http://www.account-bg.info/balansi/

Каталог Статии

Статия
Назад към списъка  Версия за печат  Изпрати на приятел
Издаване на нова трудова книжка по реда на чл.350, ал.2 и 3 ОТ Кодекса на труда
Правно основание
Кодекс на труда (КТ)
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС)

Характеристика
Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника и служителя. При постъпване на нова работа работникът или служителят трябва да представи трудовата си книжка на работодателя. В случаите, когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа, работодателят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова книжка.
Целта на настоящата услуга е да разгледа обстоятелствата, при които се издава нова трудова книжка, в случай че е изгубена или унищожена. В разпоредбите на чл. 350 КТ са разгледани две хипотези:
- изгубване или унищожаване на трудова книжка по вина на работодателя;
- изгубване или унищожаване на трудовата книжка от работника или служителя.

Процедура по извършване на административната услуга

1. Компетентен орган

Компетентна да издаде нова трудова книжка е инспекцията по труда. Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена от работника или служителя, компетентна е инспекцията по труда по неговото местоживеене, а когато работодателят има вина - компетентна е тази по местоседалището му.

2. Молител
Независимо по чия вина е изгубена или унищожена трудовата книжка, нова се издава по молба на работника или служителя. Той отправя искането си до съответната инспекция по труда.

3. Нормативно установени изисквания
В единия вариант трудовата книжка е изгубена или унищожена по вина на работодателя. В тази хипотеза работодателят има задължение да представи необходимите данни пред инспекцията по труда за трудовото правоотношение на работника или служителя с него, както и с предишните работодатели. В другата хипотеза работникът или служителят носи задължението да предостави достоверни данни за трудовите си правоотношения пред инспекцията по труда.

4. Необходими документи
Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, инспекцията по труда издава нова въз основа на писмена молба-декларация, която се подава от работника или служителя. В молбата се посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работило лицето.
- когато работодателят има вина за изгубването или унищожаването на трудовата книжка, той трябва да представи пред инспекцията по труда по местоседалището му в срок, не по-дълъг от един месец, удостоверение за издаване на нова трудова книжка; в удостоверението се посочват данните за работника или служителя, заеманата длъжност и размера на трудовото му възнаграждение, както и датата на постъпване на работа;
- когато работникът или служителят е работил и при други работодатели, последният работодател изисква от тях удостоверения относно данните за предишните трудови правоотношения на работника или служителя; предишните работодатели са длъжни да представят изискваните документи в 7-дневен срок и така събраните удостоверения се предоставят в инспекцията по труда по опис;
- когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена от работника или служителя, той представя пред инспекцията по труда по неговото местоживеене удостоверение, което съдържа данни за трудовия стаж и трудовото правоотношение или други оригинални документи, съдържащи тези данни.

5. Вътрешен ход на административната услуга
Молбата за издаване на нова трудова книжка, придружена със съответните удостоверения, се адресира до компетентната инспекция по труда. След получаване на необходимата информация, инспекцията по труда издава на работника или служителя нова трудова книжка по утвърден образец. Въз основа на представените документи, тя извършва вписването на съответните данни.
Стойността на издадената нова трудова книжка в единия случай е за сметка на работодателя, а в другия - за сметка на работника или служителя.
Забележка: И в двете хипотези издадената нова трудова книжка на работника или служителя от инспекцията по труда се вписва в дневник за издадените от нея нови трудови книжки по образец, който следва да бъде прономерован, прошнурован и заверен с подпис и печат.
Източник: www.eGov.bg


Гласувате за нашия сайт в мрежата на Google +1
Custom Search
 

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]
 
Описание на счетоводните сметки
119 Други...

Чрез сметка 119 се отчитат създадените резерви по решение на собствениците извън резервите, предвидени по нормативен акт. Към сметка 119...


445 Присъдени...

Чрез сметка 445 предприятията отчитат вземанията си от присъдени в тяхна полза съдебни искове, както и лихвите и съдебните разходи по...


123 Печалби и загуби от текущата година...

Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието. В края на отчетния период...


621 Разходи за...

Чрез сметка 621 се отчитат начислени лихви за всички заеми, лихви по дългове, свързани с дялово участие, лихви, които кредитните...


Към списъка с всички статии
Време за изпълнение:0.0274 сек.,0.0072 от тях за заявки.БД заявки:21. Сървър памет:2,093kb