се предоставя от служителите на НОИ или се изтегля от интернет страницата на института.

За всяко самоосигуряващо се лице се извършва проверка за декларираната от него дата на започването на дейността в съответната дирекция на НАП. Когато датата на започване на дейността не е декларирана в НАП, осигурителна книжка не се издава.

Заверяване на осигурителни книжки

Заверяването на книжките се извършва по постоянен адрес или адрес на регистрация на дружеството, чрез което самоосигуряващите се провеждат осигуряването си, независимо от това кое ТП на НОИ е издало книжката. Осигурителните книжки се заверяват при прекратяване на осигуряването или по искане на самоосигуряващия се за всяка календарна година до изтичане на следващата година.

Независимо че за заверяването на осигурителните книжки няма краен срок и не са предвидени административни наказания при заверяването им за старо време, препоръчително е те да се заверяват след изтичането на всяка календарна година.

Самоосигуряващите се сами попълват страниците на осигурителните си книжки.

За всяка година осигурителен стаж се попълват две идентични страници от книжката - лист 1 и 2. Попълват се данни за работните дни за всеки месец от годината, за които са внесени осигурителни вноски. Вписва се избраният месечен осигурителен доход, върху който авансово през годината са внесени осигурителните вноски, както и размерът на осигурителната вноска в % в зависимост от вида на осигуряването, избран от самоосигуряващия се – за фонд “Пенсии” или едновременно за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство”. Попълват се и датите, на които са внесени авансовите осигурителни вноски.

В осигурителната книжка самоосигуряващите се лица попълват помесечно окончателния размер на осигурителния си доход за съответната година, както и внесената окончателна осигурителна вноска. Окончателният размер на месечния осигурителен доход, попълнен в книжката, трябва да съответства на този, вписан в Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, която се попълва при подаването на годишната данъчна декларация. Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година.

На обратната страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка се попълват данни за времето, през което самоосигуряващите се, осигурени за общо заболяване и майчниство, са били неработоспособни, ползвали са отпуск за бременност, раждане или отглеждане на дете.

Попълнените осигурителни книжки се представят в съответното териториално поделение на НОИ, където се заверяват от финансов ревизор. Заверяването се извършва, когато са изпълнени следните условия:

- да са внесени авансовите осигурителни вноски за всеки месец от периода на дейността;

- да са подадени данните с декларация образец № 1 за внесените авансови вноски;

- да са внесени окончателните осигурителни вноски, когато такива се дължат.

Проверките за наличието на необходимите условия за заверяването на осигурителните книжки се извършват в информационната система на НОИ. В случай че определени обстоятелства, свързани със заверяването на книжките не могат да се установят с данни от информационната система, самоосигуряващите се трябва да представят притежаваните от тях документи – преводни нареждания, документи за регистрация и др. в зависимост от всеки конкретен случай. Данните за окончателния размер на осигурителния доход се получават в НОИ служебно от Националната агенция за приходите. Осигурителните книжки се заверяват след наличието на тези данни.

На основание чл. 117, ал. 1, т. 1 от КСО, осигурените лица могат да подават жалби пред ръководителя на ТП на НОИ срещу отказ за заверяване на осигурителна книжка. Жалбите могат да се подават независимо от това дали има, или не писмен отказ за заверяването на осигурителната книжка.
Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
701 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 701 се отчитат постъпленията от продажби на продукция, създадена от предприятието, както и формираният резултат от...


501 Каса в...

Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови...


507 Предоставени...

Чрез сметка 507 се отчитат депозираните в банките средства на предприятията, както и депозираните средства в други предприятия за...


614 Разходи за организация и...

Чрез сметка 614 се отчитат разходите, които са свързани с общото управление и функциониране на предприятието. Аналитичното отчитане...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0409 сек.,0.0081 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,103kb