http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Право на данъчен кредит за стоки, свързани със създаване на условия за безопасен труд
Разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на свързаната с него Наредба № 7, обн. ДВ, бр.70 от 2005 г. вменяват на работодателите определени задължения, свързани със създаването на такива условия. В резултат на това в някои случаи те са задължени за своя сметка да предоставят безвъзмездно на работниците и служителите си, работни средства и/или аксесоари, които им осигуряват безопасни и здравословни условия на труд. Задължителният характер на тези доставки предполага работодателят да има право на данъчен кредит (ДК) за тях, независимо от това, че те са безвъзмездни. Очевидно е, че тези доставки са свързани с икономическата дейност на предприятието, където условията на труд налагат използването на допълнителни средства. Това предполага, безвъзмездният им характер да не ограничава правото на работодателя да ползва ДК за тяхната доставка.
Не така е решен този въпрос обаче, в разпоредбите на действащия ЗДДС. Отношение към него има приложението на чл.2, т.1; чл.6, ал.3, т.1 и ал.4, т.1; чл.69, ал.1; и чл.70, ал.3 на Закона. Какво произтича от текстовете на посочените разпоредби?

В съответствие с разпоредбата на чл.69, ал.1 от Закона регистрираното по ДДС лице има право да приспадне данъка за стоките и услугите, които са му доставени, когато ги ползва за извършването на облагаеми доставки. Същевременно от разпоредбата на чл.2, т.1 от Закона става ясно, че, за да бъде облагаема с ДДС, доставката на стоките и услугите следва да е възмездна. В тази връзка нормативно е предвидено изрично кои безвъзмездни доставки се приравняват на възмездни за целите на облагането. Съгласно текста на чл.6, ал.3, т.1 такива са случаите, при които се отделя или предоставя за лично ползване или употреба на работниците/служителите на регистрираното лице, стоки или услуги, при придобиването на които лицето е ползвало пълен или частичен ДК. Чрез разпоредбата на чл.6, ал.4, т.1 на Закона от това правило е изключено предоставянето на специално, работно, униформено и представително облекло от работодателя на негови работници и служители, включително на тези при договори за управление за целите на икономическата му дейност. Във всички останали случаи безвъзмездното предоставяне на стоки от работодателя на работниците или служителите му, които те ще ползват лично, се приравнява на възмездна доставка, която подлежи на облагане с ДДС. Данъчната основа на доставката следва да е равна на данъчната основа при придобиването, вноса или себестойността на съответната стока. С две думи в случаите, при които работодателят предоставя безвъзмездно на своите работници или служители стоки, с които изпълнява задълженията си за осигуряване на условия за безопасен и здравословен труд, той няма право на ДК за тях. И, ако при придобиването, вноса или производството им е ползван за тях пълен или частичен ДК, при безвъзмездното им предоставяне следва да начисли данък в размера на ползвания кредит.

Ограничението за ползване на ДК за такива стоки и услуги се потвърждава и от разпоредбата на чл.70, ал.1 и ал.3 на ЗДДС. На основание чл.70, ал.1, т.2 от Закона данъчно задължените лица нямат право на приспадане на ДК за стоки и услуги, които са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности извън рамките на независимата си икономическа дейност. В ал.3 на същия член са предвидени изключения от това правило, някои от които се отнасят за определени видове доставки, произтичащи от взаимоотношения между работодател и негови работници/ служители. Като такива там са посочени:

* специалното, работното, униформеното и представителното облекло, предоставяно безвъзмездно от работодател на работниците/ служителите (т.1 на чл.70, ал.3 от Закона);
* транспортното обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно, предоставяно безвъзмездно от работодателя (т.2 на същия член и алинея от Закона); и
* храната и добавките към нея, които се предоставят по реда на чл.285 от Кодекса на труда (т.6 на чл.70, ал.3 на ЗДДС).

Очевидно е, че буквалният прочит на нормативните разпоредби на действащия ЗДДС лишава работодателите от правото им на ДК за доставките на всички стоки и услуги (извън определените от Закона), с които извършват безвъзмездни доставки на свои работници и служители с цел изпълнение на задълженията си за създаване на здравословни условия за безопасен труд. Нещо, което по наше мнение, откъдето и да бъде погледнато, не може да бъде оценено другояче, освен като алогичен нормативен парадокс. Въпреки това Законът е закон и следва да се спазва. В случаите, при които с цел създаване на безопасни условия за труд работодателите предоставят на работниците или служителите си средства, аксесоари или други видове стоки и услуги, извън изрично посочените в чл.70, ал.3, т.1 от ЗДДС, те нямат право на ДК за доставките им. Това означава ме, ако при придобиването, вноса или производството на такива стоки или услуги е приспаднат частичен или пълен данъчен кредит, при безвъзмездното им предоставяне следва да се начисли данък в размера на приспаднатия. В съответствие с чл.81, ал.3 от ППЗДДС данъкът се начислява от лицата с протокол по чл.117, ал.2 от Закона.

Пример: Във фирма, чиято основна икономическа дейност е разработката на софтуерни продукти, компютрите и аксесоарите към тях са материални активи- средство за производство. В изпълнение на изискванията на Наредбата за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата се извършват ежегодни профилактични прегледи. При един от тези прегледи се установява, че на един от служителите, работещ на компютър, се налага да бъдат осигурени специален вид очила. Съгласно чл.9, ал.2 на Наредбата работодателят е задължен да му осигури очилата за своя сметка. При покупката на очилата е издадена фактура на стойност над 900 лв. с начислен ДДС.

При посочените обстоятелства е очевидно, че работодателят е задължен да извърши покупката на очилата по силата на нормативен акт и да я предостави на служителя, чиято работа е част от осъществяваната икономическа дейност на фирмата. Въпреки това, в съответствие с посочените по-горе разпоредби на действащия ЗДДС, данъчно задълженото лице няма право да приспадне ДДС, включен в стойността на очилата.

Автор: Лиляна Панева

Източник: http://www.bcci.bg/bulgarian/infobusb/year2008/number32/item7.htm

Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
204 Машини, съоръжения и...

Чрез сметка 204 се отчитат енергетичните и двигателните машини и оборудване, производствените машини и оборудване, измервателните и...


609 Други...

Чрез сметка 609 се отчитат всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата, като: разходи за служебни пътувания и...


729 Други финансови...

Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата. Сметка 729 се дебитира при нейното...


402 Доставчици по...

Чрез сметка 402 се отчитат вземанията на предприятието от доставчиците за преведените им авансово суми срещу бъдещи доставки на активи...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0714 сек.,0.0125 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,104kb