http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА
Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)

Наредба № 14 от 19 април 2007 г. за реда за издаване за документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (Наредба № 14 от 19 април 2007 г.)

Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71

Решение № 190 от 18 юни 2003 г. на Административната комисия на европейската общност за социална сигурност на работниците-мигранти

Характеристика

Целта на настоящото изложение е да укаже условията, предпоставките и реда за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).
За удостоверяване правото на получаване на обезщетения в натура при временно пребиваване в държава-членка на Европейския съюз, на задължително здравноосигурените по българското законодателство лица се издава ЕЗОК по образец, утвърден от директора на НЗОК (чл. 9, ал. 1 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.). Взаимоотношенията между държавите се регламентират от правила за координация на системите за социална сигурност.

Обезщетения в натура са непарични обезщетения, изразяващи се в предоставяне на медицинска помощ при болест, майчинство, трудова злополука и професионална болест, покривани от публичната система на здравеопазването (§ 1, т. 2 от ДР на Наредба № 14 от 19 април 2007 г.).

Членове на семейство са съпруг, съпруга, деца до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си - до 26-годишна възраст, а ако са поставени под запрещение или трайно намалена работоспособност - независимо от възрастта (§ 1, т. 6 от ДР на Наредба № 14 от 19 април 2007 г.).

Правила за координация на системите за социална сигурност са правилата, въведени с Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на системи за социална сигурност към наети, самостоятелно заети лица и членовете на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета, определящ процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета, както и с всички други регламенти, които ги изменят, допълват или заменят (§ 1, т. 1 от ДР на Наредба № 14 от 19 април 2007 г.).

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентният орган за издаване на европейска здравноосигурителна карта е Националната здравноосигурителна каса.

2. Заявител

Заявител за издаване на европейска здравноосигурителна карта е заинтересованото лице, т.е. задължително здравноосигурено лице по българското законодателство, на което предстои пътуване в държава-членка на Европейския съюз, страна от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн) или Конфедерация Швейцария. Заинтересовани лица са и родителите, респ. настойниците или попечителите когато предстои пътуване в една или повече от горепосочените държави на техните деца, респ. лица, поставени под тяхно попечителство или настойничество.

Заявител може да бъде и лице, осигурено по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, което пребивава в Република България.

3. Нормативно установени изисквания

Европейска здравноосигурителна карта не се издава на лица с прекъснати здравноосигурителни права по чл. 40а, ал. 1 и чл. 109, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване (чл. 9, ал. 2 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.). На тези лица може да бъде издадена ЕЗОК при възстановяване на здравноосигурителните им права при условията и по реда на Закона за здравното осигуряване.

4. Необходими документи:

За издаване на ЕЗОК лицата подават заявление (чл. 10 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.). Данните в заявленията се попълват на пишеща машина, компютър или се изписват четливо с печатни букви. Имената в заявленията се изписват без съкращения на кирилица и латиница, така както са изписани в съответния документ за самоличност на лицето.

При подаване на заявленията лицата представят и прилагат копия на следните документи:

- лична карта или паспорт;

- удостоверение за раждане или съдебно решение за назначаване на настойник или попечител;

- медицинска епикриза в случаите по чл. 17 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.;

- две снимки с размери 45 мм на 35 мм.

Когато заявлението се подава чрез пълномощник, е необходимо нотариално заверено пълномощно.

5. Вътрешен ход на административната услуга

Заявлението за издаване на ЕЗОК се подава чрез районните здравноосигурителни каси (РЗОК) в посочените от тях пунктове по постоянен или временен адрес на заинтересуваните лица (чл. 3, ал. 1 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.). Заявлението се подават лично или от упълномощено лице. За малолетните и непълнолетните лица и за поставените под пълно или ограничено запрещение лица заявлението се подава от техния родител или настойник, съответно със съгласието на техните родители или попечители.

При приемане на всяко заявление длъжностното лице:

- завежда заявлението в регистър;

- попълва и връчва на заявителя талон за прието заявление с входящ номер;

- класира заявлението според вида на удостоверителния документ.

В случаите, когато заявления са попълнени нечетливо, неправилно или са с поправки, зачертаване или изтриване, РЗОК изпраща на заявителя съобщение за отстраняване на допуснати нередовности в 10-дневен срок от получаване на съобщението.

След подаване на заявление за издаване на ЕЗОК в РЗОК се извършва проверка на здравноосигурителния статус на лицето, подлежащо на задължително здравно осигуряване по българското законодателство или на регистрация в НЗОК за лицата, осигурени по законодателството на друга държава членка и пребиваващи в Република България.

При установяване, че лицето е с непрекъснати здравноосигурителни права, ЕЗОК се издава със срок на валидност една година. В случай че лицето е непълнолетно, срокът на валидност на ЕЗОК е до навършване на пълнолетие, но не по-малко от една година и не повече от 5 години. Когато лицето получава пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на валидност на европейската здравноосигурителна карта е 10 години, а ако лицето получава пенсия за инвалидност - за срока на отпуснатата пенсия, но не повече от 10 години.

Европейска здравноосигурителна карта се издава в 30-дневен срок от датата на подаване на заявлението. Издадена ЕЗОК се получава от заявителя или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно по място на подаване на заявлението.

До издаване на ЕЗОК на лицата с непрекъснати здравноосигурителни права се издава Удостоверение временно заместващо ЕЗОК по образец, утвърден с анекс № 2 към Решение № 190 от 18 юни 2003 г. на Административната комисия на европейската общност за социална сигурност на работниците-мигранти.

При установяване, че лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, директорът на РЗОК издава писмен отказ за издаване на ЕЗОК (чл. 13, ал. 1 от Наредба № 14 от 19 април 2007 г.). Отказът се издава в 30-дневен срок от датата на подаване на заявлението и се връчва по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.

Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6. Такси

В зависимост от вида на услугата (обикновена или бърза) се събира такса, която да покрива разходите за издаване на ЕЗОК.
Източник: www.egov.bg

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
703 Приходи от продажби на...

Чрез сметка 703 се отчитат постъпленията от различни видове услуги, като: транспортни, спедиторски, туристически, проектно-проучвателни,...


452 Разчети за данък върху...

Чрез сметка 452 предприятията отчитат сметните си отношения с държавния бюджет като платци на данъци за сметка на печалбата. Сметка 452...


411...

Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги. Аналитичното отчитане към...


793 Излишъци на...

Чрез сметка 793 се отчитат установените в предприятието излишъци на дълготрайни активи, материални запаси и парични средства. Сметка 793...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0367 сек.,0.0083 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,110kb