http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Нови отговори на актуални въпроси, свързани с декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ
Въпрос: Едноличен търговец, в момента не работи. През 2009г. е работило два месеца с едно назначено лице. Трябва ли да подава декларация?

 

Отговор: Едноличните търговци, които към 01.01.2010г. работят сами за своя сметка (нямат наети работници и служители, нямат сключени договори за управление и контрол или прокура) не следва да подават декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

 

Въпрос: ООД с двама съдружници. Единият има ЕТ и се осигурява през него, а другият съдружник се самоосигурява в ООД. Нямат нает персонал. Следва ли да се подава декларация по чл. 15?

 

Отговор: Да, следва да бъде подадена декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

 

Въпрос: Трябва ли в раздел ІV, т. 24 "опасности/източници на опасност" да се отбелязва нещо, когато при замерванията е установено, че няма опасности и риск за работещите?

 

Отговор: Не, не се отбелязва.

 

Въпрос: Териториални Дирекции "Социално подпомагане" към АСП са работодатели на лица, наети по Национални програми "Асистенти на хора с увреждания", "В подкрепа на майчинството", Проект "Социална услуга за качествен живот" и др. Място на работа на лицата, работещи по тези програми, е домашният адрес, на който се полагат грижи за болен, за деца до 3г. възраст и т.н. Следва ли да подаваме декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, след като не може да бъде извършена оценка на риска в частните домове?

 

Отговор: Да, имате задължение да подадете декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ. В случая оценка на риска се прави на самата дейност.
Въпрос: Опитахме се да подадем уведомление в Дирекция "Инспекция по труда", че през 2009г. нямаме промяна в декларираните  обстоятелства, но същото не беше прието.

 

Отговор: През 2010г. всички лица по чл. 2 от Наредба № 3 от 23.02.2010г. задължително подават декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

 

Въпрос: За новорегистрирани дружества след 30.06.2010г. или за стари такива, които през 2010г. за първе път наемат персонал  по трудов договор, в какъв срок е необходимода попадат декларация по чл. 15?

 

Отговор: Предприятия, регистрирани след 01.01.2010г. или започнали да наемат персонал след 01.01.2010г. следва да подадат декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ през 2011г.

 

Въпрос: Задължено ли е да подаде декларация за 2009г. ЕООД, което през 2009г. е имало наети лица по трудов договор, но трудовите договори на тези лица са прекратени през 2010г. преди подаване на декларацията по чл. 15?

 

Отговор: Да, трябва да бъде подадена декларация.

 

Въпрос: Необходим ли е електронен подпис за подаване на декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ?

 

Отговор: Два са начините за подаване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ. Съгласно чл. 4 от Наредба № 3 от 23 февруари 2010г. Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път. При първия вариант, на практика, подаването става на място в съответната Дирекция "Инспекция по труда". В този случай декларацията може да бъде подадена лично от задълженото лице по чл. 2 от Наредбата или от друго лице - приносител.

Вторият вариант позволява декларацията да бъде подадена по електронен път, подписана с Универсален електронен подпис (УЕП). В този случай, съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредбата, задълженото лице или законния му представител трябва да притежава УЕП.

 

Въпрос: Фирмата е титуляр на електронен подпис, но физическото лице, посочено като автор в удостоверението за УЕП е главен счетоводител, а не собственик на фирмата. Може ли да се подпише декларацията с този подпис?

 

Отговор: Да, може при условие, че титуляр по удостоверението за УЕП е задълженото по чл. 2 от Наредба № 3 от 23.02.2010г. лице.

 

Въпрос: Възможно ли е с един електронен подпис да се подадат декларациите и на други работодатели и как?

 

Отговор: Ако едно и също лице е законен представител на няколко работодателя и същото лице притежава Универсален електронен подпис.

 

Въпрос: Ние сме счетоводен офис. Управителката на офиса притежава универсален електронен подпис и е упълномощена от управителите на фирмите ни клиенти да подаваме по електронен път данни към НАП. Може ли да подадем декларацията по чл. 15 за нашите клиенти  по е лектронен път?

 

Отговор: Не, не е възможно да подпишете с Вашия УЕП декларациите на вашите клиенти. Съгласно изискванията на Наредба № 3, XML-файлът трябва да е подписан с универсален електронен подпис на задълженото лице или негов законен представител. Експортирането на вече подписания с УЕП XML-файл по електронен път не изисква електронен подпис.

 

Въпрос: Направих декларацията в електронен формат - XML. Когато отидох на подаване с електронен подпис не ми поиска ПИН-код, а директно изпрати файла. Излезе ми съобщение, че информацията е получена успешно в ИА "ГИТ". Не съм получила входящ номер. Дали съм подала информацията коректно?

 

Отговор: Преди да изпратите XML-файла е необходимо да го подпишете с универсален електронен подпис. Тъй като системата не изисква първоначална регистрация и след това въвеждане на ПИН-код, файлът който сте изпратили е изпратен неподписан. Поради тази причина ще получите отказ за регистрация. Можете да изпратите отново, но вече подписан с УЕП XML-файл.

 

Въпрос: Може ли счетоводна кантора да подава със своя електронен подпис декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ на клиентите си при положение, че има пълномощно за представляване на фирмата пред Инспекция по труда и да подава от нейно име документи пред Инспекция по труда?

 

Отговор: Не. Съгласно нормативните изисквания декларацията може да се подпише само от задълженото по чл. 2 от Наредбата лице или неговия законен представител и се подава от негово име.

 

Въпрос: При подаване на декларацията на място от куриер иска ли се пълномощно и трябва ли да е нотариално заверено.

 

Отговор: За приносителя на декларацията на хартиен и електронен носител на място в Дирекция "Инспекция по труда" не се изисква пълномощно.

 

Въпрос: Може ли декларацията да бъде подадена по пощата с обратна разписка?

 

Отговор: По принцип е възможно, но не е препоръчително. При обработка на пощенски пратки съществува възможност да се наруши целостта на електронния носител и информацията записана на него да стане недостъпна. При това положение декларацията ще се счита за неприета, докато не я предоставите и на електронен носител.

 

Въпрос: В колко екземпляра на хартиен носител се подава декларацията по чл. 15?

 

Отговор: В един екземпляр.

 

Въпрос: При подаване на декларациите на няколко фирми, може ли XML-файловете да бъдат записани на един електронен носител?

 

Отговор: Да, може, но в случай, че електронният носител не бъде разчетен няма да бъдат приети декларациите на всички задължени лица. За да намалите риска е препоръчително да запишете файловете и на втори електронен носител.

 

Въпрос: Събирателно дружество (СД) само с представляващи съдружници, неработещи и без нает персонал следва ли да подават декларация по чл. 15?

 

Отговор: Да, следва да бъде подадена декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

 

Въпрос:  Ако фирмата е ООД с двама съдружника, които работят, но без да са наели лица по трудови и граждански договори, то тази фирма трябва ли да подава декларация?

 

Отговор: Да, сдруженията не са изключени като работещите за своя сметка.

 

Въпрос: Ако фирмата е ЕООД с един работещ собственик, но без наети лица по трудови и граждански договори, трябва ли да се подава декларация?

 

Отговор: Не, в този случай не се подава декларация.

 

Въпрос: Трябва ли да подава декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ акционерно дружество, в което няма нает персонал?

 

Отговор: Да, когато органът на управление е по договор за управление и контрол.

 

Въпрос: Работя като ЕТ и нямам нает персонал. Следва ли да подам декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ и ако не - трябва ли да подавам някаква декларация, в която да декларирам, че нямам задължение за подаване на декларация по чл. 15?

 

Отговор: Не следва да подавате декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ. С измененията на чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ  (ДВ, бр. 12 от 12.02.2010г.) от задължение да подават декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ са освободени лицата, които работят за своя сметка. Нямате и изискване да декларирате липса на задължение за подаване на декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

 

Въпрос: Ние сме Сдружение Училищно настоятелство, регистрирано по ЗЮЛНЦ, което извършва стопанска дейност и има наети лица по трудов договор. Трябна ли да подаваме декларация по чл. 15?

 

Отговор: Да, трябва.

 

Въпрос: Търговските представителства на чуждестранни лица (по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите) не са юридически лица, но са работодатели по смисъла на Кодекса на труда. Следва ли да подават декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ, доколкото не попадат изрично в кръга задължени лица по чл. 14, ал. 1 от ЗЗБУТ?

 

Отговор:  Да, следва, ако търговските представителства попадат в определението за работодател  съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ.

 

Въпрос: ЕТ има един нает работник по трудов договор, който е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и няма други работници трябва ли да подава декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ?

 

Отговор: Да, трябва. Ползването на законоустановен  отпуск от единствения нает работник по трудов договор не е основание за неподаване на декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
699 Други извънредни...

Чрез сметка 699 се отчитат разходи, които не са обхванати чрез останалите сметки от групата, като брак на активи, събития от минали...


705 Приходи от...

Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период. Сметка 705 се дебитира при...


442 Вземания по липси и...

Чрез сметка 442 предприятията отчитат вземанията си от персонала за причинените от него липси и повреди на активи, за нанесените щети и...


444 Вземания по съдебни...

Чрез сметка 444 предприятията отчитат вземанията, отнесени за решаване от съда. Аналитичното отчитане към сметка 444 може да се...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0349 сек.,0.0062 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,124kb