http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Фирмени кредити
Фирмен Бизнес кредит – представлява кредит за юридически лица, чиято дейност се извършва на територията на страната. Всяка една развиваща се компания в даден етап от развитието си изпитва нужда от средства. Фирмите кандидатстващи за отпускане на фирмен бизнес кредит най-общо могат да се разделят на корпоративни клиенти и фирми от малкия и среден бизнес.
Кредитните институции имат различни критерии при определянето една компания към кой от двата вида клиенти принадлежи, като основни показатели са годишният оборот реализиран от фирмата, печалбата реализирана през последните години, дълготрайните активи собственост на фирмата, наличието на други кредити и др.


Като цел фирмените кредити най-общо могат да се разделят на инвестиционни бизнес кредитии кредити за оборотни средства.
 • Инвестиционни фирмени кредити – средства за закупуване на дълготрайни материални или нематериални активи свързани с дейността на компанията. Такива активи са имоти, съоръжения, лицензи, машини, земя и др.
 • Фирмени кредити за оборотни средства – бизнес кредити покриващи текущите разходи на фирмата, като закупуване на стоки и услуги за дейността, работни заплати и др. Обикновено оборотните кредити са под формата на овърдрафт,
  револвиращи(възобновяеми) кредити, кредитни линии, банкови гаранции и други финансови инструменти подходящи за конкретния случай. Целта на банките е чрез разнообразие от продукти да отговорят на разнообразието от нужди за финансиране на фирмите от различни икономически отрасли и сфери на дейност.

Съществуват и други предлагани от банките кредити за фирми, които са по тясно обвързани с различните видове бизнес, такива са:

 • Кредитите за стартиращи компании се предлагат от ограничен кръг банки, и то най-вече по правителствения проект “Гаранционен фонд за микро кредитиране”.
  Този проект дава достъп до кредитен ресурс на малки и средни предприятия,
  безработни физически лица, занаятчии, кооперации и земеделски производители, които понастоящем не могат да отговорят на изискванията на банките.
 • Кредити за доставки/ покупки от търговски вериги - кредити за финансиране на дистрибутори на фирми. Това са оборотни фирмени кредитинай-често под формата на овърдрафт по кредитна карта и кредитни линии.
 • Микро кредитирането - подходящ вариант за малки и средни предприятия и хора със свободни професии. Микрокредитите са с размер до 100 000 лева, като обезпечение по тях най-често се приема поръчителството на до 3 платежоспособни лица. Лихвените нива се колебаят между 10 и 14%.
 • Кредити за земеделие и хранителната индустрия - обезпечението по тези кредити са складови запаси с размер до 75 % от пазарната цена на зърното, служещо за обезпечение. Кредитите са насочени към частни земеделски стопани, производители и търговци на зърно, земеделски кооперации и арендатори. Повечето банки работят по одобрени проекти по САПАРД и ДФ “Земеделие”, “Животновъдство” и “Растениевъдство”.
 • Кредити за туристическия бизнес – по проекти за закупуване,
  строителство, ремонт, разширение и модернизация в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

 • Кредити за лекари, фармацевти и лечебни заведения - кредити за лечебни заведения и лекари на индивидуална и групова практика, фармацевти, членове на лекарския съюз, служат за ремонт на кабинети, ремонт на оборудване, покупка на ново оборудване, автомобили и др.

Освен сериозната диверсификация на предлаганите кредитни продукти,
налице е и възможност за директно договаряне на условията по тях между фирмата и банковата институция. Това отличава съществено фирменото кредитиране от кредитирането на физически лица и прави избора на продукт, отговарящ в най-пълна степен на нуждите на конкретната компания, изключително сложен.

Една от положителните страни на фирмените бизнес кредити е възможността за утвърждаването на пазарния статус на фирмата. Фактът, че даден проект или дейност, осъществявана от компанията получава положителна оценка от банкова институция, способства за повишаване доверието на контрагенти, инвеститори и клиенти както към този проект или дейност, така и към компанията като цяло. На второ място - цената на банковия ресурс, особено при дългосрочните инвестиционни кредити е сравнително ниска.
Това може да помогне на мениджърския екип да пренасочи част от собствените ресурси или съответно да използва привлечения капитал за подобряване на съществуващи дейности или развитие на допълнителни такива: разработване на нови продукти, подобряване качеството на съществуващите, намаляване на разходите, разширяване портфолиото от услуги, предлагани от фирмата.

Неправилната преценка и прибързаността при избора на подходящата кредитна програма измежду многото предлагани на пазара продукти поражда риск от несъответствие между параметрите на ползвания кредит, като размер, срок и начин на обслужване, рефлектиращи в изходящи парични потоци за фирмата, и ръста на входящите парични потоци, който е предвиден вследствие усвояването на външни финансови средства.
Това противоречие може да доведе до сериозни проблеми в ликвидността на компанията, риск от неосъществяване на предвидените инвестиции в пълен размер, нарушаване на договорни отношения с контрагенти и др. Вследствие на това е налице необходимост от външен професионален анализ на възможностите за привличане на банково финансиране и правилен избор на кредитен продукт, отговарящ в най-пълна степен на нуждите на конкретната фирма.

Източник: www.bgwebcredit.com

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
151 Получени краткосрочни...

Чрез сметка 151 се отчитат получените краткосрочни заеми. Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на...


205 Транспортни...

Чрез сметка 205 се отчитат дълготрайни активи, които са предназначени за превозване на товари и пътници. Като отделен инвентарен обект...


445 Присъдени...

Чрез сметка 445 предприятията отчитат вземанията си от присъдени в тяхна полза съдебни искове, както и лихвите и съдебните разходи по...


621 Разходи за...

Чрез сметка 621 се отчитат начислени лихви за всички заеми, лихви по дългове, свързани с дялово участие, лихви, които кредитните...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0423 сек.,0.0088 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,099kb