http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Отговори на актуални въпроси, свързани с изготвяне и подаване на декл. по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
1. Във връзка с подаването на декларация па чл. 15 от ЗЗБУТ имам следните въпроси:

1. Необходим ли е ел. подпис?

2. Възможно ли е с един ел. подпис да се подадат декларациите и на други работодатели и как?

1. Два са начините за подаване на Декларацията по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ. Съгласно чл.4 от Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път. При първия вариант на практика подаването става на място в съответната дирекция „Инспекция по труда". В този случай декларацията може да бъде подадена лично от задълженото лице по чл.2 или друго лице - приносител. Вторият вариант позволява декларацията да бъде подадена по електронен път, чрез универсален електронен подпис (УЕП). В този случай, съгласно чл.4, ал.4, задълженото лице или законния му представител трябва да притежава УЕП.

2. Да, Ако едно и също лице е законен представител на няколко работодателя и съшото лице притежава електронен подпис.

2. Направих декларацията в електронен формат - hml на фирма. Когато отидох на подаване с електронен подпис, не ми иска ПИН кода, директно изпращам файла. Излезе ми съобщение, че информацията е получена успешно в ИА"ГИТ".Не съм получила входящ номер.Дали съм подала

информацията коректно?

Преди да изпратите ХМЬ файла е необходимо да го подпишете с УЕП. Тъй като системата не изисква първоначална регистрация и след това въвеждане на ПИН, файла е изпратен неподписан. Поради тази причина ще получите отказ за регистрация. Може да изпратите отново подписан с УЕП ХМL файл.

3. Може ли счетоводна кантора да подава със своя електронен подпис декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ на клиентите си при положение, че има пълномощно за представляване на фирмата пред ИТ и да подписва и подава документи от нейно име пред ИТ?

Не. Съгласно нормативните изисквания декларацията може да се подпише само от законния представител на работодателя и се подава от негово име.

При подаване на място от куриер, иска ли се пълномощно и трябва ли да е

нотариално заверено?

За приносителя на хартиения и електронен носител не се изисква пълномощно.

Може ли подаването да се извърши по пощата с обратна разписка?

По принцип може, но не се препоръчва. При обработка на пощенските пратки съществува голяма вероятност да се наруши целостта на електронният носител или на информацията, записана на него. Това ще

доведе до връщане изпратената декларация за представяне на нов електронен носител, което би забавило процеса на подаване на декларацията.

5. Ако фирмата е ООД с двама съдружника, които работят, но без да са наели лица по трудови и граждански договори, то за тази фирма трябва ли да се подава такава декларация?

Да, сдруженията не са изключени както работещите сами за своя сметка.

6. Ако фирмата е ЕООД с един работещ собственик, но без да е наел лица по трудови и граждански договори, то за тази фирма трябва ли да се

подава такава декларация?

Не.

7. При подаването на декларациите на няколко фирми чрез флаш устройство - може ли да запишем на едно устройство файловете на всички фирми или е необходимо, всяка фирма да е с отделно флаш устройство?

По принцип - може. Но ако електронният носител не се разчете коректно и на него са записани XML файлове на повече от един работодател, няма да могат да се подадат всички декларации. За да намалите този риск, може да дублирате информацията на още един носител.

8. При подаването на декларациите на няколко фирми чрез CD/DVD -може ли да запишем на едно CD/DVD файловете на всички фирми или е необходимо, всяка фирма да е с отделно CD/DVD?

По принцип - може. Но ако CD/DVD не се разчете коректно и на него са записани XML файлове на повече от един работодател, няма да могат да се подадат всички декларации. За да намалите този риск, може да дублирате информацията на още един носител.

9. Пуснах попълнен новия образец на Декларация 15 във Сайта на инспекцията - on - line. Въпросът ми е следния: След като системата не дава автоматичен входящ номер , аз как да съм сигурна , че тя е постъпила при Вас ? Моля да ме информирате какво да направя , за да получа входящ номер за подадената декларация ?

За файла, който сте изпратили, сте получили само потвърждение за получаване. След обработката му ще получите и деловоден входящ номер или отказ от регистрация. Вариантите са следните:

1. Ако сте подписали файла с електронен подпис и след проверката се установи, че той е валиден, то следва разчитане на файла в системата.

2. Ако файлът се разчете коректно, декларацията е приета и ще получите

деловоден входящ номер.

3. В случаите, когато подписът е невалиден/изтекъл или файлът не е подписан, неразчетен от системата, декларацията се счита за неподадена, поради което файла трябва да се подпише с валиден

електронен подпис и да се изпрати отново или да се занесе в Дирекция "Инспекция по труда" на хартиен носител, подписан и подпечатан от задълженото лице или негов законен представител и електронен носител, съответстващ на хартиения.

10. Здравейте, пиша Ви по повод възникващи въпроси относно попълването на

декларацията по чл.15 от ЗЗБУТ. Основните неясноти и притеснения още при първото запознаване с документите са следните:

1. При попълване на декларацията в т.8 от Раздел II се изисква да се отразят всички поделения на фирмата /обекти, на които се полага труд/, което за нас означава около 300 броя обекти /бензиностанции/. Проблемите тук са няколко:

- за част от поделенията ни /регионални офиси/ няма определен ръководител, тъй като работещите служители принадлежат на различни обособени звена с подчиненост към централния офис. За останалите поделения /търговски обекти/ кое лице би трябвало да се посочи като ръководител -изпълняващият длъжността управител на съответния търговски обект или действителния ръководител, упълномощен да представлява работодателя пред различни държавни институции във връзка с работата?

Определението за ръководител може да се извлече от текста на §1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на КТ - Това са лицата, на които е възложено ръководството на трудовия процес, включително и в поделения на предприятието.

- въвеждането на тези повече от 300 реда в разработения софтуер би било много трудоемък процес, имайки предвид, че данните се въвеждат ръчно ред по ред. Не е ли възможна някаква опция за копиране от друга база данни на информацията, която се изисква?

За съжаление към момента не е предвидена такава опция в софтуера.

2. Принципното положение, че през следващата година няма да се подава декларация, ако не е налице промяна в декларираните обстоятелства, според нас означава, че няма да има нито един работодател, за който това ще е валидно, имайки предвид съдържанието на самата декларация. Тъй като в нея на доста места се посочват брой служители в различни групи, едва ли е възможно да не се отчете някаква промяна за цяла една година. Моля да конкретизирате дали условието за промяна засяга наистина абсолютно всички данни в декларацията или се има предвид нещо друго?

§ 1. от Допълнителните разпоредби на Наредба № 3 от 23.02.2010 г. гласи следното: „По смисъла на тази наредба "промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране" е промяна в декларираните обстоятелства по раздел I, т. 1 и 2; раздел II, т. 7, 8 и 9; раздел IV, част I, т. 22, 24, част II, т. 25, част IV, т. 33 от декларацията." От което следва, че промяната в обстоятелството не засяга всички данни в декларацията, а само ако има

промяна в посочените.

11. Работя като ЕТ и нямам нает персонал. следва ли да подавам декларация по чл.15 от ЗЗБУТ?

Не следва. С измененията на чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ (ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г.) от това задължение са освободени лицата, които за своя сметка работят сами.

Трябва ли да подавам тогава някаква декларация, с която да декларирам обстоятелствата, че съгласно чл.15 нямам задължение да подавам декларация или не подавам нищо?

В наредбата не е предвидено подаване на подобна декларация.

12. В Раздел II, т. 7 - Основна и спомагателна дейност съгласно КИД 2008 ли се вписва? Ако има смяна на дейността през годината и съответно два различни кода за различни периоди, това как се отразява?

Ако има промяна на дейността през годината се вписват и старите и новите КИД.

В Раздел IV, т. 21 - Обш брой работни места: за 2009 г. ли и към коя дата се определя този обш брой работни места.

Към датата на подаване на декларацията.

13. Моля за уточнение как да бъде изпратена декларацията по чл.15 с универсален ел.подпис, тъй като приложението в уеб-страницата на ГИТ не позволява подписване при подаването, трябва ли самия XML файл да бъде подписан и в какъв формат (PKCS7, PDF или друг вид).

Генерираният XML файл трябва предварително да бъде подписан и изпратен чрез приложението на интернет страницата на ИА "ГИТ".

14. Търговските представителства на чуждестранни лица (по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите) не са юридически лица, но са работодатели по смисъла на Кодекса на труда. Следва ли да подават декларация по чл. 15 ЗББУТ, доколкото не попадат изрично в кръга задължени лица по чл. 14, ал. 1 ЗЗБУТ?

Да, следва, ако те попадат в определението за работодател съгласно §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
302...

Чрез сметка 302 се отчитат: - Материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел...


605 Разходи за социални...

Чрез сметка 605 се отчитат начислените суми за: задължителните месечни осигурителни вноски и други подобни законно регламентирани...


498 Други...

Чрез сметка 498 предприятията отчитат вземанията си от трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки в...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0389 сек.,0.0071 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,132kb