http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Годишните корекции в размера на частичния данъчен кредит по ЗДДС
Лиляна Панева
______________

http://www.bcci.bg/bulgarian/infobusb/year2008/number49/item8.htm

Сред промените в ЗДДС, който е в сила от 1 януари 2007 г., данъчно задължените лица (ДЗЛ) не подават годишна справка декларация. Когато се налагат корекции в размера на текущо ползвания от тях данъчен кредит през годината, те се отразяват в справката им декларация за последния месец на съответната календарна година. Срокът за подаването на декемврийската декларация е 14 януари 2009 г. Корекции на текущо начислявания данъчен кредит се налагат най-често на лицата, които извършват както облагаеми, така и необлагаеми доставки, поради което имат право само на частичен данъчен кредит. Неговият размер се определя въз основа на съотношението между извършените от тях облагаеми и необлагаеми доставки за дадената календарна година и се изразява посредством коефициент. Правилата за изчисляване на коефициента са регламентирани в чл.73 на ЗДДС и в чл.64- 65 на ППЗДДС. Всяко лице изчислява само размера му за дадената календарна година, като го закръглява по реда на чл.85, ал.3 от ППЗДДС и го използва за определяне размера на частичния данъчен кредит, който има право да ползва.

Поради това, че за текущото начисляване на данъчния кредит през 2008 г. е ползван коефициентът, определен на база оборотите на лицето за 2007 г., се налага да се преизчисли размера на ползвания кредит през годината на база данните за доставките на лицето, формиращи неговите обороти за 2008 г. Евентуалната разликата, получена като резултат от преизчислението, се включва като корекция в размера на данъчния им кредит в справката им декларация за м. декември 2008 г. Тази разлика се включва като корекция в размера на данъчния кредит на ДЗЛ в справката им декларация (Приложение №13 на ППЗДДС) за последния данъчен период на годината (чл.73, ал. 8 от закона). В зависимост от посоката на промяната в стойността на преизчисления коефициент в сравнение с ползвания, размерът на корекцията се посочва в клетка 43 на декларацията на лицата за този период съответно със знак "+" или "-".

Методиката за преизчисляване на коефициента, която регламентира действащият ЗДДС, съдържа редица нови моменти в сравнение с отменения. Какви са основните моменти, които следва да имат предвид ДЗЛ при неговото преизчисляване?

1. Практически действия за преизчисляване на коефициента по чл.73, ал.2 от ЗДДС за 2008 г.
Размерът на годишния коефициента по чл.73, ал.2 на закона за текущата 2008 г. година се определя в съответствие с разпоредбите на чл. 73, ал. 3 и 73, ал. 4 от ЗДДС, и чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДДС. Изчисляването му изисква да се определи с точност до втория знак след десетичната запетая съотношението между оборота от доставките, за които лицето има право на данъчен кредит и този, отнасящ се за всички извършвани от него доставки и дейности.

Оборотът с право на данъчен кредит се изчислява като сума от данъчните основи на доставките, посочени в чл.73, ал.3 на закона. Изключени от тях са тези, посочени в чл.64, ал.1 на ППЗДДС. В резултат на това в тях участват:
* извършените от лицето облагаеми доставки;
* получените от него плащания по облагаеми доставки, за които данъкът е станал изискуем преди настъпване на данъчното им събитие (авансовите плащания по облагаеми доставки, без тези за ВОД);
* извършените от него облагаеми доставки с място на изпълнение извън територията на страната (без тези извършени от негов постоянен обект извън тази територия), както и данъчните основи на получените авансови плащания за такива доставки; и
* доставките на стоки или услуги, за които правото на данъчен кредит не е упражнено по силата на чл.70, ал.1, т.3- 5 на закона.

По силата на чл.64, ал1 на ППЗДДС от тази сума са изключени доставките:
* по чл.6, чл.4, чл.9, ал.4, чл.10, ал.1 и чл.129 от закона;
* на стока в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон, когато не се предоставя обезщетение.

Оборотът на доставките от всички извършвани от лицето доставки и дейности по чл.73, ал.4 на закона се определя като сума от:
* сумата от оборота, определена по чл.73, ал3 на закона и данъчните основи на:
* извършените от лицето доставки с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл.69, ал.2 от закона, с изключение на тези, извършени от негов постоянен обект извън тази територия;
* извършените от него освободени доставки, без тези по чл.50, т.2 от закона;
* стойността на доставките извън рамките на икономическата дейност на лицето;
* получените от лицето плащания преди осъществяването на доставки за трите вида посочени досега по- горе доставки, определени в чл.73, ал.4 на закона;
* размерът на получените от него субсидии и финансирания, различни от тези, които се включват в данъчната основа на доставките му.

Изключени от този сумата на оборота по чл.73, ал.4 на закона са данъчните основи на доставките:
* посочени като изключени при определяне на оборота по чл.73, ал.3 на закона;
* получените лихви по разплащателни (текущи) и депозитни сметки (не се отнася за кредитните и финансови институции, застрахователите, колективните инвестиционни схеми, пенсионни фондове и др.под.).

2. Определяне размера и посоката на годишните корекции на ползвания данъчен кредит, които следва да бъдат отразени в справката декларация на лицата за последния данъчен период на 2008 г.
Практическите действия за определяне размера и посоката на годишните корекции в размера на ползвания частичен данъчен кредит се извършват по реда на чл. 65, ал. 1 от ППЗДДС. За целта се използва посочената в него формула, както следва:

ГК = ДПЧДК х КТГ - ПЧДКТГ, където:
ГК е размерът на годишната корекция по член 73, ал. 8 от закона;
ДТЧДК - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит за текущата година;
КТГ- коефициентът по чл.73, ал.2 от закона за текущата година;
ПЧДКТГ- общата сума на ползвания частичен данъчен кредит през текущата година.

Корекцията се документира с протокол по чл.117, ал.2 от закона, в който не се попълват реквизитите по чл.117, ал.2 , т. 3-7, а годишната корекция по чл.73, ал. 8 се отразява в него със съответния знак. Протоколът се издава най- късно на последния ден на последния данъчен период за годината и се отразява в данъчните регистри и в справката декларация за този период. Размерът на годишната корекция се посочва в клетка 43 от образеца на справката декларация по ДДС за последния данъчен период на годината (приложение №13 от ППЗДДС).

Да онагледим преизчислението с пример:
През дванадесетте данъчни периода на 2008 г. регистрирано по ДДС лице е извършвало доставки с право на приспадане на частичен данъчен кредит с общ размер 150 000 лв. Коефициентът му за 2007 г. е равен на 0.8, поради което текущо през годината лицето е ползвало частичен данъчен кредит в размер на 120 000 лв.

В същото време обаче коефициентът на лицето, изчислен на база оборотите на облагаемите му доставки за 2008 г., е равен на 0.83. Това означава, че в справката си декларация за м.декември то ще направи положителна корекция в размер на 4500 лв. (150 000 х 0.83 -120 000) като запише с положителен знак сумата на корекцията в клетка 43 на декларацията. По този начин лицето ще увеличи данъчния си кредит за м. декември с посочената сума.

3. Корекции по чл.73, ал.2 от ЗДДС при промяна на данъчния статут по ДДС
На практика това е частен случай, при който се извършват корекции в размера на ползвания частичен данъчен кредит по реда на чл.73 на закона. Такъв е случаят, при който през годината дадено данъчно задължено лице е променилo данъчния си статут по ДДС. Тогава, когато в течение на текущата година лицето се дерегистрира, размерът на частичния му данъчен кредит по чл.73, ал. 2 от закона се преизчислява в края на последния данъчен период. Преизчислението се извършва на базата на показателите му по ал.3 и ал.4 на чл.73 за частта от текущата година, през която то е било регистрирано (чл.73, ал.7 от ЗДДС).

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


242 Амортизация на дълготрайни нематериални...

Чрез сметка 242 се отчитат амортизациите на дълготрайни нематериални активи. Сметка 242 се дебитира със сумата на начислените до момента...


452 Разчети за данък върху...

Чрез сметка 452 предприятията отчитат сметните си отношения с държавния бюджет като платци на данъци за сметка на печалбата. Сметка 452...


613 Разходи за бъдещи...

Чрез сметка 613 се отчитат разходите, които са извършени през отчетния период, а се отнасят за бъдещи периоди. При отразяване на...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0521 сек.,0.0244 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,112kb